دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر غلامحسین کریمی دوستان رئیس گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استاد دانشگاه تهران

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

Dr. Gholamhossein Karimi Dostan

رئیس گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عینیت بر درک معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 1
2 اثر کلی/ جزئی در تناوب مکانی زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 3، شماره: 4
3 ارزیابی انتقادی باورهای رایج در حوزه مطالعات تصریح از منظر زبان شناسی شناختی اجتماعی: گامی در مسیر مفهوم سازی مجدد تصریح در ترجمه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 3
4 انضمام در کردی اردلانی : رقابت صرف و نحو (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی چند معنایی فعل سبک«زدن» از دیدگاه شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 3
6 بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه گرا (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی دستگاه واجی گویش لکی کوهدشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی نحوی معنایی چند حرف اضافه ساده زبان کردی (گویش سورانی) بر پایه نحو ذره بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی نحوی-معنایی پیرااضافه های زبان کردی(گویش سورانی) بر پایه نحو ذره بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 26
10 پیکره ساخت های فعل سبک زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 14، شماره: 1
11 تبیین تناوب همکردها در افعال مرکب فارسی براساس نظریه واژگان زایشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
12 تحلیل استعاره ـ روان کاوی داستان کودکانه «یک داستان محشر»: بر پایه نظریه ناخودآگاه زبانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 1
13 تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 5، شماره: 8
14 تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 11
15 تعیین معانی فعل «زدن»: تحلیل الگوهای پیکره ای (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 14، شماره: 45
16 تناوب سببی در گویش خوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 1
17 تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
18 چندمعنایی فعل های «xesen» «انداختن» و «kæften» «افتادن» در کردی ایلامی از منظر معناشناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 4
19 حرکت اجزای پیرااضافه ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایه نحو ذره بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 2
20 حفظ یک ماده ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
21 خوانش نشانه جامعه شناختی رمان کودکانه «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 1
22 رده بندی نشانه شناختی «سوژه های تخیلی» در داستانهای کودک: از منظر نظریۀ آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
23 رویکرد پیکره بنیاد به استعاره های شناختی در زبان فارسی:مطالعه ی حوزه ی مقصد ترس (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 2، شماره: 4
24 رویکرد حوزهای به اجزای کلام در فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 5، شماره: 10
25 رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 7
26 رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 21
27 زایایی فعل های سبک در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 2
28 ساخت لایه ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 2
29 ساخت های کنایی در گویش هورامی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 2
30 ساختار موضوعی اسامی محمولی متناظر با افعال دومفعولی در کردی هورامی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 2
31 ساخت‌های دارای jɑ- در گویش لکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 3
32 سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
33 سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 13، شماره: 1
34 شبکه معنایی فعل گرفتن بر اساس انگاره چندمعنایی اصول مند (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 1
35 شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصب شناختی مشخصه های آوایی ,و واجی واکه های زبان فارسی در قشر شنوایی مغز (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
36 طبقه بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 2
37 طبقه بندی افعال وجهی فارسی: پاسخی به توانگر و عموزاده (۲۰۰۹) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 1
38 عوامل موثر بر تناوب سببی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
39 قابلیت فهم متقابل بین گویش های کردی میانی و کردی جنوبی: مطالعه موردی گونه های مهابادی و بدره ای (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
40 کاربست رویکرد پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعه حوزه مقصد خشم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 1
41 ماهیت زمان حال در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
42 ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطه آن با تکواژ ستاک ساز غیر معلوم - rā در کردی سورانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 8
43 متغیرهای موثر در ظهور / عدم ظهور «را» در گفتار فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 48
44 مجهول در کرمانجی و سورانی برپایه دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
45 مجهول سازی محمول های سببی ساختواژی در ترکی آذری (گونه سریش آباد قروه): انفصال مسبب از رویداد سبب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 3
46 مروری بر روش¬های اندازه¬گیری فهم متقابل بین زبان¬¬ها و گویش¬ها نمونه موردی: بررسی فهم متقابل کردی جنوبی و کردی میانی (میرمکری،۱۳۹۹) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 3، شماره: 3
47 مفهوم پردازی اندام واژه «dam» در اصطلاح های استعاری کردی ملکشاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 8، شماره: 14
48 مولفه های موثر بر تعیین نوع نمود واژگانی فعل در گویش لکی دره شهر (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 12، شماره: 2
49 نشانی الکترونیکی به مثابه هویت فردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 6، شماره: 12
50 نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 15
51 نظام وجهیت در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
52 نقدی بر "معنا به مثابه تجربه زیسته" (دریافت مقاله) نقدنامه زبان شناسی دوره: 8، شماره: 2
53 نقش عوامل فرازبان شناختی سن و سطح تحصیلات بر قابلیت فهم متقابل بین دو گویش کردی میانی و جنوبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 4، شماره: 2
54 نقش معنایی و نحوی تکواژ -Ra در کردی سورانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 1
55 نقشه جای نواختی فضای واکه ای در قشر شنوایی مغز (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 2
56 نگاهی نو به قید حالت در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
57 نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 2
58 نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 1
59 نمود واژگانی درگویش لکی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
60 واژگانی شدگی ابعاد معنایی وجهیت در صفات وجهی فارسی نگین ایلخانی پور[1] غلامحسین کریمی دوستان[2] (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 19
61 واژه بست در کردی کلهری ایلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 1
62 ویژگی های درون مقوله ای ۵۰ عبارت اصطلاحی زبان فارسی: مطالعه موردی بر روی دختران دبیرستان روشنگر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
63 هم نامی و نقش های مختلف تکواژ وابسته “-æ” در کردی ملکشاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
64 همسانی ساختاری بند و گروه حرف تعریف: حالت و مطابقه در ترکی آذری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ساخت اضافه در گویش های کازرونی، شیرازی و کرمانی براساس تحلیل دستور ساختگلدبرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
2 تظاهر موضوعی در برخی ساختهای زبان فارسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
3 سیری برتاریخ فرهنگ نویسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 منطق موجهات در زبان شناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی