دکتر عزیز خرازی پاکدل

دکتر عزیز خرازی پاکدل استاد، دانشگاه تهران

دکتر عزیز خرازی پاکدل

Dr. Aziz Kharazi Pakdel

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چند پودر وتابل تهیه شده از بلاستوسپور قارچ (Beauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae روی تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.:Thripidae) در شرایط ازمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 2
3 اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید مثل زنبور پارازیتویید (Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
4 اثر گرسنگی بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
5 پرورش آزمایشگاهی و مطالعه برخی از خصوصیات زیستی سرخرطومی حنایی خرما،Rhynchophorus ferrugineus (Col., Dryophthoridae) روی غذای نیمه مصنوعی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 88
6 زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
7 مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski . (Prostigmata: Tetranychidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر سه تیمار غذایی روی طول مراحل مختلف پورگی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 بررسی اثر قارچ Beauveria bassianaروی انتخاب میزبان گیاهی و انتقال قارچ توسط Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
3 بررسی طول عمر حشرات کامل سن شکارگرOrius albidipenisدر دو دما با تغذیه از تخم و مراحل مختلف رشدی کنهTetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی نرخ شکار گری سن شکار گر O.albidipennis (Reuter) روی کنه تارتن ترکستانی T. turkestani Ugarov and Nikolski (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
5 تاثیر دما بر واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی تخم کنه ترکستانی Tetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار