ژاله آموزگار

 ژاله آموزگار

ژاله آموزگار

Jaleh Amouzegar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.