دکتر پرویز رضوانی مقدم

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر پرویز رضوانی مقدم

Dr. Parviz Rezvani Moghaddam

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در۹ منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
4 اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانیEchium amoenum (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
5 اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
6 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام های هوایی کاسنی پاکوتاه(Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
7 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
8 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در شرایط آب و هوایی جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
9 اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
10 اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
11 اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
12 اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
13 اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
14 اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
15 اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
16 اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
17 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
18 اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی آرتیشو (Cynara scoolymus) و سرخارگل (Echinacea purpurea) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 2
19 اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
20 اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه زنی بذر ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
21 اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
22 اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانهNigella sativa) ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
23 اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی )ﻣﻨﻄﻘﺔ باخرز( (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 4
24 اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 3
25 اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد موثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
26 اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 2
27 اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
28 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
29 اثر سری های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
30 اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیم و آبی نخود در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
31 اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
32 اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 4
33 اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
34 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
35 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
36 اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
37 اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
38 اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
39 اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
40 اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی کمپوست و گرانوله گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
41 اثر کم آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
42 اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L.) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
43 اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
44 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
45 اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
46 اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
47 اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
48 اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف های هرز در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 2
49 اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
50 اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
51 اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
52 اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
53 اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
54 اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 1
55 اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
56 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
57 اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
58 اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
59 اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه تحت تاثیر سطوح تنش خشکی و کود های بیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
60 اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
61 اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
62 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
63 اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
64 اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
65 اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
66 اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
67 اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانهزنی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
68 اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (Nigella sativa ) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
69 ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تاثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
70 ارزیابی اثر دوگونه میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
71 ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
72 ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
73 ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
74 ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
75 ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
76 ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
77 ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف های هرز در یک مزرعه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
78 ارزیابی تاثیر رگه های سبز چشم اندازها بر تنوع زیستی بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
79 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
80 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
81 ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
82 ارزیابی تنوع زیستی علف‌های‌هرز در بوم‌نظام‌های زراعی ارگانیک و پرنهاده برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
83 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 3
84 ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
85 ارزیابی تولید زیست‌توده و کارایی نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea) تحت تأثیر کود سبز و نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
86 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
87 ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
88 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
89 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تأثیر تراکم گیاهی و کاربرد کود شیمیایی اوره و کودهای آلی مختلف (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
90 ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
91 ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
92 ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
93 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
94 ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
95 ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
96 ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تاثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
97 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
98 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
99 ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه ای و رژیم های آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
100 ارزیابی کارایی انرژی و تحلیل اقتصادی تولید پیاز (Allium cepa L.) در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
101 ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه (Cucumis melo L.) در استان-های خراسان رضوی و جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 20
102 ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
103 ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
104 ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
105 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
106 اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 1
107 امکان سنجی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنجی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 52
108 Effect of Biofertilizers and Chemical Fertilizers on Morphological Properties, Yield, Yield Components and Essence Percentage of Cumin (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
109 Responses of Calyx Phytochemical Characteristic, Yield and Yield Components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) to Different Sowing Dates and Densities (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 2
110 برآورد زمان آبی گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 33، شماره: 2
111 برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل‌های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
112 برآورد نیاز درجه - روز رشد مراحل فنولوژیکی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) بر اساس مقیاسBBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
113 برآورد و پهنهبندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
114 بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 1
115 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم ۳۲۷۹ ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
116 بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه(Protulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
117 بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 4
118 بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
119 بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
120 بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتری های خاکزی مزارع گندم استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 3
121 بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
122 بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
123 بررسی اثر کمپوست بقایای بستر قارچ خوراکی (SMC) و مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی کم ‌نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
124 بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
125 بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
126 بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
127 بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
128 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
129 بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
130 بررسی انرژی های ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظام های تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
131 بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.)تحت تاثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
132 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
133 بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 6
134 بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
135 بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
136 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
137 بررسی تاثیر برخی ویژگی های شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم (L. Triticum aestivum) شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
138 بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه(Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
139 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
140 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
141 بررسی تاثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum)) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 5
142 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
143 بررسی تاثیر مدیریت نظام های زراعی و بقایای گندم بر شاخص های کارایی نیتروژن و فسفر در زراعت کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 34، شماره: 2
144 بررسی تاثیر مدیریت های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
145 بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
146 بررسی تاریخ کاشت کودبیولوژیک و کشت مخلوط برعملکرد وکمیت اسانس زیره سبزوشنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
147 بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
148 بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
149 بررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
150 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
151 بررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی علف های هرز بوم نظام های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
152 بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
153 بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
154 بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تاثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی چهار گیاه دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
155 بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)، تحت تاثیرعصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
156 بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
157 بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی (Althea officinalis L.)تحت تاثیرتنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
158 بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
159 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
160 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
161 بررسی رقابت اندام های هوایی و زمینی علف هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
162 بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
163 بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
164 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
165 بررسی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت پرده (.Phyllis alkekengi L) در واکنش به سطوح مختلف آبیاری و کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
166 بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
167 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود‌های آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
168 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
169 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (.Phalaris canariensis L) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
170 بررسی عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
171 بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تاثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
172 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
173 بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 1
174 بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
175 بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
176 بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
177 بررسی وضعیت زعفران کاران و عوامل زراعی تاثیرگذار در عملکرد زعفران در استان های خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 11، شماره: 2
178 بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (.Crocus sativus L) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 2
179 برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 4
180 بهبود برنامه ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه گیری های میدانی و مدل سازی گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 1
181 بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
182 بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
183 بهینه سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدل سازی سطح- پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
184 بهینه سازی سطوح کود دامی و آبیاری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 1
185 بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن پیاز در زراعت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
186 پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 8
187 تاثیر انواع روش های خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
188 تاثیر انواع کودهای آلی و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل و دانه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
189 تاثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L. (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
190 تاثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آن ها بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 4
191 تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
192 تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
193 تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
194 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد موثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
195 تاثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
196 تاثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
197 تاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
198 تاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
199 تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانهFoeniculum vulgare درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
200 تاثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
201 تاثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
202 تاثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
203 تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
204 تاثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 2
205 تاثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
206 تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
207 تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 13
208 تاثیر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
209 تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
210 تاثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 3
211 تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
212 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
213 تاثیر کود های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 4
214 تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
215 تاثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
216 تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 1
217 تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 3
218 تاثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 1
219 تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
220 تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
221 تاثیر منابع تغذیه ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
222 تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
223 تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 3
224 تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
225 تاثیر وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
226 تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 4
227 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه (Indigofera tinctoria L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
228 تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در میناب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
229 تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
230 تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست‌توده و مقدار پلی فنول‌های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
231 تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی-های کیفی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
232 تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی‌های کمی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
233 تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
234 تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
235 تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص‌های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 3
236 تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
237 تأثیر مدیریت‌های تغذیه‌ای بر شاخص‌های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
238 تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخص‌های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
239 تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
240 تجزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم نظام های زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
241 تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
242 تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 3
243 تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بومنظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
244 تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
245 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
246 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
247 تنوع زیستی حشرات در بوم‌نظام‌های زراعی ارگانیک و رایج گندم (Triticum aestivum L.) و سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
248 جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 24
249 خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) (رقم سینگل کراس 704) تحت تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
250 دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
251 شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 4
252 شاخص های تولید بنه های استاندارد و سالم زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 2
253 شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
254 شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم‌نظام‌های زراعی ایران: 2- معرفی گیاهان کم بهره‌برداری شده و فراموش شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
255 کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
256 کاربرد نهاده‎های بوم‎سازگار در زراعت گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
257 مدل سازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علف هرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 48
258 مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
259 مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
260 مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
261 مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
262 مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 2
263 مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
264 مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
265 مطالعه دوره بحرانی کنترل علف های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تاثیر دوره های کنترل و تداخل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
266 مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکمهای مختلف گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
267 مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
268 مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های رایج و کم نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
269 مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
270 مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
271 مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف های هرز باغات پرتقال شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
272 مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
273 مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
274 نقش اصلاح‌کننده‌های خاک‌های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
275 نقش کودهای آلی و بیولوژیک در جذب فسفر و پتاسیم توسط سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
276 نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
277 نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
278 واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
279 واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری Cirullus Lunatus (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دو گونه علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و تاجریزی سیاه در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاهی دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
6 اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی وکیفی گیاه دارویی ختمی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
7 اثر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
9 اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد اندام های هوایی و درصد ایندیگوکارمین گیاه دارویی وسمه Indigofera tinctoria L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر مقادیر مختلف کود نتیروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 اثر میدان مغناطیسی، هیدروپرایمینگ و شوری بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی بذر ماریتیغال (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 اثرات کاربرد بیوچار و کودشیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاه دانه(.Nigella sativa L) در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
14 ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتورهای کیفی زرشک بی دانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 ارزیابی اثرکاربرد مواد آلی کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی عملکردواجزاء عملکرد درگیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی تاثیروزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک برتراکم و زیست توده علفهای هرزوعملکردزعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
17 ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های برنج از منظر زمانی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 ارزیابی خصوصیات اکوفیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
21 ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bunium persicum Bioss تحت تاثیر مصرف کود دامی و وزن غده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
23 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 ارزیابی مصرف کمپوست ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد اجزای عملکرد و درصد اسانس زوفا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
27 Effect of bulk and nano Titanium dioxide particle concentrations on fennel (Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
28 بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیا (Phaseseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
29 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
30 بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
31 بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علفهای هرز کرچک (Ricinus communis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
32 بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 بررسی اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی و اجزای عملکرد(Bunium persicum Bioss.) گیاه دارویی زیره سیاه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
34 بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
35 بررسی اثر وزن بنه و کودهای آلی و شیمیایی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi) در شرایط زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
36 بررسی اثرات ابیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
37 بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
38 بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی تاثیر استفاده از کودهای آلی بر فاکتورهای رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (Maticaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
40 بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه‌زنی سیاهدانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
41 بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare mill) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
42 بررسی تاثیر زمان های مختلف قطع آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
45 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
46 بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان ، مرزه و بادرنجبویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
47 بررسی تاثیرحاصلخیزی پایدار خاک توسط مایکوریزا بر خصوصیات کمی و مورفولوژیک گیاهان دارویی ریحان ، مرزه و بادرنجبویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
48 بررسی تاثیرقارچ های میکوریزا و کود آلی برروی برخی صفات کمی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تاثیرمنابع تغذیه ای مختلف روی گیاه دارویی انیسون Pimpinellaanisum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کرچکRicinus communis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
51 بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Sylibum marianum L) تحت تأثیر میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
53 بررسی دمای حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذر تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
54 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 بررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
56 بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L ) تحت مدیریت زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
57 بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمارهای مختلف کود کمپوست ، ورمی کمپوست و دامی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 بررسی علل حضور علفهای هرز در مزارع گندم خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 بررسی کارایی چند علف کش درکنترل علف هرز انگلی گل جالیز(( Orobanche aegyptica درزراعت گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
60 بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
61 بررسی کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و مایکوریزا بر روی درصد و عملکرد اسانس و کیفیت سیر تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
62 بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علفهای هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
63 تاثیر انواع کود شیمیایی و آلی بر فاکتورهای رشدی بنه و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 تاثیر باکتریهای محرک رشد و ورمی کمپوست برخصوصیات کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
66 تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
67 تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر پروتوزوآهای خاکزی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
68 تاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
69 تاثیر کاربرد بیوچار در بهبود برخی ویژگی های خاک و رشد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
70 تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
71 تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کودشیمیایی بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
72 تاثیر کودهای آلی برشاخصهای رشد و عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
74 تاثیر مدیریت کودی اکولوژیک بر برخی خصوصیات زایشی گیاه کاسنی پا کوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
75 تاثیر نظامهای مختلف خاکورزی و تناوب بر تراکم علف های هرز چندساله در گندم در خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
76 تاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین بربرخی خصوصیات مورفولوژیک کنجد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیرعلف هرز انگلی گل جالیز((Orobanch aegyptica و برخی روشهای موثر در کنترل آن برخصوصیات فتوسنتز درگوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
79 تاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
81 تاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
82 تاثیرکودهای بیولوژیک برخصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
84 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه (Indigofera tinctoria L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
85 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
86 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
87 تأثیر قارچ های میکوریز بر صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی شوید، گشنیز و رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
88 تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در مزارع چغندرقند استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
89 تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
90 تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
91 تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه نسبت به درجه حرارت های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 تعیین درجه حرارت های حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5- پارامتری بتا و خطوط متقاطع (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
93 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
94 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
95 تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
96 دمای حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
97 شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم اراضی کشاورزی خوزستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
98 عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethumgraveolens L.) تحت تاثیرتعداد چین، منابع مختلف کودی و تلقیح میکوریزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
99 کاربرد تولید محصول پیاز و بهبود آن با توجه به تغییرات آب و هوایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
100 کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد وعملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
101 کنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
102 مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش در تراکم های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
104 مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشن (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
105 مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های میفی میوه زرشک بی دانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
106 مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتری بیماری زای اشرشیاکولای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
107 مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران Crocus sativus L. در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
108 مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر حصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
109 مطالعه ترکیب و ساختار علف های هرز تحت مدیریت های مختلف شالیزار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
110 مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن ه ای غده در گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
111 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
112 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
113 میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) د رمقایسه با ذرات غیر نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
115 واکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
116 واکنش گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر برخی منابع اصلاح کننده آلی و بیولوژیک خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران