دکتر محمدحسن افتخاری

دکتر محمدحسن افتخاری گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمدحسن افتخاری

Dr. Mohammad Hassan Eftekhari

گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.