دکتر مهدی طالب پور

دکتر مهدی طالب پور استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی طالب پور

Dr. Mahdi Talebpour

استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
2 A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 3
3 A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
4 ADIDAS Sportswear Brand Popularity Model in Iranian Consumers (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 1
5 ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
6 الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 76
7 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of Youth Sport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 1
8 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of YouthSport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
9 Effective Factors on the Productivity of Human Capital via an Interpretive Structural Modeling (Case Study: General Office of Sports and Youth in Khorasan Razavi) (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 2
10 Evaluating the Performance of the Refereeing Department of the Football Federation from the Perspective of the Referees Using a Balanced Scorecard (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
11 Evaluating the status of Total Quality Management in Sports and Youth Bureaus of Khorasan-e Razavi Province, Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
12 Providing a Model for the Development of Strategic Entrepreneurship in Sports Organizations (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 3
13 Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
14 The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
15 The Role of Organizational Justice and Three Dimensions on Departments of Physical Education in Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
16 بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
18 بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
20 بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
21 بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران، کارکنان و اعضاء هییت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارایه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
23 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 8، شماره: 1
24 بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 2
25 پیش بینی میزان بهره وری هیئت های ورزشی از طریق مدیریت کیفیت جامع (TQM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 10، شماره: 4
26 تاثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 1
27 تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
28 تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
29 تحلیل و تبین نگرش های شغلی نیروی انسانی شاغل دردانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 6
30 تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
31 تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
32 تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 2
33 تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
34 تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
35 تعیین نقش مدیریت دانش برسلامت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 3
36 رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
37 رواسنجی پرسشنامه ی خرافه پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
38 ساخت و اعتباریابی پرسش نامه شایستگی های مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
39 شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 61
40 شناسایی الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
41 شناسایی عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 29
42 شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران ۲۰۵۰ (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 1، شماره: 2
43 شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 2
44 شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
45 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 1
46 طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
47 طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 6، شماره: 2
48 عوامل اثرگذار بر قصد خرید برندهای خارجی کفشهای ورزشی دانشجویان تربیت بدنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 7
49 غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 4
50 مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
51 مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 3
52 نقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده سالمندان ایران: فعالیت های بدنی و ورزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
2 اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
3 ارائه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند های ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
4 ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 اولویت بندی دسته های آسیب زای رشته ورزشی تکواندو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
6 Consumer Law: Prioritizing the affecting factors on consumers tendency to buy Iranian sports goods (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
7 بازگویی روایت های سناریویی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 بررسی اثر هویت برند، شخصیت برند و تعهد هواداران بر برندسازی باشگاه های برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
9 بررسی اثربخشی برنامه غنی سازی اوقات فراغت ورزشی بر سبک زندگی دانش آموزان دختر خراسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت
10 بررسی ارتباط وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 بررسی تاثیر حجم و نمای ساختمان مجتمع های ورزشی-تفریحی بر جذب مخاطب جوان با تکیه بر نمونه موردی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
12 بررسی تناسب فضایی تاسیسات ورزشی با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان خدمات ورزشی با شخصیت برند و وفاداری برند (مطالعه موردی سرزمین موجهای آبی مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
14 بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف کننده در مجموعه های آبی شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
15 بررسی مسئولیت اجتماعی برند رضوی از نگاه مخاطبان اماکن رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
16 بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
17 بررسی نقش عوامل جذابیت، هزینه و زمان بر میزان مشارکت اوقات فراغتی دانشجویان دانشگاه های مشهد در ورزش کاراته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت
18 پیش بینی انگیزه مشارکت ورزشی بانوان در مراکز تندرستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
19 پیش بینی مهارت های ارتباطی مربیان از طریق نقش هوش فرهنگی مطالعه موردی: مربیان تیم های فوتبال شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
20 تجزیه وتحلیل اجرای مدیریت ریسک و شاخص های آن در استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
21 تحلیل ابعاد ساختاری منش ورزشی در بازیکنان لیگ برتر هندبال کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
22 تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
23 تحلیل نقش بازاریابی رابطه مند بر هویت برند باشگاه های ورزشی استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
24 تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی معلمین تربیت بدنی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
25 توسعه ی برند ورزشی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (مطالعه موردی باشگاه پدیده شهر خودرو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
26 رابطه ی هوش هیجانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 شایستگی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای (مطالعه موردی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
28 شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
29 شناسایی و بررسی عوامل موثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
30 طراحی مدل عوامل داخل زمین موثر بر توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
31 کاربرد کهن الگوها به منظور تعیین تجربه ی برند در مکانهای ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
32 مدل سازی ساختاری تفسیری شاخصهای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
33 مدل معادلات ساختاری میزان نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
34 مسئولیت اجتماعی در صنعت فوتبال: ابعاد و اولویت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
35 مقایسه هویت برندهای ورزشی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر ورزشکار منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
36 نقش متغیرهای بیوریتم مشتریان در پیش بینی رفتار مصرف کنندگان مجموعه های آبی شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی