منصور زیبایی

 منصور زیبایی استاد

منصور زیبایی

Mansour Zibaei

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادسازی قیمت ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار درایران: یکی کردن جدول های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
2 آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی: رهیافت اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
3 اثرات بالقوه ایجاد بازار آب بر ارتقاء بهره وری و کاهش منازعات مربوط به آب در استان فارس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
4 اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
5 اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی دراستان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
6 ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران با تاکید بر سیاست های پولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
7 ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
8 ارزیابی تاثیر یارانه ی بیمه ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
9 ارزیابی سیاست های مقابله با خشکسالی دولت در حمایت از جوامع عشایری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
10 ارزیابی طرح های آبیاری و زهکشی استان خوزستان:کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
11 اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی در منطقه ی رامجرد: کاربرد روشCVM (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
12 برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
13 بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
14 بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری وروستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی ارتباط میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
16 بررسی پایداری سیستم های زراعی با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی: مطالعه ی موردی در منطقه ی کامفیروز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
17 بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده های مرکب خانوارهای روستایی و شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 32
18 بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با رویکرد داده - ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر پذیرش تکنولوژی های نوین خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
20 بررسی عوامل موثر بر پذیرش گزینه های بیمه تکمیلی پسته در رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
21 بررسی کارآیی فنی و شکاف تکنولوژی واحدهای پرورش مرغ تخم گذار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 4
22 بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
23 تاثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
24 تعیین الگوی بهینه بلندمدت دامداران عشایری در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: عشایر استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
25 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 1
26 تعیین بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
27 تعیین بهترین زمان جایگزینی کمباین جاندیر 955 درشرایط عدم حتمیت، با استفاده از روش برنامه ریزی پویای احتمالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
28 تعیین عوامل موثر بر فقر در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
29 تعیین میزان یارانه مناسب جهت توسعه انرژ یهای تجدیدپذیر درایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومیقابل محاسبه با رهیافت تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 17
30 توسعه ی مالی و رشد بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
31 درک خانوارها و آسیب پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم:عشایر استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
32 سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
33 سنجش ابعاد آسیب پذیری استان ها نسبت به خشکسالی، راهکاری به سوی مدیریت ریسک در سطح کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
34 سیاستهای مدیریت و نظارت برتولید و عرضه خشخاش در افغانستان: مطالعه موردی بخش کیتی استان دایکندی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
35 شبیه سازی و ارزیابی راهبرد های مدیریت جنگل های شمال در شرایط عدم حتمیت: کاربرد روش برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
36 عاملهای موثر بر انتخاب راهبردهای معیشتی توسط خانوارهای عشایری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
37 کاربرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت مصرف منابع آب: مطالعه موردی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
38 کاربرد برنامه ریزی چند هدفه آرمانی- فازی در بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
39 کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه ازسفره های آب زیرزمینی دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
40 کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در دشت فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
41 مدیریت آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
42 مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
43 مدیریت منابع آب و امنیت غذایی حوضه زاینده رود: کاربرد روش تحلیل یکپارچه حوضه آبریز رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
44 مشوق های سیاستی به منظور کاهش آبشویی نیترات در مزارع کشاورزی: منطقه مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی درودزن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
45 واکاوی رشد اخلاقی کشاورزان در بهره برداری از منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه ی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تحقیقات فناوریهای نوین بذر بر فقر روستایی ( مطالعه موردی شهرستان مرودشت ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 ارزیابی طرح های کنترل سیلاب رودخانه کارون: کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
3 ارزیابی و انتخاب سیستم بهینه آبیاری در شهرستانهای فریدون و سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 Optimal Operation of Multi-Reservoir System of Bakhtegan basin, Fars Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
5 بررسی اثر متقابل بین کشاورزی و صنعت ایران:مطالعه موردی صنعت روغن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 بررسی اثرات پویای شوکهای ساختاری بر تولید و قیمت در بخش کشاورزی کاربرد الگوی خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 بررسی الگوی مصرفی مناطق شهری ایران طی دوره 79-1359 : کاربرد سیستم معادلات تفاضلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 بررسی تاثیر تبلیغات الکترونیک بر صادرات کالا(مورد مطالعه: مدیران فعال در حوزه صادرات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
9 بررسی رابطه میان گسترش مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی " داده های سری زمانی در 10 کشور آسیایی و آفریقایی " (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 بررسی سازگاری استراتژی های اتخاذ شده از سوی کشاورزان و الگوهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در حوضه آبریز بختگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات دامی با توجه به اثرات آزادسازی تجاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بررسی عوامل مؤثر بر مصرف نهاده های کشاورزی: تجزیه و تحلیل بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
13 بررسی عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده های کشاورزی: مطالعه موردی فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
14 بررسی منافع بهره برداران از شبکه ابیاری و زهکشی رامهرمز در شرایط قبل و بعد از اجرای طرح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 بررسی همسویی در تغییرات قیمت محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
16 بهره برداری و تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن: با تأکید بر عدالت در توزیع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
17 تاثیر مدیریت کیفیت خرمای صادراتی در گسترش بازار هدف مورد مطالعه : شرکت های صادرکننده خرما استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
18 تأثیر بهبود راندمان آبیاری بر منافع حاصل از شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 تخصیص بهینه آب در شرایط ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 79- 1349 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 تدوین راهبردهای حفاظت از محیط زیست در شرایط تحریم (مطالعه موردی: تالاب بین المللی بختگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
22 تدوین و انتخاب استراتژی های بهینه توسعه زعفران در افغانستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
23 تعیین الگوهای آسیب پذیری کشاورزان استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
24 تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 توسعه اقتصادی – اجتماعی و تقاضا برای چوب و فرآورده های چوبی در ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه: رویکرد داده های ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
26 رابطه میان نوسانات قیمت محصولات کشاورزی با تورم و تولید ناخالص ملی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
27 رتبه بندی کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص های پایداری محیط زیست بوسیله TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
28 رشد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
29 سنجش ابعاد آسیب پذیری، راهکاری به سوی مدیریت ریسک خشکسالی در سطح کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
30 سیستم حمایت تصمیم در مدیریت بحران منابع آب کشاورزی با تاکید بر کم آبیاری:مطالعۀ موردی در حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
31 صادرات، واردات و رشد GDP شواهدی از روابط علمی و تحلیل های همجمعی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
32 عوامل موثر بر عدم تداوم در استفاده از سیستم های آبیاری بارانی در استان فارس مقایسه تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
33 عوامل موثر بر مدت زمان لازم جهت دستیابی به فرصت شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی: کاربرد مدل تحلیل بقا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
34 قدرت بازار و قیمت گذاری پسته وارد شده به آلمان از کشورهای عمده صادرکننده پسته: بویژه ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
35 محاسبه ضرایب ماسکینگام حوضه جهت روندیابی سیلاب خروجی از سدکرخه تا ایستگاه هیدرومتری حمیدیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 مدیریت بهینه آب در سطح مزرعه: مطالعه موردی ارزیابی استراتژی کم آبیاری به صورت یکنواخت در تمام مراحل رشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
38 مدیریت کیفیت کالای استاندارد در بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
39 مقایسه سیستمهای متفاوت تولید برنج و تعیین سیستم بهینه تولید با متد برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
40 نقش مدیریت بازاریابی در بازارهدف (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری