حسین حاتمی نژاد

 حسین حاتمی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران

حسین حاتمی نژاد

Hosein Hataminezhad

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیلی بر پاراد وکس الزامات پد افند غیرعامل با اصول توسعه پاید ارشهری د ر بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه مورد ی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
3 ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه های خودروی شهری (مطالعه موردی: محله اسلام آباد کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
4 ارزیابی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مورد مطالعه: محله نیاوران تهران) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 2
6 الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
7 اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران (مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی تأثیر آگاهی شهروندی بر پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی منطقه 6 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
10 بررسی روند توسعه فیزیکی کلانشهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
11 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از سازمان زیباسازی و عوامل مؤثر بر آن برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی: منطقه 6 کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
12 بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل های Morris, Topsis و Taxonomy ، مطالعه موردی: شهرستانهای استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 5
13 بررسی و تحلیل فضایی زمانی کانون های سرقت جیب بری و کش روزنی در شهر سمنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی و تحلیل مسکن پایدار در شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
15 بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 1
16 بررسى ابعاد موثر بر تاب آورى شهرى با استفاده از مدل ساختارى تفسیرى (نمونه مورد ى: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 1
17 پهنه بندى خطر سیل با استفاده از تحلیل چندمعیاره و GIS (مطالعه موردى: شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 2
18 تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
19 تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
20 تحلیل الگوی توسعه ی کالبدی - فضایی شهری از منظر توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
21 تحلیل فضایی فقر شهری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 15
22 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
23 تحلیل نقش نهادهای اجتماعی در مدیریت محلات شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (نمونه موردی: سرای محله وصال- منطقه 6 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
24 تحلیلی از نقش فضاهای عمومی در سرزندگی شهری (نمونه موردی: پارک لاله تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
25 توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد مکتب بازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
26 جغرافیای رادیکال رویکرد میان رشته ای در جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
27 راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه با استفاده از روش QSPM (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
28 ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل مطالعه موردی: محلت ناحیه ی شش منطقه دو شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
29 سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل ( مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
30 سنجش رضایتمندی از شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید مهاجران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 23
31 سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
32 سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
33 ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
34 مکانیابی بهینه ی توسعه فیزیکی شهر مراغه با تاکید بر پایداری شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
35 واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محلات شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی امنیت زنان در سیستم حمل و نقل کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
2 آسیب شناسی قوانین مربوط به ساخت و ساز در خارج ازحریم شهرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
3 آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر تبیین وجه اشتراک ها بین دو رویکرد بازآفرینی شهری و آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
4 ارزبابی میزان رضایتمندی از خدمات شهری ارائه شده به وسیله شهرداری ها در سطح نواحی شهری (نمونه موردی : شهر مراغه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی ایمنی محیط شهری با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 ارزیابی بنادر شمال کشور جهت شناسایی مزایای نسبی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارزیابی پایداری محلهای از بعد کالبدی (مطالعه موردی: محله بهار در منطقه 7 شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های طبیعی ( مطالعه موردی : استان لرستان ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
9 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های طبیعی (مطالعه موردی : استان لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
11 ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های کاربری های شهری پیرانشهر بر پایه تکنیک SWOT و ارائه راهبردهای ساماندهی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
12 ارزیابی زیست محیطی طرح های جامع شهری از منظرتوسعه ی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 ارزیابی شاخص های استراتژی توسعه شهری CDS در شهر قزوین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
14 ارزیابی شاخصهای کیفیت زندگی در سکونتگاهها و بافتهای حاشیه نشین و اسکان غیر رسمی(نصیر آبادو سلطان آباد در استان تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
15 ارزیابی مدیریت دفن و بازیافت پسماندها درشهرهای میانی با استفاده از تلفیق تکنیک AHP,SWOT نمونه موردی شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
16 ارزیابی میزان توسعهیافتگی محلات در ابعاد خدمات شهری ، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از مدلهای فولر و SAW (مورد:محلات ناحیه 3منطقه 11 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
17 ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهری و محیط زیست شهری (مطالعه موردی منطقه 8 تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
18 ارزیابی وسنجش میزان رضایت مندی مردم ازمتروخط آزادگان به قایم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
19 ارزیابی وسنجش میزان رضایت مندی مردم ازمتروخط آزادگان به قایم (کاهش ترافیک) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
20 ارزیابی همبستگی میان ابعاد پایداری مسکن (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی
21 استراتژی های دست یابی به حمل و نقل پایدار (نمونه موردی: شهر کوهدشت) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
22 اولویت بندی ابعاد کالبدی - فضایی ترویج پیاده مداری در شهر تهران ( نمونه موردی : محلات امیرآباد و دانشگاه تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
23 اولویت بندی مراکز استراتژیک یک شهر بندری از دید پدافند غیرعامل بر اساس استراتژی انهدام مرکز ثقل. (نمونه موردی: شهربوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
24 بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای سنتی ایران بر اساس اصول نوشهرسازی (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
25 بررسی اثرات اکوتوریسم دریاچه ارومیه درتوسعه پایداراقتصادی جامعه میزبان مطالعه موردی شهرارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
26 بررسی الزامات پدافند غیر عامل و اصول توسعه پایداری شهری) در بهسازی بافت های تاریخی شهری؛ تقابل یا تعامل دو رویکرد مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
27 بررسی تاثیر جمعه بازار جویبار بر توسعه پایدار شهرستان جویبار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 بررسی تاریخی- فضایی هویت شهرهای کهن ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
29 بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر میزان خشونت شهروندان مطالعه موردی: منطقه 01 تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
30 بررسی تأثیر گسترش شهر بر تخریب محیط زیست (مطالعه موردی : شهر رشت ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
31 بررسی تطبیقی تجارب مداخله در بافت های فرسوده شهری در جهان با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
32 بررسی تطبیقی رویکرد پدافندغیرعامل و نظریه توسعه پایدارشهری درحفاظت بافت های تاریخی شهری از مخاطرات و تهدیدات انسانی مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
33 بررسی تطبیقی شاخصهای شهرسالم نمونه موردی: شهررشت وشهرتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
34 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاها های غیر رسمی مطالعه موردی شهر گلستان محله میمنت آباد حاشیه رودخانه شادچای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
35 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهر گلستان، محله میمنتآباد حاشیه رودخانه شادچای) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
36 بررسی شاخص های شهر سالم مطالعه موردی: شهر بابلسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 بررسی شاخص های موثر بر امنیت پیاده رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
38 بررسی ضوابط استانداردهای مبلمان شهری سرشت (نمونه موردی: خیابان سیدقطب و وحدت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
39 بررسی عدالت فضایی برخورداری از خدمات عمومی شهری در شهرهای استان خوزستان با استفاده از مدلهای AHP و VIKOR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
40 بررسی کیفیت زندگی در مناطق حاشیه نشین باتاکید برعوامل اقتصادی نمونه موردی محله خط 4 حصارکرج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده
41 بررسی گردشگری کشور به عنوان ابزار توسعه ملی در عرصه جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
42 بررسی مناسب سازی اتوبوس های BRT به منظور استفاده معلولین و جانبازان (مطالعه موردی: خط یک BRT تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
43 بررسی مورفولوژی تطبیقی - تاریخی شهر با تاکید برتمدن اسلام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
44 بررسی میزان اثرگذاری متقابل حقوق شهروندی در مدیریت پسماند های شهری مورد: منطقه 20 شهرداری تهران (شهر ری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
45 بررسی میزان امنیت شهری بانوان در شهر جدید پرند (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
46 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از سازمان پایانه ها و پارک سوارها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: پایانه های مسافر بری تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 بررسی نقش آگاهی شهروندی در جهت زیباسازی و بهبود منظر شهری (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
48 بررسی نقش بازاریابی گردشگری درتوسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهرلالجین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
49 بررسی نقش دولت های محلی در حکمروایی خوب شهری با نگاهی به ساختار حکومتی کشور مالزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
50 بررسی نقش ژئومورفولوژی در گسترش فیزیکی شهرمطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
51 بررسی نقش طراحی شهری در وقوع جزایر حرارتی محدوده مورد مطالعه: منطقه 12 استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017
52 بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
53 بررسی و آسیب شناسی اصول و معیارهای موجود در مبلمان خیابانی شهر سردشت(نمونه موردی، خیایان سید قطب و وحدت) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
54 بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
55 بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در توسعه کالبدی-فیزیکی شهرمطالعه موردی:شهر بابلسر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
56 بررسی وتحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
57 بررسی وضعیت عملکرد سازمان زیباسازی شهری منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
58 بررسی همخوانی مفاهیم پایایی و پویایی در طرحهای مدیریت بحرانهای شهری پس از وقوع زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
59 برنامه ریزی در راستای احیای محیط طبیعی رود دره های شهر تهران بارویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی : رود دره - کلکچال و جمشیدیه بااستفاده از مدل (SWOT) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
60 بهبود محیط زیست شهری با تکیه بر فرهنگ سازی نمونه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
61 بهسازی کیفی تاسیسات و تجهیزات شهری در برابر سوانح طبیعی به منظور ارتقا کارایی در شرایط اضطرار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
62 تاثیر سیستم حمل و نقل شهری بر روی برنامه ریزی کاربری زمین(مطالعه موردی : شهر شهریار) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
63 تاثیر مدرنیسم و جهانی شدن بر توسعه فضایی - کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
64 تأثیر پدیده مهاجرت بر ساختار بخش های سه گانه اقتصادی در تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
65 تبیین ساختارگرایانه رشد شهرنشینی و شهرگرایی در ایران از دهه 1330 تاکنون (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
66 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
67 تحلیل اقتصادی برنامه ریزی مسکن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
68 تحلیل الگوی بافت تاریخی (ایرانی - اسلامی) اهواز و مقایسه آن با الگوی شهرسازی معاصر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
69 تحلیل الگوی توزیع فضایی کاربری های شهری نمونه موردی: شهراهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
70 تحلیل فضایی توزیع ناهمگون جمعیت در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
71 تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی و ارایه الگویی جهت ارتقاء شاخص های آن در کلانشهر مشهد (نمونه موردی : منطقه 11 شهر مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی
72 تحلیل و سطح بندی شهرستان های استان مازندران بر اساس شاخص های توسعه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
73 تحلیلی از وضعیت دسترسی به پارک های شهری در شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
74 تحلیلی از وضعیت دسترسی به پارک های همسایگی در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
75 تحلیلی بر حکمروایی خوب در پایداری محله های شهری (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
76 تحلیلی بر ساخت یابی شهرهای استخراجی و تأثیر صنایع نفتی در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: شهر مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
77 تحلیلی بر کاربری اراضی شهری در کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
78 تحلیلی بر کیفیت زندگی در دیاسپورای شهری (نمونه: محله افغان آباد میبد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
79 تحلیلی بر نقش منابع درآمدی شهرداری در ایجاد حکمروائی مناسب شهری مورد پژوهش: شهر مهاباد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
80 توسعه پایدار شهر با تکیه بر توان های گردشگری با مدل s.w.o.t مطالعه موردی : شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
81 توسعه پایدار شهر با تکیه بر توان های گردشگری با مدل s.w.o.t مطالعه موردی : شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
82 توسعه پایدار شهری در مقیاس محله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
83 توسعه شهرنشینی و پیامدهای زیست محیطی آن نمونه موردی: شهر مهاباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
84 توسعه شهری و اثرات اکولوژیکی آن بر ساخت مورد: شهر تنکابن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
85 تهیه نقشه اجتماعی گامی در راستای کاهش آسیب پذیری اجتماعی کلان شهر تهران (نمونه موردی منطقه 9) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
86 تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : استان لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
88 تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده ازGIS ( مطالعه موردی : استان لرستان ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
89 جایگاه پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت منظرشهری (مطالعه موردی: خیابان مسجد جامع شهر یزد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
90 جایگاه روابط شهروروستا در بزنامه ریزی توسعه کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
91 جایگاه و نقش حکمروایی خوب شهری در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
92 چشم اندازسازی مشارکتی شهری بر پایه برنامه ریزی راهبردی (مورد : شهر بانه ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
93 حکمروایی شایسته شهری با تاکید بر ارزیابی سه شاخص اساسی حکمروایی در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
94 خلاقیت اجتماعی درطراحی بوستانهای شهری مورد مطالعه بوستان خورشید مشهد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری
95 دگردیسی شهرهای جهان اسلام در فرآیند جهانی سازی مطالعه تطبیقی شهرهای ایرانی- اسلامی و عربی- اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
96 راهبرد توسعه پایدار گردشگری شهر شیراز با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
97 راهبردهای بنیادی به منظور شناسایی و تحلیل ریسکهای بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
98 راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان ممسنی با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
99 راهکارها و چالش های پدافند غیر عامل در شهرها نمونه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
100 رتبه بندی محلات شهری براساس شاخصهای پیاده مداری مطالعه موردی : منطقه شش شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
101 زنان، فضاهای عمومی و امنیت شهری (نمونه مورد مطالعه؛ ناحیه 3 شهر کابل (افغانستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
102 ساماندهی جاذبه های تاریخی - گردشگری شهرری درهم پیوندی با جاذبه های تاریخی جاده ابریشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
103 ساماندهی محلات با استفاده ازTND (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
104 ساماندهی و برنامه ریزی فضایی-کارکردی اراضی پیرامون مجتمع های ایستگاهی با به کارگیری رویکرد توسعه حمل و نقل محور (DOT ) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
105 ساماندهی و برنامه ریزی فضایی-کارکردی اراضی پیرامون مجتمع های ایستگاهی با به کارگیری رویکرد توسعه حمل و نقل محورTOD (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
106 سنجش رابطه آگاهی شهروندی و حس مکان با سرمایه اجتماعی درمنطقه 2 مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
107 سنجش رضایتمندی شهروندان از پروژههای شهری مطالعه موردی : زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
108 سنجش کیفیت زندگی در محلههای شهر قلعه گنج از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
109 سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی مطالعه موردی: روستای فیروزآباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
110 سنجش میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی در راستای رسیدن به توسعه پایدار (مورد مطالعه شهر قیدار ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
111 سنجش میزان رضایتمندی از حمل ونقل عمومی ( نمونه موردی: BRT خیابان ولیعصر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
112 سنجش میزان کیفیت زندگی در شهر های جدید(نمونه موردی: شهرجدید اندیشه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
113 سنجش وضعیت پایداری سکونتگاه های شهری استان مازندران با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
114 شناخت توانمندی های مناطق جهت توسعه گردشگری پایدارمطالعه موردی: بخش صیدون استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
115 شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت توسعه صنعت گردشگری پایدار در دالان ساحلی استان خوزستان با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
116 شناسایی شاخص های مدیریت بحران در شهر با رویکرد پیشگیری وآمادگی مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
117 شهر اسلامی الگویی مناسب برای برقراری عدالت اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
118 شهر بیوفیلیک رهیافتی نوین در پایداری زیست محیطی شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
119 شهرهای سالم و محیط زیست شهری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
120 شهرهوشمند؛ مدلی برای توسعه کلانشهرها در قرن 21 با تاکید بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
121 شیوه های مداخله دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: شهرپیرانشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
122 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
123 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
124 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
125 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی نقشه های شناختی از شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
126 کلانشهر مشهد و توسعه پایدار بررسی طرح های توسعه و عمران با تاکید بر دیدگاه شهر فشرده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
127 کوانتوم اجتماعی و آسیب پذیری فضایی در کلان شهر تهران (نمونه موردی: منطقه 9 تهران) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
128 محیط زیست شهری و ناپایداری زیست محیطی در عصر پست متروپلیتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
129 مدخلی بر رشد هوشمند و اسپرال شهری بررسی اصول کلی، نظریهها، تفاوتها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
130 مدیریت زمین شهری در اراضی قهوه ای نمونه موردی محله جانبازان شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
131 مطالعه قابلیت ها و تنگناهای توسعه پایدار گردشگری شهرستان کازرون با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
132 مقایسه تطبیقی فضای سبز عمومی شهر تهران با استاندارد شهر سالم با استفاده از مدل موریس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
133 مقایسه روش های طبقه بندی برای پوشش کاربری زمین در تصاویر IKONOS ( مورد مطالعه : محله امانیه، کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
134 مکان یابی مراکز بهداشتی_درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی:منطقه چهار شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
135 مولفه های سنجش طول دوره بازسازی پس از زلزله در مناطق شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
136 نقش برنامه های توسعه بعد از انقلاب در کاهش عدم تعادل های منطقه ای و تمرکز گرایی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
137 نقش جغرافیای رادیکال در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
138 نقش خدمات شهری درعدالت اجتماعی بارویکرد توسعه پایدار نمونه موردی منطقه 17شهرتهران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
139 نقش داروینیسم اجتماعی و جبر محیطی در پیدایش نژاد پرستی و امپریالیسم در جهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران