دکتر میرجلیل حجازی

دکتر میرجلیل حجازی استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر میرجلیل حجازی

Dr. Mir Jalil Hejazi

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متوکسی فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
2 اثرات دو حشره کش ایندوکساکارب و متوکسی فنوزاید روی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
3 اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
4 اثرات غیرکشندگی سه حشره کش روی حشرات کامل بالتوری سبز،Chrysoperla carnea به روش سم شناسی دموگرافیک (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
5 Effect of azadirachtin, chlorantraniliprole and some insect growth regulators on vegetable leafminer, Liriomyza sativae (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 1
6 Effects of imidacloprid, indoxacarb and endosulfan on egg, third-instar larva and pupa of green lacewing Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
7 Toxicity of spinosad against developmental stages of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
8 تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis بر فراسنجه های زیستی زنبور Trichogramma brassicae (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 3
9 تاثیر عصاره ی پنج گونه ی گیاهی روی لاروهای سن دوم سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
10 جدول زندگی و تولیدمثلی Trissolcus djadetshkoe Hym. Scelionidae روی تخم سن گندم Eurygaster integriceps Hem. Scutelleridae (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 85، شماره: 1
11 حساسیت تخم ها و لاروهای شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) به برخی حشره کش ها (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
12 رابطه ی نوسانات جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps با متغیرهای محیطی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
13 سازگاری Beauveria bassiana (Balsamo) ‎ با چند حشره کش زیست سازگار، و بررسی اثر آنها روی چهار گونه از حشرات آفت و دشمن طبیعی مزارع یونجه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2
14 سمیت و اثرات جانبی سه حشره کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 4
15 مطالعه فراسنجه های جدول زندگی زنبور انگل وارهHabrobracon hebetor (Say) روی کرم غوزه پنبه،Helicoverpa armigera (Hübner) آلوده به باکتریBacillus thuringiensis Berliner (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
16 مقایسه ی تاثیر حشره کش های کلرانترانیلی پرول، اسپیروتترامات، دی متوآت و دیازینون روی مگس مینوز سبزی و جالیز (Liriomyza sativae) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of green fluorescent powder for marking sunn pest, Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 Toxicity of abamectin, azdirachtin, spinosad and thiamethoxam to the vegetable serpentine leafminer Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
3 رفتار کاوشگری زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say روی لاروهای سن سوم کرم قوزه پنبه ، Helicoverpa armigera Hubner (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم