محمدحسن راشد محصل

 محمدحسن راشد محصل استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسن راشد محصل

Mohamad Hassan Rashed Mohasel

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
2 اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 15، شماره: 1
3 اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
4 اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
5 اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
6 ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
7 ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
8 ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
9 ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
10 ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
11 استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
12 بررسی اختلاط پذیری علف کش های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
14 بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
17 بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
18 تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
19 تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد سیاهدانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تناوب گیاهان زراعی بر جمعیت کل و جنس های غالب باکتری های خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L .) بر رشد اولیه لوبیا (Phaseulus vulgaris L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
4 اثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon repens L) بر جوانه زنی و رشد اولیه ماش(Vigna radiata L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
5 اثز تنش شوری و خشکی بز جوانه سنی بذر گیاه دارویی بنگدانه (.Hyoscyamus reticulatus L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
6 ارزیابی پتانسیل پالایش زیستی خاک الوده به سرب بوسیله خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
8 ارزیابیرقابت نوری در کانوپی مخلوط سه رقم گندم زمستانه و یولاف وحشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 استفاده از تکنیک زیست سنجی به منظور بررسی آلودگی به نیکل آب آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی ماش و لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
11 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 بررسی روند پویایی ازت کل خاک در تناوب گیاهان زراعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر کاربرد علفکش و مدیریت نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
17 بررسی کنترل برخی از پهن برگهای مهم اراضی چغندرقند (Beta vulgaris) با استفاده از آزمون دز- پاسخ طی آزمایشات گلخانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی (Rapistrum rugosum) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 تاثیر بازدارندگان فتوسیستم 2 بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره(Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
20 کنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقند (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 مقایسه کارایی دو روش مختلف کاربرد علف کش پینوکسادن در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران