دکتر منصور زیبایی

دکتر منصور زیبایی استاد

دکتر منصور زیبایی

Dr. Mansour Zibaei

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادسازی قیمت ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار درایران: یکی کردن جدول های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
2 آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی: رهیافت اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
3 اثرات اقتصادی اطمینان دسترسی به آب از طریق سد برای کشاورزان منطقه قصردشت کمین (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 4
4 اثرات بالقوه ایجاد بازار آب بر ارتقاء بهره وری و کاهش منازعات مربوط به آب در استان فارس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
5 اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
6 اثرات پذیرش فناوری خاکورزی حفاظتی بر عملکرد گندم، مصرف آب و فقر خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
7 اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی دراستان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
8 ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران با تاکید بر سیاست های پولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
9 ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
10 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی زیر حوضه کرخه جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
11 ارزیابی بلندمدت استراتژی های مدیریت دام در شرایط خشکسالی(مطالعه موردی: عشایر استان فارس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 15
12 ارزیابی پایداری سیستمهای کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامهریزی توافقی: منطقه کوهدشت لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
13 ارزیابی تاثیر یارانه ی بیمه ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
14 ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
15 ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
16 ارزیابی راهبرد های تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره ۳ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
17 ارزیابی سناریوهای استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 17
18 ارزیابی سیاست های مقابله با خشکسالی دولت در حمایت از جوامع عشایری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
19 ارزیابی طرح های آبیاری و زهکشی استان خوزستان:کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
20 انتخاب و رتبه بندی سیستم های آبیاری در استان اصفهان: کاربرد ماتریس معیارها، کاراییکیفی گزینه ها و برنامه ریزی چندمعیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
21 انتخاب و رتبه بندی سیستم های آبیاری در استان اصفهان: کاربرد ماتریس معیارها، کاراییکیفی گزینه ها و برنامه ریزی چندمعیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
22 انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
23 اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی در منطقه ی رامجرد: کاربرد روشCVM (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
24 اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد برای آبهای زیرزمینی: با استفاده از برنامه ریزی ریاضی پارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
25 اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
26 Water resources sustainability under climate variability and population growth in Iran: A system dynamics approach (دریافت مقاله) مجله علوم زیستی خاورمیانه دوره: 19، شماره: 3
27 برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 4
28 برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
29 بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
30 بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری وروستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
31 بررسی ارتباط میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
32 بررسی استراتژی‌های تطبیقی برای مدیریت منابع آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم در حوضه آبریز رودخانه هلیل‌رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
33 بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی معیشت عشایر استان فارس با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
34 بررسی پایداری سیستم های زراعی با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی: مطالعه ی موردی در منطقه ی کامفیروز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
35 بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده های مرکب خانوارهای روستایی و شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 32
36 بررسی پیامدهای افزایش سطح زیرکشت ذرت بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
37 بررسی پیامدهای افزایش سطح زیرکشت ذرت بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 6
38 بررسی پیامدهای خشک سالی در سطح مزرعه: مطالعه موردی منطقه مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
39 بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با رویکرد داده - ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
40 بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش تکنولوژی های نوین خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
41 بررسی عوامل موثر بر پذیرش گزینه های بیمه تکمیلی پسته در رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
42 بررسی عوامل موثر بر تمایل بهره برداران کشاورزی به مشارکت در طرح بیمه: مطالعه موردی پسته کاران استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
43 بررسی کارآیی فنی و شکاف تکنولوژی واحدهای پرورش مرغ تخم گذار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
44 بررسی و تحلیل رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی: مطالعه موردی آلاینده مونوکسیدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
45 بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 3
46 بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
47 بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
48 بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
49 بهینه سازی الگوی کشت در چارچوب اهداف کشاورزی اقلیم-هوشمند: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن- ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
50 پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 47
51 پیش بینی تغییرات کاربری زمین و اولویت بندی مناطق ناپایدار زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه هلیل رود (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 2
52 پیش بینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
53 پیش بینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
54 تاثیر تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس: کاربرد روش سیستم پویا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
55 تاثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
56 تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 57
57 تحلیل پیامدهای افزایش سطح زیر کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
58 تحلیل پیامدهای افزایش سطح زیر کشت کلزا در دشت نمدان استان فارس: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
59 تحلیل وجود تورم در کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل همجمعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 4، شماره: 2
60 تخمین منافع اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 41
61 تعیین الگوهای آسیبپذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی در ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز بختگان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 34
62 تعیین الگوی بهینه بلندمدت دامداران عشایری در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: عشایر استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
63 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 1
64 تعیین الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری بهینه در جهت پایداری منابع آب با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
65 تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
66 تعیین بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
67 تعیین بهترین زمان جایگزینی کمباین جاندیر 955 درشرایط عدم حتمیت، با استفاده از روش برنامه ریزی پویای احتمالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
68 تعیین بهترین گزینه قرارداد بیمه تکمیلی پسته در منطقه رفسنجان: کاربرد معیارهای برتری تصادفی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
69 تعیین عوامل موثر بر فقر در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
70 تعیین قواعد بهرهبرداری از مخزن سد درودزن با استفاده از شبکه عصبی تطبیقپذیر مبتنی بر سیستم استنتاج فازی (ANFIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
71 تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحدهای تولید شیر در ایران، مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، فارس و یزد (کاربرد روش فرامرزی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
72 تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحدهای تولید شیر در ایران، مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، فارس و یزد (کاربرد روش فرامرزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
73 تعیین کالاهای مناسب برای مبادله در بازار آتی (مطالعه موردی: محصولات کشاورزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
74 تعیین میزان یارانه مناسب جهت توسعه انرژ یهای تجدیدپذیر درایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومیقابل محاسبه با رهیافت تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 17
75 تنوع زیست محیطی و رشد اقتصادی: تحلیل مقطعی کشوری(با تاکید بر کشورهای در حال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 49
76 توسعه ی مالی و رشد بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
77 حسابداری ردپای آب محصولات زراعی اصلی در استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
78 درک خانوارها و آسیب پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم:عشایر استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
79 درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف های غیرچرخشی سودار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
80 درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف های غیرچرخشی سودار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
81 سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی نسبت به اثرات تغییر اقلیم: مطالعه موردی صیادی جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
82 سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
83 سنجش ابعاد آسیب پذیری استان ها نسبت به خشکسالی، راهکاری به سوی مدیریت ریسک در سطح کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
84 سنجش و مقایسه ابعاد مختلف پایداری سیستم‌های صیادی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
85 سیاستهای مدیریت و نظارت برتولید و عرضه خشخاش در افغانستان: مطالعه موردی بخش کیتی استان دایکندی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
86 شبیه سازی و ارزیابی راهبرد های مدیریت جنگل های شمال در شرایط عدم حتمیت: کاربرد روش برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
87 عاملهای موثر بر انتخاب راهبردهای معیشتی توسط خانوارهای عشایری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
88 عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش فناوری خاکورزی حفاظتی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 1
89 عوامل موثر بر پذیرش فعالیت های حفاظت آب وخاک در دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 2
90 عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در میان کشاورزان ممسنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 27
91 عوامل موثر در مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی با استفاده از مدل برنامه ریزی چند هدفه: مطالعه موردی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
92 کاربرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت مصرف منابع آب: مطالعه موردی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
93 کاربرد برنامه ریزی چند هدفه آرمانی- فازی در بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
94 کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
95 کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه ازسفره های آب زیرزمینی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
96 کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
97 مدیریت آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
98 مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
99 مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت در شرایط استفاده تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
100 مدیریت بهینه کشت محصولات زراعی دشت فیروزآباد در راستای پایداری منابع آب و خاک با استفاده از الگوی برنامه ریزی فازی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
101 مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
102 مدیریت منابع آب و امنیت غذایی حوضه زاینده رود: کاربرد روش تحلیل یکپارچه حوضه آبریز رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
103 مشوق های سیاستی به منظور کاهش آبشویی نیترات در مزارع کشاورزی: منطقه مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی درودزن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
104 واکاوی رشد اخلاقی کشاورزان در بهره برداری از منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه ی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تحقیقات فناوریهای نوین بذر بر فقر روستایی ( مطالعه موردی شهرستان مرودشت ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 ارزیابی طرح های کنترل سیلاب رودخانه کارون: کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
3 ارزیابی و انتخاب سیستم بهینه آبیاری در شهرستانهای فریدون و سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 Optimal Operation of Multi-Reservoir System of Bakhtegan basin, Fars Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
5 بررسی اثر متقابل بین کشاورزی و صنعت ایران:مطالعه موردی صنعت روغن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 بررسی اثرات پویای شوکهای ساختاری بر تولید و قیمت در بخش کشاورزی کاربرد الگوی خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 بررسی الگوی مصرفی مناطق شهری ایران طی دوره 79-1359 : کاربرد سیستم معادلات تفاضلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی معیشت عشایر استان فارس با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
9 بررسی تاثیر تبلیغات الکترونیک بر صادرات کالا(مورد مطالعه: مدیران فعال در حوزه صادرات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
10 بررسی رابطه میان گسترش مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی " داده های سری زمانی در 10 کشور آسیایی و آفریقایی " (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بررسی سازگاری استراتژی های اتخاذ شده از سوی کشاورزان و الگوهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در حوضه آبریز بختگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات دامی با توجه به اثرات آزادسازی تجاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 بررسی عوامل مؤثر بر مصرف نهاده های کشاورزی: تجزیه و تحلیل بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
14 بررسی عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده های کشاورزی: مطالعه موردی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
15 بررسی منافع بهره برداران از شبکه ابیاری و زهکشی رامهرمز در شرایط قبل و بعد از اجرای طرح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی همسویی در تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 بهره برداری و تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن: با تأکید بر عدالت در توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
18 تاثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و فقر خانوار: تحلیل جایگزین واقعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
19 تاثیر مدیریت کیفیت خرمای صادراتی در گسترش بازار هدف مورد مطالعه : شرکت های صادرکننده خرما استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
20 تأثیر بهبود راندمان آبیاری بر منافع حاصل از شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 تخصیص بهینه آب در شرایط ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
22 تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 79- 1349 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 تدوین راهبردهای حفاظت از محیط زیست در شرایط تحریم (مطالعه موردی: تالاب بین المللی بختگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
24 تدوین و انتخاب استراتژی های بهینه توسعه زعفران در افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
25 تعیین الگوهای آسیب پذیری کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
26 تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
27 توسعه اقتصادی – اجتماعی و تقاضا برای چوب و فرآورده های چوبی در ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه: رویکرد داده های ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
28 رابطه میان نوسانات قیمت محصولات کشاورزی با تورم و تولید ناخالص ملی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
29 رتبه بندی کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص های پایداری محیط زیست بوسیله TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
30 رشد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
31 سازگاری استراتژی های تطبیقی خانوارهای عشایر قشقایی با الگوهای آسیب پذیری معیشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
32 سنجش ابعاد آسیب پذیری، راهکاری به سوی مدیریت ریسک خشکسالی در سطح کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
33 سیستم حمایت تصمیم در مدیریت بحران منابع آب کشاورزی با تاکید بر کم آبیاری:مطالعۀ موردی در حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
34 صادرات، واردات و رشد GDP شواهدی از روابط علمی و تحلیل های همجمعی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
35 عوامل موثر بر عدم تداوم در استفاده از سیستم های آبیاری بارانی در استان فارس مقایسه تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
36 عوامل موثر بر مدت زمان لازم جهت دستیابی به فرصت شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی: کاربرد مدل تحلیل بقا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
37 قدرت بازار و قیمت گذاری پسته وارد شده به آلمان از کشورهای عمده صادرکننده پسته: بویژه ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
38 محاسبه ضرایب ماسکینگام حوضه جهت روندیابی سیلاب خروجی از سدکرخه تا ایستگاه هیدرومتری حمیدیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 مدیریت بحران خشکسالی در استفاده از منابع آب کشاورزی حوضه آبخیز زاینده‌رود در سطح مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
40 مدیریت بهینه آب در سطح مزرعه: مطالعه موردی ارزیابی استراتژی کم آبیاری به صورت یکنواخت در تمام مراحل رشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
42 مدیریت کیفیت کالای استاندارد در بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
43 مقایسه سیستمهای متفاوت تولید برنج و تعیین سیستم بهینه تولید با متد برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
44 نقش مدیریت بازاریابی در بازارهدف (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری