دکتر شجاع احمدوند

دکتر شجاع احمدوند دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر شجاع احمدوند

Dr. Shoja Ahmadvand

دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابوالقاسم فردوسی و نقد "منازعه درونی" در سپهر اندیشه ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نوین ادبی دوره: 2، شماره: 1
2 اسراییل و ایدیولوژی صهیونیسم سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
3 امکان آزادی در تجربه زیسته تاریخی ایرانیان: مفهوم انسان رادمنش و بازیابی سوژه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
4 اندیشه آرمان گرای غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 6
5 بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 14
6 بررسی زمینه و پارادایم زبانی در اندیشه سیاسی زرتشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 31
7 تاثیر حادثه 11 سپتامبر بر منازعه اسراییل-فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
8 تبارشناسی الگوی مشروعیت در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 72
9 جریان شناسی وهابیت معاصر و بهره مندی آلسعود از آن در تداوم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
10 جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدارگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 10
11 جهانی شدن و تکثر فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 20
12 چهار روایت در فهم معنای مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
13 حکمرانی و مشروعیت اطاعت در اندیشه سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
14 حکمرانی، دولت و توزیع قدرت در گفتمان ترقی ایران عصر ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 1
15 درآمدی بر سیاست عرفی در اندرزنامه های دوران میانه ایران: مطالعه موردی قابوسنامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 44
16 درآمدی بر"داد" به سان مفهوم بنیادین فلسفه سیاسی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 2
17 درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 49
18 دولت و حکومت در اندیشه سیاسی نو سنت گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 8، شماره: 30
19 دین و دولت در عهد ساسانی؛ درآمدی بر الهیات سیاسی زرتشت (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 1
20 شکاف های اجتماعی در بحران هویت در اسراییل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 28
21 شکاف های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 3
22 علم سیاست در امریکا: بنیادها و نتایج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 30
23 علم و شبه علم در مطالعات دولت پژوهی معاصر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 8، شماره: 30
24 فرمانروایی سیاسی ایران باستان در نوروزنامه عمر خیام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 13
25 فقدان نزاع تاریخی و شکست مشروطیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 14
26 فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 23
27 فهم تحول و تطور اسطوره فره ایزدی؛ از عهد ساسانی تا دوران اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
28 فیلسوف شاهافلاطونی و شاهآرمانی در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
29 قدرت / دانش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 3
30 کار ویژ ه های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
31 مبانی اندیشه فردریشنیچه و اقبال لاهوری با تاکید بر انسان شناسی و فلسفه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
32 مبانی دینی دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 5، شماره: 19
33 مفهوم کاته خون و بنیاد اندیشه سیاسی مدرن (میاحثه ای الهیاتی - سیاسی میان هابز، اشمبت و اگامین) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 16، شماره: 30
34 منظومه های معنادار پشتیبان حکومت ارمانی در اندیشه سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
35 نزاع گفتمانی سنت و مدرنیسم: درآمدی بر زیست‫قدرت عصر ناصری‬ (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 8
36 نسبت آرمان و واقعیت در اندیشه سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دوره ساسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 2
37 وبا و پزشکینه سازی: عوامل گذار به دولت مدرن مداخله جو در دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 2
38 وجوه واقع گرایانه مفهوم ایرانشاهی در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 1، شماره: 2
39 وهابیت و استمرار حاکمیت آل سعود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 درآمدی بر آرمان و واقعیت در حکمرانی ایرانی دوران میانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران