احمد آقایی

 احمد آقایی عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

احمد آقایی

Ahmad Aghaei

عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الیسیتورهای قارچی و مخمری بر تولید تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج در شرایط کشت درون شیشه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 29
2 اثر قارچ میکوریزا و چین بر میزان عناصر غذایی ماکرو، میکرو و فعالیت ویژه آنزیمهای آنتیاکسیدانی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
3 Effect of leaf application of zinc oxide and zinc nanoparticle on growth and antioxidant enzymes activity in pharmaceutical plant basil (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 47
4 بررسی اثر قارچ Piriformospora indica بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه شابیزک در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
5 بررسی عملکرد و جذب عناصر کم مصرف در گیاه نخودفرنگی(Pisum sativum L. cv. Wando) تحت برهمکنش آهن و سیلیسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
6 بررسی واکنش های فیزیولوژیک دو گونه گیاه داروئی مرزنجوش به محلول پاشی کیتوزان تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
7 برهمکنش آهن و سیلیسیم بر برخی از صفات بیوشیمیایی نخودفرنگی (Pisum sativum cv. Wando) در شرایط گلخانه ایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 2
8 تاثیر متا سیلیکات سدیم بر کاهش آسیب های اکسایشی در گیاه کاهو (Lactuca sativa cv. siahoo) تحت تنش سمیت منگنز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 2
9 تاثیر ملاتونین بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه داروئی آگاستاکه در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
10 تغییر در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاه کاهو تحت تیمار قارچ Piriformospora indica و عنصر روی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
11 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران دوره: 2، شماره: 4
12 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات قارچ های هایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه روی گلوتاتیوى کل و اکسید در گندم رقم هوا تحت سویت کادمیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 تاثیر قارچ های مایکوریز آربوسکولار و آندوفیت ریشه بر آسکوربات کل و اکسید در گندم رقم هوا تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 اثر تیمارهای مختلف بر رفع دورمانسی دوگانه پوستهای و جنینی بذور گیاه دارویی شابیزک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
4 اثر غلظت های مختلف بور و سیلیسیم بر فعالیت آنزیم کاتالاز و میزان پروتیین محلول کل در برگ گیاه ذرت شیرین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر غلظت های مختلف روی و مس بر فعالیت آنزیم کاتالاز و میزان پروتیین محلول کل در برگ گیاه کدو خورشتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر کاربرد عصاره جلبک دریایی در زمان های مختلف بر ویژگی های موفولوژیکی و عملکرد دانه رازیانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی اثرات متاسیلیکات سدیم بر تجمع منگنز و آسیب های اکسایشی در کاهو رقم سیاهو در شرایط تنش سمیت منگنز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
8 ارزیابی مقایسه ای توانایی دو حلال مختلف در استخراج ترکیبات فنلی کل از ریز جلبک سبز تک سلولی کلرلاولگاریس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 استخراج و اندازه گیری کربوهیدرات های محلول کل در ریزجلبک سبز تک سلولی Dunaliella salina (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
10 استفاده از قارچ P. indica و سطوح مختلف روی برای افزایش رشد و جذب برخی از عناصر در کاهو (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 امکان سنجی تولید بیوگاز در سکونتگاه های روستایی سردسیر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
12 اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی ریز جلبک دونالیلا سالینابا استفاده از روش توان آنتیاکسیدانی احیاء آهن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 اندازه گیری محتوای فنول کل عصاره های استخراج شده با آب سرد و گرم گیاه دارویی خوشاریزه جمع آوری شده از شهرستان مراغه (استان آذربایجان شرقی، ایران) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 بررسی علل کودک آزاری در شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
15 بررسی فرآیند پیری در اندام هوایی گیاهچه های برنج: نقش پراکسید هیدروژن در پیری القاءشده توسط اسید آبسیزیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 بهره‎گیری از انرژی بیوگاز در روستای صمصامی در جهت کاهش مصرف سوخت‎های فسیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica و عنصر روی بر جذب عناصر غذایی در گیاه کاهو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 تاثیر محلول پاشی با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO۲) بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه داروئی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شدت های متفاوت روشنایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تاثیرقارچ آندوفیت Piriformospora indica و عنصر روی بر کلروفیل کل و کارتنویید در گیاه کاهو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
20 طراحی و ساخت یک سامانه فتوولتائیک مجهز به یک ردیاب خورشیدی با هدف برق رسانی در ایستگاه CGS شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
21 غلظت های مختلف روی و مس بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و ترکیب مالون دی آلدهید در برگ گیاه کدوخورشتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 غنی سازی عنصر روی دربرگ کاهو با استفاده از قارچ اندوفیت و عنصر روی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 محتوای فنولی و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) در چهار اندام مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
24 مطالعه تاثیر تیمار قبل از برداشت کود نیترات کلسیم بر کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم رد دلیشس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 مطالعه خصوصیات مورفولوژی دو توده بومی خربزه اطراف دریاچه ارومیه در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 واکنش گیاه داروئی ترخون (Artemisia dracunculus) به شدت های متفاوت روشنایی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران