دکتر منصور صادقی مال امیری

دکتر منصور صادقی مال امیری استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر منصور صادقی مال امیری

Dr. Sadeghi Malamiri Mansur

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 هم پایانی در نقش رویکرد ضعیف تمرکسزدایی در ارتقای خلاقیت و نوآوری سازمان های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
2 الگوسازی در فرایند نوآوری با رویکرد ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقات دفاعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 76
3 الگوی تحلیل متغیرهای موثر بر استعداد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
4 الگوی تحلیل متغیرهای موثر بر استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
5 الگوی علی منافع تجارت الکترونیک برای خریدار/ مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
6 الگوی عوامل سیستمی موثر بر توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
7 الگوی عوامل سیستمی موثر بر توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی تاثیر رفتارهای سه گانه (بخل، میانه روی و اسراف) بر خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی خصوصیات شغلی پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی قابلیت اطمینان شاخص های ارزیابی عملکرد پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی و تجزیه وتحلیل خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
12 تاثیر تئوری های عقلایی، طبیعی و سیستمی سازمان بر خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 2
13 تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
14 تحلیل آثار فعالیت متناسب استعداد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 2
15 تحلیل نتایج رفتار (بخل، میانه روی، اسراف) براساس ادبیات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
16 توسعه الگوی عوامل موثر بر نوآوری در یک سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
17 چگونگی تاثیر تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 30
18 رفتارهای سه گانه بخل، میانه روی و اسراف از دیدگاه سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
19 سنجش و اندازه گیری چرایی فعالیت متناسب استعداد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
20 سنجش و اندازه گیری چرایی فعالیت متناسب استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
21 طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف کننده بر اساس آموزه های اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
22 طراحی نظامی برای برون سپاری فعالیت های پلیس آگاهی ناجا با بهره گیری از فرآیند تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 4
23 طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
24 منافع تجارت الکترونیکی برای تولیدکننده و عرضه کننده (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 40