فرحزاد جباری آزاد

 فرحزاد جباری آزاد Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran

فرحزاد جباری آزاد

Farahzad Jabari Azad

Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.