دکتر محمدحسن راشد محصل

دکتر محمدحسن راشد محصل استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدحسن راشد محصل

Dr. Mohamad Hassan Rashed Mohasel

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
2 اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (L. Zea mays) در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
4 اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
5 اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 3
6 اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
7 اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
8 اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
9 اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
10 اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 15، شماره: 1
11 اثر روغن های گیاهی بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 3
12 اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
13 اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
14 اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
15 اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
16 اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش ۲,۴-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
17 اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف کش شوالیه به منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
18 اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
19 اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
20 اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
21 اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
22 اثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها وعملکرد زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
23 اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
24 اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
25 ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
26 ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
27 ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 3
28 ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
29 ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف های هرز در یک مزرعه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
30 ارزیابی برخی علف کشها در کنترل علفهای هرز سیب زمینی (.L tuberosum Solanum ) در جیرفت و کرج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
31 ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 4
32 ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
33 ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
34 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
35 ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
36 ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندرقند در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
37 ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علف های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
38 ارزیابی تولید زیست‌توده و کارایی نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea) تحت تأثیر کود سبز و نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
39 ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
40 ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف کش تریفلورالین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
41 ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
42 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
43 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
44 ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
45 ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
46 ارزیابی گلخانه ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
47 ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جوعلوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای واثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
48 ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جوعلوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای واثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
49 ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
50 استفاده از منحنیهای هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علفکش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (aestivum Triticum ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
51 استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
52 امکان سنجی اختلاط علفکش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
53 بررسی آزمون زیستسنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
54 بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
55 بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
56 بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
57 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
58 بررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز Ranunculus ficaria (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
59 بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
60 بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
61 بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
62 بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره کود دامی، کود استریل و غیر استریل بر جوانه زنی بذرهای تاج خروس ریشه قرمز و سوروف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
63 بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولا ف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
64 بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
65 بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
66 بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
67 بررسی اختلاط پذیری علف کش های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
68 بررسی الگوی رشد در سه رقم گندم و دو رقم جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 4
69 بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
70 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
71 بررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه های غدهای و بذر علف هرز مهاجم (Ranunculus ficaria L.) فیکاریا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
72 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
73 بررسی تاثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
74 بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 1
75 بررسی تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر نیمه عمر و تجزیه آن در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 2
76 بررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
77 بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
78 بررسی توانایی تولید مثل رویشی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در شرایط متفاوت دمایی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 82
79 بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
80 بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش های مختلف در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
81 بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
82 بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
83 بررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
84 بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
85 بررسی عوامل موثر بر جوانی زنی بذر علف هرز خاکشیر تلخSisymbrium irio (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
86 بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
87 بررسی فنولوژی علف هرز تلخه (Acroptilon repens) بر اساس درجه- روز رشد (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
88 بررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه های غده ای آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
89 بررسی کارایی چند علف کش در کنترل سلمه و تاج خروس در مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
90 بررسی کاربرد چند علف کش به صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
91 بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
92 بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تاثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
93 بررسی نقش کود آلی و تاثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
94 بهینه سازی کارآیی علف کش ای پی تی سی در کنترل علف های هرز توتون با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم بخش (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 37، شماره: 1
95 بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
96 پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
97 پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
98 پویایی بانک بذر و گیاهچه علف های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم های زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
99 تاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علفهای هرز سوروف و گاوپنبه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
100 تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
101 تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
102 تاثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
103 تاثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 1
104 تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor (L). Moench (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
105 تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
106 تاثیر خراش دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 18
107 تاثیر دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر دو اکوتیپ سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 3
108 تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
109 تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
110 تاثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
111 تاثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
112 تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
113 تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش ۲,۴-D+MCPA بر بانک بذر علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
114 تاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
115 تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 1
116 تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 3
117 تاثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز، همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
118 تاثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
119 تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
120 تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
121 تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
122 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر Alhaji pseudalhagi (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
123 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
124 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
125 تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
126 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 1
127 دیده بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
128 روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
129 زیست سنجی بذر و آنزیم ACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(APP) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 1
130 ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
131 کارایی روش های شیمیایی و فیزیکی نرم سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون های آب سخت با علف کش گلایفوسیت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 4
132 کنترل نوری علف های هرز و مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علف های هرز نخود (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
133 کنش پیوسته برخی از مهم ترین پهن برگ کش های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند Beta vulgaris L ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 3
134 مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
135 مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
136 مطالعه فلور علف های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
137 مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف های هرز باغات پرتقال شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
138 مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
139 مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شیروان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella anisum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد سیاهدانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تناوب گیاهان زراعی بر جمعیت کل و جنس های غالب باکتری های خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (. Cucumis melo L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 اثر دوره های مختلف غرقاب بر جوانه زنی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
8 اثر روغنهای گیاهی بر علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L .) بر رشد اولیه لوبیا (Phaseulus vulgaris L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
10 اثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon repens L) بر جوانه زنی و رشد اولیه ماش(Vigna radiata L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
11 اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
12 اثرات دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثز تنش شوری و خشکی بز جوانه سنی بذر گیاه دارویی بنگدانه (.Hyoscyamus reticulatus L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون و کلودینافوپ - پروپارژیل درکنترل علف هرزیولاف وحشی Avena loduviciana L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
16 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک ساقه تحت تاثیر تراکم کاشت در چهار رقم سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی پتانسیل پالایش زیستی خاک الوده به سرب بوسیله خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
19 ارزیابیرقابت نوری در کانوپی مخلوط سه رقم گندم زمستانه و یولاف وحشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 استفاده از تکنیک زیست سنجی به منظور بررسی آلودگی به نیکل آب آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی گندم و چاودار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی ماش و لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
23 بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذر چاودار (.Secale cereal L) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی اثر غرقابی و مدفون شدن بذور در خاک بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (.Cucumis melo L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
25 بررسی اثر کاربرد روغنهای گیاهی بر کشش سطحی و کارایی علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی جغجغه (Prosopis farcta) بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف (Avena ludoviciana L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
28 بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
29 بررسی تاثیر طول مدت تابش پرتو UV روی جوانه زنی بذر علف هرز تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
30 بررسی تاثیر طول مدت تابش پرتو UV روی جوانه زنی بذرعلف هرز ترشک Rumex acetosella و خاکشیرتلخ Sisymbrium irio (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی تاثیرغلظت های مختلف جیبرلیک اسید روی جوانه زنی بذرعلف هرزترشک Rumex acetosella وخاکشیرتلخSisymbrium irio (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی (Cucumis melo) به PH (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
35 بررسی دماهای کاردینال برجوانه زنی غده های علف هرزمهاجم فیکاریاRanunculus ficaria (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی روند پویایی ازت کل خاک در تناوب گیاهان زراعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر کاربرد علفکش و مدیریت نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی کارایی علف کش دیالان سوپربرخصوصیات فلورسانس کلروفیل درعلف هرزخردل وحشی Sinapis arvensis L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
40 بررسی کنترل برخی از پهن برگهای مهم اراضی چغندرقند (Beta vulgaris) با استفاده از آزمون دز- پاسخ طی آزمایشات گلخانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش توتال ( مزوسولفورون+ یدوسولفورون در خاک) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
42 بهینه سازی کارایی علف کش کلو دینافوپ پروپاژیل(تاپیک) درکنترل علف هرزیولا ف وحشی(( Avena ludoviciana با استفاده از روغن های کرچک، زیتون،کنجد و ماهی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار
43 بهینه سازی کارایی علف کش مزوسولفورون+یدو سولفورون(آتلانتیس) درکنترل علف هرزیولا ف وحشی ( Avena ludoviciana) با استفاده از روغن های گیاهی و حیوانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار
44 پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی (Rapistrum rugosum) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
45 پی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 تاثیر بازدارندگان فتوسیستم 2 بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره(Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 تاثیر زمان سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر رشد و رقابت ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 تاثیر نظامهای مختلف خاکورزی و تناوب بر تراکم علف های هرز چندساله در گندم در خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
49 تاثیرانجام عملیات زراعی درشب برتراکم و وزن خشک علفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 تاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 تاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 تأثیر علف کش متریبوزین بر پارامتر فلورسنس کلروفیل توده های مقاوم و حساس دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
55 تعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز سوروف(Echinocloa crus-galli) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در لوبیا درخشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
56 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه تلخ بیان (Sophora pachycarpa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
57 شناسایی بذر علف های هرز مهم منطقه ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
58 کنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 کنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقند (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
60 مدیریت پایدارسلمه تره Chenopodium album L.) و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.) درمزرعه سیب زمینی با تکیه برراهکارتناوب زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 مقایسه کارایی دو روش مختلف کاربرد علف کش پینوکسادن در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران