دکتر سعید اسلامیان

دکتر سعید اسلامیان استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سعید اسلامیان

Dr. Saeid Eslamian

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 1
2 برآورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
3 برآورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
4 اثر تنش آبی و آفات بر عملکرد لوبیای چشم بلبلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
5 اثر زئولیت بر جذب کادمیم در گیاه اسفناج در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
6 ارزیابی کارایی سامانههای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
7 استفاده از روش خوشه بندی در تعیین همگنی هیدرولوژیک و ارزیابی آن توسط روش های تحلیل ممیزی و منحنی های Andrew در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
8 استفاده از نگرش تحلیل مولفههای اصلی برای وزندهی ویژگیهای آماری، اقلیمی و جغرافیایی حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته و تحلیل مکانی خوشهبندی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی اثر موانع نفوذپذیر بر شار هد جریان غلیظ نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
11 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان پایداری مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
12 بررسی توزیع جریان بر زمان ماند و رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
13 بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
14 بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشه های لاستیک در پوشش زه کش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
15 بررسی مدل های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله های انتقال نفت توسط ری گراس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
16 پهنه بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
17 پیش بینی تغییرات نقطه ای مقادیر نسبی دما و بارش در اثر تغییر اقلیم در دوره های زمانی آینده نزدیک و آینده دور و بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و SPEI در دشت قزوین، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
18 تاثیر تغییر اقلیم بر درجه حرارت حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از محاسبات نرم یادگیری ماشینی بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
19 تالاب مصنوعی، چالش- راه‎کار- طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 3
20 تحلیل دقت روشهای پهنهبندی بارش بر پایه تکنیکهای درونیابی مکانی در حوضه آبریز زایندهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
21 تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش بینی آن به کمک سری های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
22 تخمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
23 تخمین پارامترهای مدل LEACHN در دو حالت کاربرد اصلاح کننده زئولیت و عدم کاربرد آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
24 تخمین دبی سیل با تناوب مختلف در حوضه آبخیز زاینده رود طبق روش منطقه ای هیبرید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 9
25 تخمین دبی سیل با تناوب مختلف در حوضه آبخیز زاینده رود طبق روش منطقه ای هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
26 تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 8
27 تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
28 تعیین مدل تجربی برآورد بده اوج لحظه ای چند حوزه آبخیز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
29 تعیین مدل تجربی برآورد بده اوج لحظه ای چند حوزه آبخیز غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
30 شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
31 فرآیند تبادل آنیونی به منظور حذف نیترات و رهاسازی آن با استفاده از زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
32 کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در تحلیل تناوب سیل حوزه های آبخیز مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
33 کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در تحلیل تناوب سیل حوزه های آبخیز مرکزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
34 گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
35 محاسبه و ناحیه بندی شاخص های جریان کم و تعیین دوره های خشک سالی هیدرولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
36 مدل سازی درصد کاهش هد جریان غلیظ نمکی با استفاده از هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
37 مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
38 مدل سازی زمان پالایش نیکل از خاک آلوده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
39 مدل سازی نوع توزیع جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیر سطحی افقی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 116
40 مدلهای برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه با برخورداری از ویژگی های فیزیوگرافیک برای حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
41 مدلهای برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه با برخورداری از ویژگی های فیزیوگرافیک برای حوزه های آبریز غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
42 مطالعه آزمایشگاهی سرریزهای چندوجهی مثلثی در حضور پره های هادی جریان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
43 مقایسه آب کاربردی و نیاز آبی باغ گلهای شهر اصفهان با استفاده از روشهای LIMP و WUCOLS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
44 مقایسه روشهای ایستگاهی و منطقه ای گشتاورهای خطی در برآورد بارندگی های حداکثر ماهانه حوزه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
45 مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی، مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 اثر پارامترهای هواشناسی بر عملکرد گندم و جو دیم در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 اثر روشهای محاسبه PET روی شاخص خشکسالی RDI (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 اثر کاربرد پامیس بر انتقال کادمیم به گیاه اسفناج تحت آبیاری با پساب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
5 اثر کاربرد پساب و پامیس بر جذب کادمیم در اسفناج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
6 ارائه مدلی برای برآورد زمان پالایش فلزات سنگین از خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی اثر تغییر اقلیم در تراز آب زیرزمینی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی مطالعه موردی دشت شبستر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
8 ارزیابی استحصال آب مه به عنوان یک منبع تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی استراتژی های مختلف کشت گندم و ذرت با نرم افزارDSSAT (مطالعه موردی: منطقه کبوترآباد اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارزیابی استفاده از تشتهای تبخیر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
11 ارزیابی جنبه های فنی زیست محیطی و اجتماعی انتقال پساب تصفیه شده ی انسانی به یک واحد صنعتی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
12 ارزیابی روش های زمین آمار به منظور پهنه بندی و برآورد دما در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 ارزیابی روش های مختلف برآورد تشعشع در محاسبه میزان نیاز ابی گیاه چمن در دو اقلیم مختلف با نرم افزار REF-ET و انتخاب مناسب ترین روش ها (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
14 ارزیابی طرح های آبیاری قطره ای اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
15 ارزیابی عدم قطعیت مقادیر تبخیر و تعرق محاسبه شده با روش های فائو پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
16 ارزیابی و مدیریت جامع منابع آب و تصمیم گیری یکپارچه شورایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 استحصال آب باران به عنوان مؤثرترین روش LID برای مقابله با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
18 استفاده از آبهای بازیافتی در طرحهای بیابانزدایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
19 استفاده از الگوریتم توازن انرژی سطح زمین و تصاویر ماهواره ای دربرآورد تبخیر - تعرق مطالعه موردی: دامنه فریدن و دشت گلپایگان در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 استفاده از انرژی مخصوص جریان رودخانه آب ترکی در تولید برقابی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7 و مودیس برای برآورد تبخیر - تعرق از طریق سنجش از دور در مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 استفاده از روش برنامه نویسی خطی در طراحی تالاب های مصنوعی زیرسطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
23 استفاده از گیاهان مناسب در سیستم تالاب مصنوعی جهت تصفیه پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
24 استفاده از مواد پوششی برای کاهش تبخیر از سطح آبهای آزاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
25 استفاده ازگیاهان تالابی برای تصفیه پساب به روش تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده از طریق تغذیه آب های زیرزمینی برای افزایش پایدار منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
27 اعمال مدیریت پایدار با تغذیه مصنوعی پسابهای تصفیه شده درآبخوانهای شور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
28 انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 انتخاب بهترین جاذب خام تهیه شده از ساقه کلزا برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
30 انتخاب بهترین سطح نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی برای حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
31 انتخاب بهترین معادله تبخیر و تعرق واقعی از طریق داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
32 انتقال بین حوضهای و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار سبز در گلخانه شیشهای با استفاده از میکرولایسیمتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
34 بازنگری در معماری اقلیمی و بومی با استفاده ازانرژی های تجدید پذیردر طراحی مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
35 بتن نفوذپذیر و مزایای استفاده از آن در استحصال رواناب ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
36 برآورد تغذیه طبیعی آبخوان در دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 برآورد توزیع سرعت جریان با استفاده از توزیع احتمالی و گشتاورهی خطی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 برآورد مؤثرترین پارامتر هواشناسی در میزان تبخیر و تعرق به وسیله الگوریتم بهینه سازی کلنی مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت همدان- بهار تحت الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان بارندگی سالانه در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
41 بررسی اثر خرداقلیم های شهری بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در سطح شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
42 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
43 بررسی استفاده از نانوذرات نی بامبو در بهبود خصوصیات مهندسی سازه های ابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 بررسی امکان استفاده از تشت تبخیر کلاس A در شرایط گلخانه ای با وجود تنش آبی گیاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
45 بررسی تاثیر احداث سدها بر پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
46 بررسی تاثیر pH جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
47 بررسی تاثیر دما در فرآیند تولید زغال زیستی از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
48 بررسی تاثیر دمای محلولهای آلوده در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
49 بررسی تاثیر دوز جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
50 بررسی تاثیر عوامل ادافیکی، اقلیمی، پوشش گیاهی و فیزیوگرافی بر سیلاب منطقه گل آباد اردستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 بررسی تاثیرآلودگی های رودخانه بهمنشیرآبادان برکشاورزی ونخیلات خرما (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
52 بررسی تاثیرات کمی و کیفی طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی باغ سرخ شهرضا بر آب قنوات منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
53 بررسی تاثیرحداکثر شدت بارش برمقدار دبی پیک به کمک منحنی های IDF و مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 بررسی تغییرات برخی از پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه زاینده رود درمقیاس فصلی و سالانه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 بررسی تفاوت گیاهان به کار رفته برای تصفیه پساب در تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
56 بررسی دقت معادلات تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در سه شهرستان بروجن، فارسان و اردل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
57 بررسی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
58 بررسی روند پارامترهای هواشناسی در چند منطقه از ایران (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
59 بررسی روند تبخیر سد دز و پیش بینی آن به کمک سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
60 بررسی روند تجزیه آلاینده های نفتی خاک با استفاده از مدل های سینتیک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 بررسی زمان ماند هیدرولیکی فرآیند A2O به منظور حذف مواد آلی از فاضلاب صنعتی (صنایع فلز) در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 بررسی زیست محیطی بازیافت فاضلاب تصفیه شده جهت تغذیه ی آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
63 بررسی سیستمهای جمع آوری واستحصال آب خاکستری از آبهای سطحی و پساب در روستاهای آبادان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
64 بررسی عملکرد شبکه پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی دشت موغار اردستان در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
65 بررسی عملکرد فیلتر حاوی تراشه های لاستیکی در کاهش EC ابهای نامتعارف (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
66 بررسی عوامل آلودگی رودخانه بهمنشیر و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
67 بررسی فرهنگ ترافیک و روانشناسی رفتاری جوانان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
68 بررسی کارآیی توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظ های ژئومورفوکلیماتیک و معادله معادله نفوذ فیلیپ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
69 بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشههای لاستیکدر زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
70 بررسی کیفی آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
71 بررسی کیفیت جریان رودخانه آب ترکی حوضه بازفت در طراحی نیروگاه آبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
72 بررسی مزایا و مشکلات استفاده از کانال های پیش ساخته در احداث شبکه های آبیاری درجه 3و4 در اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
73 بررسی مهمترین علل بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی مطالعه موردی دشت یزد - اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
74 بررسی میزان خوردگی پسابشهری بر فولاد ساده کربن (مطالعه موردی: پساب تصفیه خانه شاهین شهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت
75 بررسی نقش اثرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان و اکوسیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
76 بررسی و مقایسه توزیع فراوانی کمی و کیفی رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 بررسی و مقایسه کارکرد انواع سیستم های تالاب مصنوعی در جهت تصفیه پساب (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
78 بهینه سازی مصرف آب در یک سیستم رودخانه ای ٩ مخزنه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
79 پتانسیل آلایندگی آب و استفاده از نانو ذرات در کاهش آلودگی آبها (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
80 پهنه بندی خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از شاخص استاندارد بارش(SPI ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
81 پیش بینی جریان کم با استفاده از تحلیل سری زمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 تاثیر استفاده از پساب فاضلاب در خاک های زراعی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
83 تاثیر پره های هادی مستغرق برضری بدبی جریان درسرریز مثلثی با زاویه راس 45درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
85 تاثیر سازه های هیدرولیکی بر پارامتر زمان تمرکز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
86 تاثیر عرض،زاویه استقرار و فاصله استقرار پره های هادی مستغرق بر عملکرد سرریز های چند وجهی مثلثی با زاویه وجه 45 و 90 درجه در کانال مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
87 تحلیل تغییرات زمانی و مکانی نمایه های اقلیمی دمارتن و آمبرژه تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
88 تحلیل ضرایب رواناب و همبستگی بین رواناب و بارش حوزه بازفت  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
89 تحلیل عدم قطعیت روش کوچک مقیاس کردن آماری بمنظور پیش بینی دوره های خشک و تر آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
90 تحلیل فراوانی بارندگی ایستگاه های محدوده های شهرکرد و دزفول با استفاده از توابع توزیع فراوانی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
91 تحلیل فراوانی تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه های محدوده های شهرکرد و دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
92 تحلیل فراوانی سرعتباد منطقه بیرجند بمنظور احداث نیروگاه بادی در منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
93 تحلیل فراوانی منطقه‏ای شاخص خشکسالی با استفاده از گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 تخمین پارامتر و تشخیص درستی الگو برای مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
95 ترک خوردگی پوشش بتنی لاینینگ کانال های انتقال آب در نقاط مرکزی ایران و راهکارهای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 تصفیه طبیعی پساب های صنعتی مورد استفاده به عنوان منابع آب با استفاده از گیاهان انباشتگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
97 تعیین بهترین توزیع برازش شده بر روی داده های دبی حداکثر سالانه (مطالعه موردی حوضه اسکندری) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
98 تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل در استان اصفهان با استفاده از روش های پهنه بندی GIS و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
99 تعیین ضریب تشت کاهش یافته و کلاس A به منظور تخمین نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
100 تکنولوژی ورمی کمپوست، روشی برای مدیریت مواد زائد جامد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
101 تلفیق هنر معماری و سازه در عناصر سازه ای (نمونه موردی ستون های کاخ چهلستون اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
102 جمع آوری و حفاظت آب در مناطق کویری (بیابانی) و راه های جلوگیری از پیشروی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
103 حدمطلوب پارامترهای کیفی پساب جهت کاربرد دربازیافت صنعتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
104 راهبردهای توسعه سیستم های استحصال آب باران در فضای شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
105 راهکارهای مدیریت خشکسالی و کاهش تقاضا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
106 روش های افزایش آبدهی و بهره وری قنات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
107 روند تغییر اقلیم به سمت بحران آبی در جهان و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
108 رویکرد ها و چالشهای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در حوزه های آبریز استان یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
109 زهکشی زیستی، روشی پایدار برای زهکشی اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
110 سهم تاثیر تغییر اقلیم و عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
111 شکست در پی موفقیت: انتقال آب راهکاری برای مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
112 ضرورت توجه به تغییرات حوزه ابخیز در تولید رواناب در راستای ایمن سازی و بهره وری منابع آب، مطالعه موردی حوضه بالادست سد زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
113 طراحی مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، منطقه مطالعاتی : شاهین شهر (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
114 کاربرد جگن در تالاب مصنوعی برای حذف مواد مغذی از پساب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
115 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و ArcGIS در شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
116 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیلی منطقه ای جریان کم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
117 کاربرد مدیریت یکپارچه منابع آب در معماری پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
118 کاهش ریسک خطر پذیری ناشی از بروز سیلاب در شهرکهای صنعتی مطالعه موردی شهرک بزرگ صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
119 کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
120 کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
121 کشت های گلخانه ای راهی برای افزایش کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
122 گیاه پالایی از طریق مکانیزم جذب عناصر کمیاب درتالاب های مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
123 مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
124 مدلسازی برآورد نیاز ابی گیاه در خاکهای الوده به فلز سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
125 مدیریت پایدار منابع آب با استفاده از روش های استحصال آب باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
126 مدیریت پساب و آب باران در مناطق شهری با رویکرد تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
127 مدیریت تقاضای آب راهکاری در جهت توسعه پایدار وکاهش اثرات تغییراقلیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
128 مدیریت سیلاب، پیشبینی و برآورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
129 مدیریت مالی منابع آب با استفاده از تخصیص هزینه های مناسب برای استحصال آب باران (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
130 مدیریت منابع آب درمناطق کویری با بهره گیری از دانش بومی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
131 مروری برمدلهای فرسایش و انتقال رسوب با تاکید برمدلسازی فرسایش زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
132 مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر پرههای هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
133 مطالعه و بررسی روشAAO به منظور حذف فسفر از فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
134 معرفی پیش بینی کننده های منتخب جهت کوچک مقیاس کردن آماری-رگرسیونی در زیر حوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
135 معرفی مناسبترین مدل GCM بهمنظور کوچک مقیاس کردن آماری دادههای دما و بارندگی در زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
136 مقایسه تبخیر وتعرق مرجع در درون و بیرون گلخانه شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
137 مقایسه چند روش محاسباتی در تخمین نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
138 مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق سطح مرجع با داده های میکرولایسیمتری در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
139 مقایسه سه گیاه تالابی درحذف موادمغذی درتصفیه پساب باتالاب مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
140 مقایسه فرمول های تجربی و روش تجزیه هیدروگراف سیلاب جهت برآورد زمان تمرکز (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
141 مقایسه معادله های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
142 نحلیل فراوانی سرعت باد در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
143 نقش تنوع اقلیمی و خشکسالی در بیابا زایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
144 نقش مدیریت منابع آب در ایجاد انگیزه جهت نصب و استفاده ازسیستم های جمع آوری آب باران (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
145 نقش معماری پایدار در ایجاد حس تعلق به بافت های فرسوده شهری نمونه موردی: چارسوق مقصودیه اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
146 نیازسنجی تدوین استانداردهای لازم در زمینهی بازیافت پسابها برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب