دکتر محسن خلیلی

دکتر محسن خلیلی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن خلیلی

Dr. Mohsen Khalili

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دشواره ی کاربست فرضیه در پژوهش های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 4
2 اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 2
3 امکان ناپذیری و امکان پذیری توافق در برنامه ی هسته ای ایران همسنجی دوره های سه گانه ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 1
4 اندیشه تاسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروعیت (مطالعه موردی: اندیشه های ملک الشعرا بهار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
5 ایران پرهمسایه و سیاست خارجی چندهمسایگی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 1
6 بازخوانی نامه های امیرکبیر برپایه ی هدف های سه گانه ی سیاست خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 12
7 بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 7
8 بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیان نسل سوم نظریه منطقه گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 3
9 بازنمایی «دیگری» در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 14
10 بازنمایی هست مایه های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 1
11 بازی تاج وتخت کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 2
12 بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 4
13 برابرسنجی مفهومی آموزه های سه گانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ام القرا، تمدن ایرانی و ائتلاف/اتحاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 21
14 برابرسنجی دلایل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 19
15 برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
16 بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
17 بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 3
18 برساختن گمینشافت مجازی در روزگار کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 33
19 برند صلح در دیپلماسی عمومی نروژ (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 9، شماره: 2
20 بزنگاه کرونا: وستفالیای نوین بینالمللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
21 بنبان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی دانش افزایی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
22 پارسی گردانی انگارگانی واژ ه گان سیاسی؛ نمونه پژوهی: لیبرالیسم (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 1
23 پس زمینه تاریخی/اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
24 پیوستار قدرت در سیاست خارجی از دیدگاه فروغی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
25 تاثیر عوامل متغیر در ناهمانندی کارکردهای سیاست خارجی ایران 1357-1384 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 2
26 تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدن دولت مطلقه ی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 2
27 جایگاه مساله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار(بررسی برخی از گزارش های تاریخی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1
28 چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
29 حقابه هلمند و پیشینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 4
30 دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه ای بر اساس مدل پیوستگی روزنا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 2
31 ریشه های ناسازگاری دانشجویان با هویت برساخته ی حکومت پهلوی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 38
32 ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک سوآت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 3
33 ژنوم های ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 3
34 سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
35 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
36 سیاسی کردن رنج؛ واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 4
37 کژتابی ساخت زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 2
38 کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 3
39 مسئله زن در نگرش خبرگان قانون اساسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 3، شماره: 5
40 مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی مرزی عقیدتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 1
41 مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب های فرانسه و روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 2، شماره: 1
42 مولفه های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
43 نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
44 نقش سیاست های قومی مذهبی در بروز اختلافات اقوام و مذاهب در سوریه (۱۹۲۰- ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 2
45 ویژگی های سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم خان ناظم الدوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 17
46 ویژگی‌های بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منظر سفرنامه‌نویسان روسیه (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
2 تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
3 تعمیق شهر شاد،تقویت شهروندان با نشاط و تطلیف کهن الگوی غمین شهر مذهبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
4 کاربست فرضیه در پ ژوهش های تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
5 نشانه شناسی زوال دودمان قاجار در هفت متن ادبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای