دکتر احمد رستگار

دکتر احمد رستگار دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فارس

دکتر احمد رستگار

Dr. Ahmad Rastegar

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا : نقش حمایت تحصیلی و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 4
2 ارائه مدل پیش بینی تشخیص فرصت های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 29، شماره: 74
3 ارائه مدل پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی براساس ویژگی های شخصیت و اهداف پیشرفت در میان دانشجویان دانشکده پرستاری (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 10، شماره: 4
4 ارائه مدل علی ادراک از محیط آموزش الکترونیکی (مجازی) و تفکر بازتابی با توجه به نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 11، شماره: 3
5 ارائه مدل علی پیش بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 5
6 ارائه مدل علی تطبیقی عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی زیست محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 5، شماره: 10
7 ارائه مدل علی روابط ابعاد جهت گیری اهداف پیشرفت و کمک طلبی تحصیلی: نقش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
8 ارائه مدل علی روابط ادراک از اهداف پیشرفت و کاربرد روش های فعال تدریس: نقش واسطه ای هیجانات تدریس در میان دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
9 ارائه مدل علی روابط جو روانی- اجتماعی کلاس و احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه ای ارزش تکلیف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 2
10 ارائه مدل علی روابط حمایت تحصیلی و رفتار مدنی تحصیلی با تاکید بر واسطه گری سرمایه های روان شناختی در میان دانشجویان دوره های مجازی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 3
11 ارائه مدل علی روابط شفافیت سازمانی و وفاداری سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
12 ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و درگیری شناختی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجانات تحصیلی (موردی از دانشجویان دوره های مجازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
13 ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
14 ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست (مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 43
15 ارائه مدل علی نقش عوامل موثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
16 ارائه مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی های دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
17 ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 1
18 ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون داد مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
19 اعتباریابی مدل آموزش از دور ویژه یادگیرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 9، شماره: 1
20 Causal Model of the Association between Academic Burnout and Achievement Goals: The Intermediating Role of SelfEfficacy and Procrastination (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 13، شماره: 4
21 Presenting a Causal Model of Predicting Computer Anxiety Based on Intelligence Beliefs: The Mediatory Role of Achievement Goals and Cognitive Engagement (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
22 Psychological and Job Factors Influencing the Intention to Use Information and Communication Technology Among Teachers (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
23 بررسی آسیبها و چالشهای آموزش سواد رسانهای در مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 8، شماره: 33
24 بررسی رابطه استرس های تحصیلی دوران دانشجویی در برقراری ارتباط با بیمار (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 4
25 بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن متاهل (ارائه الگوی تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 18
26 بررسی نقش میانجیگری هوش اجتماعی در رابطه بین مدیریت دانش و خرد سازمانی در کارکنان دانشگاههای پیام نور استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
27 بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تاثیر نیاز به خاتمه بر تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 2
28 بررسی نقش واسطه ای اشتیاق کارآفرینانه در رابطه بین حمایت تحصیلی با کارآفرینی مجازی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نیاز به شناخت(NCS) در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
30 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نیاز به خاتمه (NFCS) به عنوان یک گرایش فکری در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
31 بسط مدل عوامل موثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ازنظراعضای علمی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
32 پیش بینی موفقیت تحصیلی با تاکید بر متغیرهای موثر در یادگیریالکترونیکی و درگیری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
33 تاثیر ارائه آموزش های تخصصی اختلالات یادگیری به معلمان بر پیشرفت تحصیلی دیکته در میان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 2
34 تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
35 تاثیر شکل و مدل طراحی آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD) (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 18، شماره: 1
36 تبیین هیجانات منفی تدریس معلمان بر اساس ادراک از رهبری اصیل: نقش میانجی سرمایه روانشناختی( مورد مطالعه: معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
37 تدوین برنامه راهبردی موسسه ی تحصیلات عالی طبی افغان سویس (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
38 رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی معلمان: با نقش واسطه ای خوش بینی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 1
39 رابطه رهبری خدمتگذار و خلاقیت : بررسی نقش واسطه ای اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
40 رابطه سرمایه های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تاکید بر نقش واسطه ای فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 4
41 ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
42 طراحی مدل عوامل موثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 2
43 عوامل موثر بر تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
44 مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 39
45 مدل علی روابط ادراک از بهزیستی دانشگاه بر نشاط ذهنی دانشجویان با توجه به نقش رابطه ای جهت گیری هدف تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 2
46 مدل علی روابط باورهای هوشی و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 14
47 مدل علی روابط سبک های مدیریت کلاس با بهزیستی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای سرمایه های روان شناختی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
48 نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 1، شماره: 4
49 نقش واسطه ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 22
50 نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شهروندی درتوسعه شهر الکترونیک از منظر معلمان (نمونه موردی: معلمان مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 اثرات مثبت و منفی شبکه های مجازی بر رفتار دانش آموزان (مقطع متوسطه) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
3 ارائه مدل علی روابط اهداف پیشرفت اجتماعی در فضای مجازی و قلدری مجازی با توجه به نقش واسطه ای هراس اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 ارائه مدل علی روابط تنظیم شناختی هیجان و پرسه زنی سایبری با نقش واسطه ای حمایت ادراک شده اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 ارائه مدل علی روابط جو اخلاقی و وفاداری نگرشی با تأکید بر نقش واسطه ایاعتماد سازمانی در میان اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 ارائه مدل علی روابط رهبری تحول آفرین سبز و نوآوری سبز با توجه به نقش واسطه ای سرمایه های روانشناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 ارائه مدل علی عوامل موثر بر قصد انجام پژوهش الکترونیکی در بین معلمان پژوهنده شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
8 ارایه مدل عوامل موثر بر یادگیری ادراک شده در محیط مبتنی بر بازی برای دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
9 ارایه مدل عوامل موثر بر یادگیری ادراک شده در محیط مبتنی بر بازی برای دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
10 ارتباط بین چابکی سازمانی و خرده مقیاس های آن شامل پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
11 ارزیابی کیفیت خدمات مشاوره ای در مقطع متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
12 ارزیابی کیفیت خدمات مشاورهای و جایگاه سنجش نیازهای ذینفعان: مطالعه موردی مقطع متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
13 اهمیت ارتباط با طبیعت در برنامه های ارزیابی آموزش زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
14 What is the most appropriate way to teach people with ADHD? (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 بازتاب تربیت اقتصادی خانواده وتاثیرآن در نظم اجتماعی دانش آموزان ( مطالعه موردی : دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
16 بررسی تاثیر آموزش حمایتی روشهای تدریس فعال )بدیعه پردازی، اکتشافی و تفکر استقرایی( بر شایستگی حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 بررسی تاثیر آموزش حمایتی روشهای تدریس فعال )بدیعه پردازی، اکتشافی و تفکر استقرایی( بر هیجانات تدریس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
18 بررسی تاثیر روش های تدریس سه گانه (فیلم، سخنرانی و بحث گروهی) بر رفتار زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دوم شهر بستک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
19 بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه دانش آموزان بر موفقیت کارآفرینانه آنان (نمونه موردی: دانش آموزان مدختر مقطع متوسطه شهر قم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
21 بررسی تحلیلی عدم رعایت اخلاق پژوهشی و تاثیرات آن بر چهارچوب فعالیت های علمی پژوهشی از منظراخلاق اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
22 بررسی تحلیلی عدم رعایت اخلاق پژوهشی و تاثیرات آن بر چهارچوب فعالیت های علمیپژوهشی ( از منظراخلاق اسلام) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
23 بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (نمونه موردی :دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
24 بررسی رابطه آشفتگی اخلاقی و تعارض نقش با فرسودگی شغلی در بین معلمان مقطع متوسطه دوره اول شهر یاسوج در سال تحصیلی 96 - 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
25 بررسی رابطه ابعاد معنویت در محیط کار با وفاداری سازمانی در معلمان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
26 بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و تعدی غیر اخلاقی سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی
27 بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سلامت معنوی دانش آموزان مقطع متوسطه مراغه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
28 بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطعمتوسطه شهرستان شهربابک در سال تحصیلی 95-94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
29 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی وبعد رفتاری وفاداری سازمانی در میان اعضا هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
30 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و اشتیاق به مدرسه در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
31 بررسی رابطه بین فرهنگ دانشگاهی با درگیری تحصیلی در بین دانشجویان سال اول دانشگاهآزاد اسلامی واحد شیراز در سال تحصیلی1394-1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
32 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تمایل بر مصرف سبز در بین کارکنان علوم پزشکی لار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 بررسی رابطه تاب آوری و سرسختی روان شناختی با فرسودگی شغلی معلمان متوسطه دوره اول شهر یاسوج در سال تحصیلی 96 - 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
34 بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و شادمانی در میان دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های دولتی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
35 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تعدی غیر اخلاقی سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی
36 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین سبز و نوآوری سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
37 بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با هویت سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
38 بررسی رابطه رهبری زهرآگین و اینرسی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
39 بررسی رابطه رهبری زهرآگین و جو اخلاقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و نوآوری سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
41 بررسی رابطه صلاحیت حرفه ای معلمان با سرمایه های روانشناختیدرمدارس ابتدایی شهر پارس آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
42 بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در حفاظت از محیط زیست (مورد بررسی و مطالعه دانش آموزان دبیرستانهای شیراز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
43 بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران با مسیولیت پذیری زیست محیطی معلمان (نمونه موردی: معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر ملایر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
44 بررسی رابطه هیجانات تحصیلی و کمک طلبی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
45 بررسی رابطه ی بین انگیزش تحصیلی با فریب کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
46 بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی تحصیلی با فریبکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
47 بررسی رابطه ی بین ذهنیت فلسفی و میزان مسیولیت پذیری معلمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
48 بررسی رابطه ی بین نیازهای خودتعیین گری با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
49 بررسی رابطه ی بین نیازهای خودتعیین گری با فریب کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
50 بررسی رابطه ی خوش بینی تحصیلی و خلاقیت هیجانی در بین معلمان مطالعه موردی: شهرستان بانه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
51 بررسی رابطه ی سبک های والدگری و مسئولیت پذیری زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
52 بررسی رابطه ی سرمایه های روانشناختی و اشتیاق به مدرسه (مطالعه موردی : دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چابهار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
53 بررسی رابطه ی کیفیت زندگی تحصیلی و سرماهی های روانشناختی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
54 بررسی رابطه یادگیری خودراهبر و چابکی سازمانی مورد: مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
55 بررسی رابطهی بین عدالت آموزشی و رفتار مدنی- تحصیلی با فریبکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
56 بررسی راهکارهای افزایش بهره وری آموزشی در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
57 بررسی موانع استافده از فناوری های نوین آموزشی در تدریس از نظر اساتید دانشگاه ها مورد مطالعه دانشگاه های شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
58 بررسی نقش جوسازمانی در پیش بینی هویت سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
59 بررسی نقش فضاهای مجازی ( شبکه های اجتماعی) در افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
60 پیش بینی خلاقیت معلمان مقطع ابتدایی براساس مولفه های اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
61 پیش بینی قلدری محل کاربراساس رهبری تحول آفرین و مولفه های جمعیت شناختی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
62 پیش نیازهای آموزشی برای آموزش زیست محیطی در مدارس متوسطه مطالعه موردی: مدارس متوسطه پسرانه شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
63 تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
64 تاثیر شیوه آموزش تصویری آنلاین بر پردازش شناختی و نشاط ذهنی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه دهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
65 تکنیک های مدیریت نوآورانه در زمینه آموزش زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
66 جو سازمانی مدرسه و مسئولیت مدنی تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
67 چگونگی برساخت رفتارهای قلدرمآبانه در فضای سایبری بر اساس ادراک های محیط خانوادگی و تربیتی نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
68 دلایل افت تحصیلی برخی از دانش اموزان مقطع ابتدایی و ارایه راهکارهایی برای آن (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
69 رابطه بین مولفه های سرمایه روانشناختی و سرزندگی تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
70 رابطه جو مدرسه با رفتار انحرافی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
71 رابطه ذهنیت فلسفی وکیفیت یادگیری دانشجویان دوره های آموزش مجازی وسنتی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
72 رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق به مدرسه در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
73 رابطه سرمایه روانشناختی و اثر بخشی تدریس معلمان مقطع ابتدایی منطقه جلگه رخ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
74 رابطه سرمایه های روانشناختی با مسئولیت پذیری اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
75 رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه هایروانشناختی با کیفیت یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
76 رابطه متغیرهای موثر بر فناوری با قصد انجام پژوهش الکترونیکی معلمان پژوهنده شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
77 رابطه میزان توجه مربیان پیش دبستانی به آموزش های زیست محیطی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
78 رابطه ی اشتیاق کارآفرینانه ویادگیری کارآفرینانه (مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز لاهیجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
79 رابطه ی جوسازمانی کارآفرینانه وخودکارآمدی کارآفرینی با یادگیری کارآفرینی ( مطالعه موردی : هنرآموزان هنرستان کاردانش اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
80 رابطه ی خوش بینی معملان با کیفیت تدریس در یادگیری درس زبان انگلیسی مدارس متوسطه دخترانه (مطالعه موردیک شهرستان بومهن) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
81 رابطه ی سبک مدیریت کلاس وسرمایه ی روانشناختی با یادگیری کارآفرینانه (مطالعه موردی : معلمان مقطع متوسطه شهر همدان ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
82 رابطه ی فرهنگ سازمانی ورفتار انحرافی محل کار (مطالعه موردی : معلمان ابتدایی شهرستان بانه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
83 روش های تدریس مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
84 ریسک پذیری مدیران در عصر فناوری اطلاعات وارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
85 شناسایی متغیرهای روان شناختی تاثیرگذار بر فریبکاری تحصیلی در چارچوب مدل علی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
86 کارآفرینی راهکاری برای مقابله با نبود شغل و رکود اقتصادی : آموزش،فرصت ها وچالش ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
87 نقش آموزش محیط زیست بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
88 نقش ابزارهای بازاریابی سبز در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
89 نقش اخلاق کار اسلامی در پرورش سرمایه های روانشناختی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
90 نقش ادراک معلمان از رهبری خدمتگزار در پیش بینی اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
91 نقش رابطه خوش بینی تحصیلی در فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری
92 نقش رفتارهای انحرافی محل کار با فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در روان شناسی و علوم رفتاری
93 نقش رهبری تحول آفرین در پیش بینی قلدری محل کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکیشیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
94 نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشمند
95 نقش سلامت سازمانی در پیش بینی قلدری محل کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
96 نقش فناوری اطلاعات در ایجاد حس مسیولیت پذیری نسبت به محیط زیست با تاکید بر فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
97 نقش کلاس های آموزش خانواده بر رشد اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهرستان اسلام آبادغرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
98 نقش یادگیری مغز محور بر تعمیق ریاضی پایه ششم در یک دوره مبتنی بر آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
99 نگاهی تحلیلی بر نقش آموزش برخط در دوران پاندمی کرونا با نگاهی به آینده (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشمند
100 نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست و ضرورت آموزش آن به کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
101 واکاوی رابطه استاد و دانشجو دردوره تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
102 واکنش برخی گونه های3C وC4 به افزایش غلظت co2 درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
103 ویژگی های محیط های آموزشی دانش آموزان نیمه شنوا و ناشنوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
104 هوشمند سازی مدارس،گامی برای کیفیت بهبود نظام آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری