دکتر شهریور روستایی

دکتر شهریور روستایی استادیار دانشگاه تبریز

دکتر شهریور روستایی

Dr. Shahrivar Roostaei

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the seismic vulnerability of physical indicators based on fuzzy logic method (case study: district ۱ of Tabriz city) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 7، شماره: 4
2 آینده پژوهی عوامل موثر بر شاخص های کمی و کیفی مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
3 ارزیابی آسی بپذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه 1 شهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
4 ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری با رویکرد دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
5 ارزیابی تطبیقی سلسله مراتب تصویر ذهنی مردان و زنان از فضاهای شهری، مورد منطقه ۸ تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 59
6 ارزیابی تفکیک اراضی مسکونی و تجاری از منظر شاخص های تفکیک و ذینفعان عرصه زمین؛ مطالعه موردی: منطقه یک و سه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
7 ارزیابی رابطه رضایت شهروندی و الگوی عملکرد مدیریت محلی مبتنی بر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری؛ مطالعه موردی مناطق 2، 5، 6 شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
8 ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه موردی کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
9 ارزیابی عوامل موثر بر اجرای حکمروایی شهری مشارکتی ( برنامه NBN) در منطقه ۲ کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
10 ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال ۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
11 ارزیابی قابلیت پیاده مداری معابر بافت تاریخی شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 19
12 ارزیابی میزان رضایت گردشگران از فرودگاه مهرآباد تهران با استفاده از مدل HOLSAT (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دوره: 1، شماره: 4
13 ارزیابی میزان سازگاری و مطلوبیت پارک های محله ای با استفاده از GIS (مورد نمونه: پارک های محله ای منطقه 2 شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
14 استخراج پیشران های شهر اسلامی به روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری یا IPA (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 4
15 استراتژی های بازاریابی مقاصد گردشگری شهری پست مدرن مبتنی بر سناریوهای احتمالی (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
16 اولویت بندی راهبردهای احیای بافت تاریخی شهر مراغه با تاکید بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ مدار (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 3
17 بازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی: رهیافتی از تریالکتیک لوفور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
18 بازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی: رهیافتی از تریالکتیک لوفور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
19 بررسی تاثیر برندسازی مقاصد بر توسعه گردشگری شهری(مورد مطالعه کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
20 بررسی تاثیر جاذبه های ناملموس بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی (نمونه مورد کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
21 بررسی تاثیر مالکیت مسکن در استقلال تصمیم گیری و نقش آفرینی زنان در شهر (مورد: سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
22 بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
23 بررسی تطبیقی برآورد ارزش روز منطقه‌ای و معاملاتی املاک مسکونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
24 بررسی رابطه تراکم جمعیت و پایداری اجتماعی نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
25 بررسی سرزندگی و رابطه آن با انتخاب نواحی مسکونی (مطالعه موردی؛ بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
26 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی موردشناسی: منطقه دو تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
27 بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
28 بررسی نقش محوری جریان فضایی– زمانی فعالیت های زمان غروب و شب در ادراک امنیت، مطالعه موردی: مرکز شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 40
29 پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
30 تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مولفه های زیرساختی آن در مدیریت شهری مورد شناسی: شهرداری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
31 تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
32 تحلیل سیاست های تغییر پارادایمی حمل ونقل پایدار شهری نمونه پژوهش: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 3
33 تحلیل سیاست های عرضه زمین مسکونی، تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهر مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
34 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر انتخاب محل سکونت و مسکن در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
35 تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری با تاکید بر شکاف دیجیتال، به روش میک مک فازی (مطالعه موردی: تبریز ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
36 تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی مناطق شهری در مقابل زلزله با استفاده از مدل SVI (نمونه موردی: منطقه ۲ شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 11
37 تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
38 تحلیل فضایی نابرابری اجتماعی - اقتصادی در مناطق شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 6
39 تحلیل فضایی و مکانیابی بهینه پارک های شهری در شهر تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: منطقه 3 تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 9
40 تحلیل کمی و کیفی تغییرات سبک زندگی و تاثیر آن در هویت جامعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سینا، بخش ورزقان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 7
41 تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
42 تحلیل و سنجش رابطه کلیشه های جنسیتی و توانمندسازی زنان در نواحی فقیرنشین شهری (مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
43 تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
44 تحلیلی بر اولویت بندی شاخص های موثر بر توسعه محیط مسکونی پایدار با کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل آنتروپی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
45 تحلیلی بر تداوم و پیوستگی شبکه اکولوژیک شهری با مدل تئوری گراف (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
46 تحلیلی بر رابطه بین تغییرات سبک زندگی و الگوی مسکن اسلامی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
47 تحلیلی بر زیست پذیری شهری برای کودکان با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه۳ شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
48 تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تاکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
49 تحلیلی بر مفهوم توسعه شهری دانش بنیان با تاکید بر عامل شکاف دیجیتال در کلانشهرهای ایران (مورد: تبریز ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
50 تحلیلی بر مکان گزینی بهینه کاربری فضای سبز شهری به روش منطق فازی نمونه موردی : منطقه ۸ شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
51 تحلیلی فضایی بر نابرابری های آموزشی و نقش آن درپایداری اجتماعی شهریبا روش های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز)) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
52 تدوین سناریوهای برنامه ریزی مسکن برای گروه های آسیب پذیر شهری با رویکرد آینده نگاری(مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
53 توزیع فضایی و پهنه بندی فقر شهری بر پایه مولفه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی (مطالعه موردی: شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 30
54 جستاری بر مفهوم رانت و عوامل کلیدی موثر بر بروز آن در مدیریت شهری ایران(مطالعه موردی شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
55 خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 1
56 سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
57 سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
58 سنجش فضایی گستردگی شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مطالعه موردی: ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
59 شناخت و ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های حکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
60 شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری شهری (موردمطالعه: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
61 شناسایی نیروهای کلیدی موثر بر زیست پذیری شهری کودکان با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: منطقه ۳ تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 85
62 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعه پایدار تبریز 2018 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
63 مدلسازی ساختاری تئوری شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مدیریت شهری شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
64 مفهوم فضا و تحدید آن در مطالعات منظر شهری تصویرپذیر: از ماهیت و هستی شناسی تا کاربست آن (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 1، شماره: 4
65 نگرشی انتقادی به تاثیر سرمایه داری رانتیر بر فضاهای شهری (مطالعه موردی: مگامال های شهر تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 108
66 نگرشی انتقادی به تاثیر شهری شدن سرمایه بر فضاهای عمومی شهر (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
67 واکاوی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز (مطالعه موردی: محله احمدآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری تراکمی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
2 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه وگسترش این فضاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 بررسی تأثیر مالکیت مسکن در توان مشارکت زنان در ایجاد کاربریهای عمومی شهری (مطالعه موردی: سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه آزاد ارس طی سالهای 2002، 2010 و 2018 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بررسی توزیع خدمات شهری در فضاهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
7 بررسی مفهوم عدالت در مکاتب مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
8 بررسی نقش توسعه دانایی محوردر مدیریت شهری کلانشهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
9 بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تابآوری حوضه دریاچه ارومیه با تاکید بر رویکرد CBO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
10 تئوری شهری هوشمند و مدیریت هوشمندانه پرداخت الکترونیک در سیستمهای حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
11 تحلیل تاثیر پراکنش فضایی خدمات شهری در تامین عدالت توزیعی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
12 تحلیل فضایی نابرابریها بر پایه شاخص های اقتصادی در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
13 تحلیلی از تأثیر گذاری پارادایمهای اقتصادی – اجتماعی بر شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 تحلیلی بر فرایند بروکراسی اداری در ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه دانایی محور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
15 تحلیلی بر نقش استراتژی توسعه شهری در تحقق اهداف مناطق آزاد کشور:مورد: منطقه آزاد ارس شهر جلفا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
16 چالشهای برنامه ریزی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
17 سطح بندی شهرستان های استان کردستان از لحاظ زیرساخت های گردشگری در محیط GIS با استفاده از مدل های AHP فازی و Topsis فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18 شهر الکترونیک راهکاری برای رسیدن به مدیریت واحد در مناطق آزاد کشور، با تاکید بر ارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
19 عدالت فضایی راهبرد عدالت اجتماعی در برنامهریزی شهری شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 مدلسازی مکانیابی کاربری پارگینگ های عمومی محله ای با استفاده از مدل تحلیل شبکه 1 نمونه مورد مطالعه: منطقه 3شهرداری تبریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 مدیریت بحران زلزله با بررسی کاربری اراضی مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
22 نقش شهرداری الکترونیکی در گستردگی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد: مرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
23 نگرش سیستمی در تغیرات کاربری اراضی با مدل DPSIR (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
24 واکاوی مفهوم مسکن پایدار: ابعاد و تجربیات کشور چین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران