دکتر زینب حزباوی

دکتر زینب حزباوی

دکتر زینب حزباوی

Dr. Zeinam Hazbavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد پلی آکریلآمید در مهار فرسایش پاشمانی از خاک تحت تاثیر پدیده انجماد- ذوب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
2 ارزیابی پایداری بوم شناختی در حوزه آبخیز توتلی، استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 42
3 ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
4 ارزیابی و تحلیل وضعیت سلامت آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
5 ارزیابی و مقایسه پیوستگی سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی تغییرات مکانی رطوبت خاک پس از بارش های سنگین بهاره، استان فارس (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 4
7 پهنه‌بندی پویایی سلامت آبخیز شازند بر اساس دبی‌های مشخصه کم‌آبی و پرآبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
8 تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
9 تجارب و پیامدهای انتقال آب بین حوضه ای در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
10 تحلیل ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و فرسایش خاک حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
11 تحلیل سطح پایداری مبتنی بر تعادل رفاه اکولوژیکی-انسانی در حوزه آبخیز توتلی (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 3
12 تحلیل لکه های داغ سنجه های سیمای سرزمین و شاخص رواناب سیمای سرزمین در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
13 تحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
14 تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
15 تعیین رویکرد ذی نفعان دولتی و محلی در تصمیم گیری مشارکتی برای اقدامات آبخیزداری حوضه انارچای مشگین شهر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
16 تغییرات مکانی-زمانی اختلال پوشش گیاهی طبیعی در حوضه اهل ایمان، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
17 روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
18 شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
19 غربال گری حوزه های آبخیز استان اردبیل بر اساس آسیب پذیری سیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 2
20 کاربرد شاخص هرست در تعیین حافظه طولانی مدت سری های زمانی بارش و دبی ایستگاه های منتخب استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 2
21 کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
22 مدل سازی پارامترهای تولید و پوشش تاجی به منظور معرفی موثرترین عامل محیطی در مراتع نیمه استپی باغرو، استان اردبیل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
23 مدل سازی منحنی تداوم جریان ماهانه به روش رگرسیون غیرخطی برای حوضه های بدون آمار استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 9، شماره: 4
24 معرفی شاخص آسیب پذیری سیل (FVI) به عنوان ابزاری در مدیریت بحران سیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
25 مفهوم سازی و ارزیابی سلامت آبخیز آسیاب رود شهرستان چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
26 مفهوم، کاربست و رویکردهای ارزیابی تاب آوری هیدرولوژیک آبخیز (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 4
27 مقایسه آسیب پذیری زیرحوضه های آبخیز سامیان بر اساس تغییرات مولفه های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
28 مقایسه روش های بهینه سازی پارامترهای مدل SIMHYD برای شبیه سازی دبی روزانه جریان در حوزه آبریز کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی و راهبردهای دستیابی به یک آینده پایدار در مطالعات آبخیزداری و محیط زیست (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 اثر کاربرد زغال زیستی تولید شده از ضایعات نیشکر بر کاهش رواناب از پلات های آزمایشگاهی بزرگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
3 اثرچرخه انجماد - ذوب برضریب روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی تخریب اراضی در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز با استفاده از روش مدالوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارزیابی خدمت اکوسیستمی نگهداشت آب در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی شاخص فشار منابع زمین (LRP) در حوزه آبخیز سامیان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
8 ارزیابی قابلیت تصویراصلی و ادغام شده لندست ۸ به منظور برآورد شاخص سطح برگ در مناطق اکولوژیکی استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزیابی کارایی مدل SIMHYD در برآورد دبی جریان در حوزه آبخیز اتشگاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
10 اولویتبندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز چمران استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 برآورد شاخص PI برای گروه های مختلف شاغل در تعدادی از روستاهای دامنه شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
12 برآورد فرسایش و رسوب در واحد های کاری با مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز چمران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
13 بررسی اثر کیفیت خاک بر تخریب اراضی در بخشی از مراتع زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
14 بررسی سیلخیزی حوزه آبخیز کاشان با استفاده از دبی حداکثر سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 پاسخ شاخص بوم شناختی آبخیز (WEI) به سناریوهای وزن دهی مختلف در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 پهنه بندی اکولوژیکی حوزه آبخیز نیر، استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
17 پهنه بندی شوری، آهک و ماده آلی خاک در کاربری های کشاورزی و بایر منطقه یزدنو واقع در جنوب هویزه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
18 تاثیرات سایه اندازی 33 ساباط موجود در اقلیم و بافت قدیم دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
19 تامین و تقاضای امنیت اکولوژیکی در حوزه آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
20 تحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
21 تحلیل اثربخشی بندهای چند منظوره احداثی آبخیزداری استان خوزستان در رونق تولید (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
22 تحلیل امنیت اقلیمی مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 تحلیل تخریب زمین بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند با استفاده ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
24 تحلیل تغییرات شاخص های حدی اقلیمی نمایه ساده شدت روزانه و تعداد روزهای با بارش سنگین در ایستگاه باران سنجی آستانه اشرفیه، گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
25 تحلیل حساسیت شاخص های پایداری آبخیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
26 تحلیل لکه های داغ شاخص امنیت اکولوژیک در آبخیز سامیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
27 تحلیل مروری مفاهیم و روش های ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 تحلیل مقایسه ای تغییرپذیری شاخص های ارزیابی سلامت فشار، حالت و پاسخ در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 تعیین مولفه های مهم مشارکت بهره برداران در فعالیتهای حفاظت آب و خاک در برخی روستاهای دامنه سبلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 تعیین و مقایسه مقادیر شاخص امنیت بوم شناختی سیمای سرزمین در زیرحوزه های آبخیز بیله درق، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 تعیین همبستگی مکانی دبی جریان رودخانه های استان اردبیل با استفاده از شاخص موران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 تغییرات مکانی شاخص حساسیت سیل (FSI) در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
33 تغییرات مکانی و زمانی شاخص استاندارد شده بارش در حوزه آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 تغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
35 تغییرپذیری مکانی و زمانی پوشش گیاهی در حوزه آبخیز اهل ایمان، استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
36 توسعه شاخص تاب آوری مبتنی بر بارش برای ایستگاه کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
37 داده کاوی مکانی فرسایش و تولید رسوب در کاربریهای مختلف حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
38 دستاوردهای پروژه انتخاب آبخیزهای نمونه‎ در مناطق همگن کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 راهبردهای دستیابی به پایداری محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
40 رد یابی میزان پلی آکریل آمید خروجی مورد استفاده در مهار فرسایش از پلات های کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
41 شبیه سازی اثر نوع پوشش گیاهی بر پاسخ هیدرولوژیکی در مقیاس کرت صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
42 شناسایی و پهنه بندی شاخص های آشفتگی بوم شناختی در آبخیز سامیان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
43 ضرورت ارزیابی سلامت آبخیزهای کشور (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
44 ضرورت استفاده ازپلیمرها درمدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 عناصر کلیدی در تعادل همیشه پایدار آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
46 فشارسنج پایداری آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
47 کمی سازی شاخص بوم شناختی آبخیز (WEI) در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 مدیریت سازگار آبخیز مبتنی بر ارزیابی سلامت و پایداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
49 مروری اجمالی بر برخی از مطالعات مربوط به کیفیت آب استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 معرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آمار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
51 مفهوم ظرفیت تحمل در مدیریت منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
52 مینیمالیسم در معماری اسلامی- ایرانی با تاکید بر اصول و شاخصه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
53 نقش افزودنی های خاک برمقدار روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
54 نگاه تحلیلی بر روند شکل گیری شهر مانای شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار