دکتر محمدباقر خرمشاد

دکتر محمدباقر خرمشاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدباقر خرمشاد

Dr. Mohammad Bagher Khoramshad

دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 1
2 اثربخشی طبقه متوسط جدید در تحقق مشارکت انتخاباتی در ایران (76-96) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
3 اعتماد نهادی، دانشگاه های دولتی و جامعه پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
4 الگوهای هویتی غرب آسیا و نظم امنیت منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 104
5 الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 20، شماره: 77
6 امربه معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
7 انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
8 انقلاب اسلامی ایران و زمین ؛ پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 4
9 انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
10 Constitutional approach and upstream documents towards public diplomacy of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 37
11 بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 7، شماره: 13
12 بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
13 بررسی عوامل درونی و بیرونی مانایی پدیده نوظهور داعش (از سال 2010 تا 2017) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 43
14 تحلیل سیر تحول و تطور فلسفه سیاسی در چشم انداز پارادایمی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 25
15 تحلیل مقایسه ای درباره انقلاب های رنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
16 تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 6
17 جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تاکید بر دولت) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 4
18 جریان شناسی سیاسی به مثابه روش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
19 چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تاکید بر مدل برنارد کریک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
20 دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه ی روابط فرهنگی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 1
21 دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 1
22 روشن فکران فرانسه و انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
23 روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
24 روشنفکران دینی ایران و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 24
25 رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 1
26 شروط سیاسی بی ثباتی (تحلیل تجربی بین کشوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 18
27 طبقه متوسط جدید و بسیج منابع رای دهی در ایران ( ۱۳۹۶- ۱۳۷۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 10، شماره: 3
28 کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
29 گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از انقلاب اسلامی (با تطبیق اندیشه احمد کسروی و عزت الله سحابی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
30 گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقلاب اسلامی؛ با تطبیق اندیشه کیانوری و بشیریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
31 مسئله مشروعیت در نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 15
32 مقاله پژوهشی: راهبردهای جمعیتی تحکیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
33 مقاله پژوهشی: راهبردهای فعالسازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 1
34 مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیتهای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
35 مقاله پژوهشی:متغیرهای جمعیتی موثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
36 منازعه سیاسی و امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
37 نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 9
38 نقش سرمایه اجتماعی در جامعه پذیری سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29