دکتر مهدی کدیور

دکتر مهدی کدیور استاد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدی کدیور

Dr. Mahdi Kadivar

استاد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Lipid- and Protein- Bound Sialic Acids for the Diagnosis of Bladder Cancer and Their Relationships with the Severity of Malignancy (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 2، شماره: 2
2 اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن های هموباکس سی هشت (HOXC۸) و سی نه (HOXC۹) در بافت چربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 49
3 اثر تمرین استقامتی بر بیان میر ۱۹۶ و میر ۱۳۳ در بافت چربی سفید زیر پوستی در موش های صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 1
4 اثر روش های مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب روغن ماهی بیاه تیمار شده با عصاره ی الکلی رازیانه (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
5 اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 3
6 ارزیابی آلودگی میوه ها و سبزی ها به میکروارگانیزم های بیماریزا و تولیدکننده سم در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 1
7 ارزیابی پارامترهای آلوئوگرافی و پروتئین های گلوتن چاودم با استفاده از روش ظرفیت نگهداری حلال (2) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری مواد غذایی ایران با کشورهای ایرلند، ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۰ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
9 ارزیابی روابط بین آزمون های ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (۳) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
10 ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
11 ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 1
12 ارزیابی لانه گزینی سلول های بنیادی مزانشیمی در مغز استخوان موش صحرایی پس از تزریق سیستمیک (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
13 افزودن ترکیبات احیا کننده، ویتامین C و اسید سیتریک حین مشروط نمودن گندم و اثر آنها بر ویژگی های کیفی خمیر حاصل از آرد آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 1
14 بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
15 بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
16 بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم پروتیینی دانه گاودانه و تاثیر آن بر شاخص های اکسیداسیون روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی تاثیر نانو بلور سلولز بر خصوصیات فیزیکی فیلم بیونانوکامپوزیتی ایزوله پروتیین آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین ها و واریته های گلرنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 2
19 بررسی خواص کیفی، عملکردی و زیست فعالی در گندم سن زده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 4
20 بررسی فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز، لیپاز و لیپواکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
21 بررسی فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز، لیپاز و لیپواکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
22 بررسی وضعیت زمانی و مکانی توزیع تخلخل خمیر نان در مرحله ی تخمیر با بهره گیری از سی تی اسکن و پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 3
23 بررسی ویژگی های عملکردی پپتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتئین آرد گندم سالم توسط پروتئاز موجود در گندم سن زده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 32، شماره: 4
24 بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 2، شماره: 1
25 تاثیر تیمار های تخمیر، هیدراتاسیون سرد و هیدراتاسیون گرم بر کاهش اسیدفیتیک چهار نوع سبوس (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 4
26 تولید فیلم بیونانو کامپوزیتی از ایزوله پروتئینی گاودانه و نانو ذرات اکسید روی و بررسی خصوصیات عملکردی و موثر بر نگهداری مواد غذایی آن (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 51
27 تولید نانوالیاف کامپوزیت پروتئین گاودانه –کیتوزان به روش الکتروریسی به منظور ریزپوشینه کردن اسانس نعناع (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
28 تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تاثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 4، شماره: 15
29 تهیه و تعیین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم زیست تخریب پذیر پروتئینی از دانه گاو دانه (Vicia ervilia) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 48
30 شرایط بهینه استخراج ژلاتین خوراکی از استخوان گاو به روش اسیدی با استفاده از رگرسیون سطوح پاسخ RSREG (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
31 شرایط بهینه استخراج ژلاتین خوراکی از استخوان گاو به روش اسیدی با استفاده از رگرسیون سطوح پاسخ RSREG (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
32 طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
33 مشروط کردن گندم با آب نمک و ارزیابی اثرات آن بر فعالیت آمیلاز، لیپاز و لیپوکسیژناز در آرد حاصل از آن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثبات اولیه وجود ارتباط بین مسیرهای پیام رسانی AMPK و TGF-β در تومورهای غدد بزاقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر پودر کدو تنبل بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و خواص فیزیکی نان تافتون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثر ریز پوشینه دار کردن در حفظ خاصیت ضد میکروبی اسانس دو گونه از گیاهان دارویی بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثر زمان واکنش و نوع حلال در تولید شیمیایی اسید لینولئیک مزدوج (ایزومر 9- سیس 11- ترانس) از روغن کرچک (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
5 اثرات مثبت پپتیدهای زیست فعال بر کاهش فشار خون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی صفات مرتبط با رنگ بذر و آرد در زیرگونه های گندم تتراپلوئید( Triticum turgidum. Ssp) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین موادغذایی مطالعه موردی صنعت گوشت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی کاربرد آزمون ظرفیت نگهداری حلال در تعیین برخی از ویژگی هیا دانه و آرد و کیفیت نانوایی 12 رقم چاودم (تریتیکاله) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 ارزیابی کیفی روغن سرخ کردنی غنی شده با اسید لینولئیک مزدوج (CLA) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد دوازده رقم چاودم (تریتیکاله)، چاودار، گندم و گندم دوروم با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلال (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
11 استفاده از جایگزین های چربی در فرآوری محصولات غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 استفاده از جایگزین های چربی در فرآوری محصولات غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 امکانسنجی بکارگیری شاخصهای ریولوژیکی آرد گندم به منظور پیشبینی وضعیت تخمیر فرآوردههای نانوایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 اینترنت اشیا و ارتباط آن با کلان داده ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
15 Fast monitoring of sucrose using CuO/MWCNTs nanocomposite modified glassy carbon electrode (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
16 بررسی اثر اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی خمیرترش بر خواص رئولوژیک خمیر نان مسطح (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
17 بررسی اثر بسته بندی فعال پلیمری حاوی آنتی اکسیدان سنتزی بر پایداری روغن سویا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 بررسی اثر پارامترهای واکنش در تولید روغن فراسودمند دی‌آسیل‌گلیسرول و بهینه‌سازی آن با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
19 بررسی اثر تخلیه محتویات شکمی بر برخی خصوصیات شیمیایی قزل آلای رنگین کمان و آمور در طی دوره نگهداری بر روی یخ و دوران انجماد (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
20 بررسی اثر تعدیل های شیمیایی ایجاد اتصال عرضی و استیله کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته یولاف (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
21 بررسی اثر زمان آسیاب کاری در تولید نانوپودر سیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 بررسی اثر قند تری هالوز در کنترل بیاتی نان‌های مسطح (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 بررسی احتمال وجود روغ نهای نباتی ارزان قیمت در روغ نهای زیتون ایرانی با اندازه گیری شاخص های فیزیکی و شیمیایی و روشهای دستگاهیDSC و GC (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
24 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و ممانعتی بیونانوکامپوزیت پروتئین گاودانه حاوی نانوذرات نقره (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
25 بررسی تاثیر الگوی زیرواحدهای پروتئینی آرد و یکنواختی توزیع اندازه ی ذرات آن بر شاخص های تخمیری و ویژگیهای رئولوژیک خمیر نان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
26 بررسی تاثیر مقادیر متفاوت نانو رس بر ویژگی های فیزیکی فیلم بیوکامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
27 بررسی تاثیر نوع حلال، آنزیم و قند بر راندمان تولید استر قندی CLA به عنوان یک سورفاکتانت فراسودمند (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 بررسی تأثیر فیبر سیب بر ویژگی های بافتی و حسی نان بربری فراسودمند (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 بررسی خصوصیات فیزیکی و ممانعتی بیونانوکامپوزیت پروتئین گاودانه حاوی نانوذرات اکسید روی تولدی شده با روش لیزر سایشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 بررسی خواص آنتی اکسیدانی دو گ ونه گیاه Ferulago (چویل) در دو سیستم مدل (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
31 بررسی خواص ضد میکروبی دو گونه گیاه Ferulago (چویل) با استفاده از روش Well Diffusion (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
32 بررسی عملکرد سه پروتکل مسیریابی ,AODV, DSR DSDV در شبکه موردی خودرویی در محیط شهری و بزرگراه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
33 بررسی و امکان استفاده از خواص تغذیه ای گندم سن زده وبه عنوان محصولی با ارزش افزوده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بررسی ویژگی حسی نان بدون گلوتن حاوی آرد نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
35 بررسی ویژگیهای حسی نان بدون گلوتن حاصل از آرد نخود و سیب زمینی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
36 بهبود کیفیت و ماندگاری کیک با استفاده از نگهدارنده های طبیعی حاصل از منابع گیاهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
37 بهینه سازی تولید نیتروزوهِم در شرایط آزمایشگاهی به منظور حذف نیتریت از فرآورده های گوشتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
38 بهینه‌سازی اینتراستریفیکاسیون آنزیمی چربی کوهان شتر تحت شرایط دی‌اکسید‌کربن فوق‌بحرانی به منظور تهیه شبه کره‌کاکائو (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 بهینه‌سازی شرایط تولید اسید لینولئیک مزدوج (9c,11t ) از روغن کرچک با استفاده از KOH (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
40 پیشنهاد یک مذل رفتاری برای سطح مشترک خاک غیر اشباع سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تاثیر پروتئاز استخراجی از گندم سن زده بر طول پپتید حاصل از هیدرولیز و ویژگی کف کنندگی پروتئین آرد گندم سالم (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 تاثیر ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره های اتانولی بادرنجبویه و سنبل الطیب (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
43 تاثیر نوع روغن بر خصوصیات ساختاری ارگانوژل حاصل از واکس بره موم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
44 تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگی های حسی و بیاتی نان بدون گلوتن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 تأثیر روش های پخت بر خصوصیات فیزکوشیمیایی ماهی بیاه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 تأثیر مخلوط متفاوت صمغ های ثعلب و کتیرا بر ویژگی های حسی و میزان بیاتی نان بدون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
47 تعدیل خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی یولاف (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
48 تعدیل خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی یولاف (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
49 تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی چربی کوهان شتر و بررسی موارد کاربردی آن در صنعت روغنهای خوراکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
50 تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی مربای کم کالری به طی انبارداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 تولید بیونانوکامپوزیت ایزوله پروتئین آبپنیر/نانوبلورسلولز و بررسی ویژگیهای فیزیکی آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
52 تولید چیپس سیب زمینی با استفاده از روغن سرخ کردنی غنی شده با اسید لینولئیک مزدوج (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها
53 تولید دیآسیلگلیسرول DAG) از روغن گلرنگ به روش گلیسرولیز آنزیمی در محیط بدون حلال (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
54 تولید کیک کم کالری به عنوان یک میان وعده غذایی رژیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
55 تولید مربای کم کالری به با استفاده از شیرین کننده استویا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
56 تولید نان ارزن برای بیماران سلیاکی و بهبود خواص آن با آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
57 تولید نانوبیوکامپوزیت پلی وینیل الکل با نانو رس و بررسی ویژگی های فیزیکی آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 تولید و بررسی خصوصیات فیلم پروتئینی یولاف (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
59 تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تاثیر اسید فرولیک اکسیدشده بر خصوصیات آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تاثیر ترکیبات آب انار بر خصوصیات آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 تهیه فیلم زیست تخریب پذیر از پروتئین دانه گاودانه و تأثیر کلرور کلسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
62 تیمار حرارتی- رطوبیت نشاسته وتأثیر آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ریزساختار سوسیس گوشت شتر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
64 ساخت ذرات فاژیM13 هدفمندسازی شده با ترانسفرین به روش اتصال شیمیایی جهت انتقال ژن به سلول های یوکاریوتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
65 ساخت یک سازه بهینه شده لنتی ویروسی نوترکیب حاوی ژن pdx-1 برای انتقال ژن به سلول های بنیادی در راستای ژن درمانی دیابت نوع 1 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
66 سنتز زیست پلیمرهای عملگر برای رهایش مواد موثره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
67 سنجش غلظت آکریل آمید در نان سنگک و اثر دما و زمان بر تولید آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
68 شناسایی گفتار واژه های فارسی، مستقل از گوینده با استفاده از شبکه عصبی CNN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
69 طراحی یک زیست حسگر بر پایه اسیدهای نوکلئیک دورشت های به منظور اندازه گیری اسید فولیک در مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 طرح احراز هویت متقابل برای شبکه های حسگر بی سیم در محیط کلان داده بر خط (دریافت مقاله) هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها
71 کاربرد غلات و ترکیبات آنها در تولید محصولات غله ای فراسودمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
72 کاربرد غلات و ترکیبات آنها در تولید محصولات فراسودمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
73 کاربرد نشاسته مقاوم روی خصوصیات خمیر و نان بدون گلوتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
74 کاربردهای رنگ آمیزی گراف در جلوگیری از پدیده ی تداخل در شبکه های بی سیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
75 مروری بر ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
76 مروری بر فرایند تولید نان از منظر رئولوژیکی و مولکولی و بررسی نحوه ی عملکرد گازهای تولید شده در طول تخمیر (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
77 معرفی پپتیدهای زیس تفعال و تاًثیر آنها بر سلامت بدن: (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
78 مقایسه اثر پودر شیر، پودر آب پنیر و پودر کنسانتره آب پنیر اصلاح شده بر خصوصیات رئولوژیکی و حسی خمیر و نان تافتون (دریافت مقاله) همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها