حمید شاکری

 حمید شاکری دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران

حمید شاکری

Hamid Shakeri

دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.