دکتر بهرام آجورلو

دکتر بهرام آجورلو دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر

دکتر بهرام آجورلو

Dr. Bahram Ajorloo

دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ایزوتوپهای پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr و Ba اسکلتهای گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 2
2 استادعلی اکبرسرفراز پیشتازپژوهشهای عهدایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 1
3 اقلیم دیرین فلات ایران در عصر نوسنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 1
4 ایده دستگردهای ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 3، شماره: 8
5 From Maragheh to Nakhchivan, The De- Historization of Iran in the Late Seljukid Architectural Tradition of the Tower Tombs in Azerbaijan (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 23
6 بازآفرینی ساختار معماری مسجد حسن پادشاه در تبریز ( براساس منابع تاریخی و بقایای معماری موجود) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 1
7 بازآفرینی مجموعه مسجد علیشاه تبریزی بر پایه کاوش های باستان شناختی و نگاره های سفرنامه های تاریخی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 126
8 بازاندیشی تحلیلی ساختار معروف به گرمابه ایلخانی ربع رشیدی تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
9 بازاندیشی سنگ نگاره ی ساسانی خان تختی؛ یادمان نبرد آذرآبادگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 2
10 باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کول تپه عجب شیر، شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی منشا و اصالت پیش از اسلامی نقشمایه بهرام و آزاده در آثار هنری ایران سده های چهارم تا هشتم هجری قمری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی منشاء نقشمایه ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 1
13 بررسی و بازشناسی صفه فرهاد تراش در بیستون : نمونه ای ساسانی از معماری منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
14 حذف هویت قاجاری ارک علی شاه تبریز با مرمت به شیوه پاکسازی سبکی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 27
15 درآمدی بر سبک معماری آذربایجان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 14
16 درآمدی بر قوم باستان شناسی کوچ روان قره داغ مرکزی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
17 دسکره و منظرفرهنگی مروری بر شکارگاه های ساسانی غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14
18 دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 1، شماره: 1
19 رهیافتی تحلیلی به دیرینگی و کارکرد برج بزرگ جنوبی ربع رشیدی تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 85
20 ساختارشناسی سفالهای دورهی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطهی باستانی کهنهشهر آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
21 ساختارشناسی ظروف مرمری دشت جیرفت و تطبیق با سنگ های مرمری پراکنده در شاخابه های هلیل و شور، در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
22 سنت سفالگری ناحیه خداآفرین و نظریه پویایی فرهنگی عصر آهن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 2
23 شناسایی بافت، بستر اصلی کاشی نگاره های گرمابه تاریخی نوبر تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 11، شماره: 31
24 شناسایی ساختار رنگ سفالینه های دوره مفرغ متاخر شرق دریاچه ارومیه؛ بر مبنای نمونه های کول تپه عجب شیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 1
25 شیوه ی معماری شیروان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 11
26 گاه شناسی نسبی و کارکرد سنگ نگاره های بخش هوراند شرقی قراداغ، شمال غربی فلات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 11، شماره: 42
27 مقدمه ای بر بازاندیشی ایران در شرق و شرق شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 11، شماره: 41
28 مقدمه ای بر پیوندهای فرهنگی-اجتماعی شمال باختری و جنوب خاوری فلات ایران دوران مفرغ ؛ مطالعه موردی سفالینه های منقوش (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 12، شماره: 43
29 مقدمه ای بر رهیافت ایران شناختی در شر قشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 11، شماره: 42
30 مقدمه ای بر فرضیه سقایه ربع رشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 11، شماره: 41
31 مقدمهای تحلیلی بر دوره پیش از اورارتویی پهنه قرهداغ جنوبی، شمالغربی فلات ایران نمونه مطالعاتی: دهستان اوچهاچا (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 9، شماره: 31
32 میراث ایران شناختی سرفراز (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 12، شماره: 44