دکتر پرویز رضوانی مقدم

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر پرویز رضوانی مقدم

Dr. Parviz Rezvani Moghaddam

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانیEchium amoenum (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
3 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام های هوایی کاسنی پاکوتاه(Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
5 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در شرایط آب و هوایی جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
6 اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
7 اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
8 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
9 اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
10 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
11 اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
12 اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
13 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
14 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
15 اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
16 اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
17 اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
18 اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی کمپوست و گرانوله گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
19 اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
20 اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
21 اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
22 اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
23 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
24 اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
25 اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
26 اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
27 اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
28 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
29 اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
30 اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
31 اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
32 ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تاثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
33 ارزیابی اثر دوگونه میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
34 ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
35 ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
36 ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
37 ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
38 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
39 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
40 ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
41 ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
42 ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
43 ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
44 ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
45 ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
46 ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تاثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
47 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
48 ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 1
49 ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه ای و رژیم های آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
50 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
51 بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه(Protulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
52 بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
53 بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
54 بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
55 بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
56 بررسی انرژی های ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظام های تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
57 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
58 بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
59 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
60 بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه(Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
61 بررسی تاثیر مدیریت های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
62 بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
63 بررسی تاریخ کاشت کودبیولوژیک و کشت مخلوط برعملکرد وکمیت اسانس زیره سبزوشنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
64 بررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
65 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
66 بررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی علف های هرز بوم نظام های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
67 بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
68 بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
69 بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تاثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی چهار گیاه دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
70 بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
71 بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی (Althea officinalis L.)تحت تاثیرتنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
72 بررسی رقابت اندام های هوایی و زمینی علف هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
73 بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
74 بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
75 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
76 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
77 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (.Phalaris canariensis L) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
78 بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تاثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
79 بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
80 برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 4
81 بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
82 بهینه سازی تاثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اول (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
83 تاثیر انواع روش های خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
84 تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
85 تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
86 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد موثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
87 تاثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
88 تاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
89 تاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
90 تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانهFoeniculum vulgare درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
91 تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
92 تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
93 تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
94 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
95 تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
96 تاثیر منابع تغذیه ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
97 تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
98 تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بومنظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
99 تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
100 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
101 تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
102 مدل سازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علف هرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 48
103 مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
104 مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
105 مطالعه دوره بحرانی کنترل علف های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تاثیر دوره های کنترل و تداخل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
106 مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکمهای مختلف گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
107 مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
108 مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
109 نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
110 واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری Cirullus Lunatus (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دو گونه علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و تاجریزی سیاه در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاهی دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
6 اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی وکیفی گیاه دارویی ختمی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
7 اثر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی
9 اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد اندام های هوایی و درصد ایندیگوکارمین گیاه دارویی وسمه Indigofera tinctoria L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر مقادیر مختلف کود نتیروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 اثر میدان مغناطیسی، هیدروپرایمینگ و شوری بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی بذر ماریتیغال (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 اثرات کاربرد بیوچار و کودشیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاه دانه(.Nigella sativa L) در رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
14 ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتورهای کیفی زرشک بی دانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 ارزیابی اثرکاربرد مواد آلی کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی عملکردواجزاء عملکرد درگیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی تاثیروزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک برتراکم و زیست توده علفهای هرزوعملکردزعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
17 ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های برنج از منظر زمانی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 ارزیابی خصوصیات اکوفیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
21 ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bunium persicum Bioss تحت تاثیر مصرف کود دامی و وزن غده (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
23 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
26 بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیا (Phaseseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
27 بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
29 بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علفهای هرز کرچک (Ricinus communis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
30 بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملرد کلاله زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
31 بررسی اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی و اجزای عملکرد(Bunium persicum Bioss.) گیاه دارویی زیره سیاه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
32 بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
33 بررسی اثر وزن بنه و کودهای آلی و شیمیایی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi) در شرایط زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 بررسی اثرات ابیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
35 بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
36 بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی تاثیر استفاده از کودهای آلی بر فاکتورهای رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (Maticaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
38 بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه‌زنی سیاهدانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
39 بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare mill) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
40 بررسی تاثیر زمان های مختلف قطع آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
43 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
44 بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان ، مرزه و بادرنجبویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
45 بررسی تاثیرحاصلخیزی پایدار خاک توسط مایکوریزا بر خصوصیات کمی و مورفولوژیک گیاهان دارویی ریحان ، مرزه و بادرنجبویه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
46 بررسی تاثیرقارچ های میکوریزا و کود آلی برروی برخی صفات کمی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی تاثیرمنابع تغذیه ای مختلف روی گیاه دارویی انیسون Pimpinellaanisum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کرچکRicinus communis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
49 بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Sylibum marianum L) تحت تأثیر میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 بررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
53 بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L ) تحت مدیریت زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
54 بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمارهای مختلف کود کمپوست ، ورمی کمپوست و دامی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
55 بررسی علل حضور علفهای هرز در مزارع گندم خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
56 بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
57 بررسی کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و مایکوریزا بر روی درصد و عملکرد اسانس و کیفیت سیر تولیدی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علفهای هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 تاثیر انواع کود شیمیایی و آلی بر فاکتورهای رشدی بنه و عملکرد زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
60 تاثیر باکتریهای محرک رشد و ورمی کمپوست برخصوصیات کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
62 تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
63 تاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
64 تاثیر کاربرد بیوچار در بهبود برخی ویژگی های خاک و رشد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
65 تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
66 تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کودشیمیایی بر عملکرد گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
67 تاثیر کودهای آلی برشاخصهای رشد و عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
69 تاثیر مدیریت کودی اکولوژیک بر برخی خصوصیات زایشی گیاه کاسنی پا کوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
70 تاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین بربرخی خصوصیات مورفولوژیک کنجد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 تاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 تاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 تاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
75 تاثیرکودهای بیولوژیک برخصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
77 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه (Indigofera tinctoria L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
78 تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
79 تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
80 تأثیر قارچ های میکوریز بر صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی شوید، گشنیز و رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
81 تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در مزارع چغندرقند استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
82 تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
83 تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
84 تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه نسبت به درجه حرارت های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 تعیین درجه حرارت های حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5- پارامتری بتا و خطوط متقاطع (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
86 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
87 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
88 تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم اراضی کشاورزی خوزستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
90 عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethumgraveolens L.) تحت تاثیرتعداد چین، منابع مختلف کودی و تلقیح میکوریزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
91 کاربرد تولید محصول پیاز و بهبود آن با توجه به تغییرات آب و هوایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
92 کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد وعملکرد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
93 کنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
94 مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش در تراکم های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
96 مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشن (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
97 مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های میفی میوه زرشک بی دانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
98 مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتری بیماری زای اشرشیاکولای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
99 مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران Crocus sativus L. در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
100 مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر حصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
101 مطالعه ترکیب و ساختار علف های هرز تحت مدیریت های مختلف شالیزار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
102 مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن ه ای غده در گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
103 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
104 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
105 میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) د رمقایسه با ذرات غیر نانو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
107 واکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
108 واکنش گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر برخی منابع اصلاح کننده آلی و بیولوژیک خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران