جواد پورقاسم

 جواد پورقاسم مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

جواد پورقاسم

Javad Pourqasem

مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.