دکتر بهروز ساری صراف

دکتر بهروز ساری صراف استاد دانشگاه تبریز

دکتر بهروز ساری صراف

Dr. Behrouz Sari Sarraf

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 10
2 اثرات گرمایش جهانی بر اقلیم شهرهای واقع در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 12
3 ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
4 ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
5 ارزیابی دقت مدل های شناسایی فاز برف از باران در ایستگاه های هواشناسی منطقه کوهستانی زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
6 ارزیابی ریزمقیاس‌نمایی دینامیکی برای مطالعه تغییرات اقلیمی در حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
7 ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
8 الگوسازی بارندگی غرب و جنوب غربی دریای خزر با استفاده از روش های درون یابی فضایی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 30
9 امکان سنجی کارایی رادار داپلر تبریز در پیش بینی بارش های شدید منجر به سیل (مطالعه ی موردی سیل فروردین ۱۳۹۶ آذرشهر) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 15
10 بررسی آماری تغییرات بارش سقز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
11 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر موازنه ی آبی ناشی از بارش در آبخوان تسوج برای دوره ی ۲۰۳۰- ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 19
12 بررسی تغییرات اقلیمی حوضه کرخه با استفاده از ریزمقیاس نمایی دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 3
13 بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی تغییرات زمانی و مکانی فصل برفی و تاریخ‌های آغاز و پایان آن در منطقه کوهستانی زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
15 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی برف در منطقه کوهستانی زاگرس در دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۷۹ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
16 بررسی روند و تحلیل فضایی تداوم دوره های گرم و سرد مبتنی بر سناریوهای SSPs در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
17 بررسی کارایی رادار داپلر با استفاده از داده های بارندگی ایستگاه‌های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (مطاله موردی بارش مهرماه1393) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
18 بررسی مخاطرات محیطی گذشته با استناد به ویژگی ‌های پالئوپدولوژیکی نهشته ‌ها در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
19 بررسی و برآورد اثرات هیدرولوژیک ناشی از تغییرات کاربری در حوضه اوجان چای (دامنه شرقی کوهستان سهند، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 62
20 پایش تغییرات شرایط محیطی گذشته دشت تبریز در نهشته های رسوبی کواترنر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
21 پایش و پیش بینی ترسالی و خشکسالی تبریز با استفاده از مدل CLIMGEN و شاخص SPI (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 2
22 پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 13
23 پهنه بندی رژیم بارش در نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
24 پیش بینی تغییرات اقلیمی در غرب ایران با استفاده از ریزمقیاس گردانی خروجی مدل HadCM3 تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
25 پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP۶ تا پایان قرن ۲۱ در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 13، شماره: 1
26 تاثیر تغییرات محیطی تالاب میقان بر دمای سطح زمین نواحی پیرامونی با استفاده از داده های ماهواره لندست (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 3
27 تاثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمه جنوبی کشور (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 2
28 تجزیه و تحلیل زمانی و مکانی جریان حداقل در حوزه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
29 تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
30 تحلیل روند دید افقی درجنوب غرب ایران بین سال های ۲۰۲۰-۱۹۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 1
31 تحلیل سینوپتیکی – دینامیکی روند شکل گیری الگوهای رودباد تراز پایین خلیج فارس و بررسی نقش آن در شار رطوبت منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 68
32 تحلیل فضایی روند تابش موج بلند خروجی زمین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 4
33 تعیین تابع توزیع احتمالاتی یخبندان های ایران طی ۲۰۱۰-۱۹۸۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
34 تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
35 چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
36 دورنمایی از تغییرات فراوانی روزهای یخبندان در ایران با مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 4
37 سنجش کمی توان فرسایشی رواناب ها در سطوح شیب دار نواحی کوهستانی مطالعه موردی: زیرحوضه آتش بیگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
38 شبیه سازی الگوهای دمایی استان مرکزی بر پایه برونداد مدل ترکیبی گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 46
39 شبیه سازی توزیع قائم سامانه های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه های همدید و توپوگرافی در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
40 شبیه سازی عددی تغییرات آب و هوایی ایران با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 4، شماره: 14
41 شبیه سازی واداشت های تابشی گردوغبار در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
42 شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر جابه‌جایی زمانی تاریخ وقوع اولین و آخرین یخبندان‌های پاییزه و بهارۀ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
43 شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (۲۰۱۶ – ۱۹۶۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
44 مدل سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
45 واکاوی تغییرات زمانی – مکانی بارش های بحرانی (فرین بالا) در غرب ایران طی سال های 2016 – 1965 (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توپوکلیمائی (تغییر اقلیم) ایستگاه های منتخب حوضه شهری تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
2 استفاده از مولفه های اقلیمی و زمین ساخت تشدید کننده وقوع لغزش توده ای با بهره گیری از بیلان آبی تورنث وایت و 4مدل برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل(مطالعه موردی:گردنه صائین جاده اردبیل_سراب (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
3 الگوی توسعه نگرش زیست محیطی معلمان به تفکیک جنسیت، با تاکید بر مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده ای، مطالعه موردی: محور ساری – رامسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
5 بررسی تغییرات مکانی آلودگی هوای شهر تبریز در فصل زمستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
6 بررسی عوامل اقلیمی فصل زمستان تحت تأثیر آلاینده های هوای شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی کاهش حجم جریان حوضه زرینه رود و نقش آن در تغییرات تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 بررسی و برآورد قدرت فرسایش کناری رودخانه ارس در واحد مرزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
9 بکارگیری داده های تحت شبکهGPVدر پس پردازش خروجی مدل های دینامیکی جهت ارایه پیش بینی خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
10 تعیین دوره های خشک و مرطوب ایستگاه های منتخب استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
11 تعیین مناسب ترین شاخص Ray Man برای مطالعه اقلیم آسایش در شمال استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
12 سنجش تناسب اراضی بمنظور کشت گلزای پائیز بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
13 کاربرد مدل WindStation جهت شبیه سازی جریان باد در کوهستان بزقوش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران