دکتر محمدباقر رضایی

دکتر محمدباقر رضایی Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran

دکتر محمدباقر رضایی

Dr. Mohammad-Bagher Rezaee

Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه فعالیت ضد باکتریایی روغن اسانسی تیموس و آمپیسیلین در شرایط اینویترو (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 9، شماره: 4
2 A Major Loss of Phenyl Ethyl Alcohol by the Distillation Procedure of Rosa damascene Mill (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 1
3 A Review of Phytochemistry and Phylogeny that Aid Bio-prospecting in the Traditional Medicinal Plant Genus Ferula L. (Apiaceae) in Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 2
4 Allelopathic Effect of Artemisia herba-alba Asso. Essential Oil on Seed Germination of Agropyron desertorum and Agropyron cristatum (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 2
5 Antiviral Effects of Aloe vera (L.) Burm.f. and Ruta Graveolens L. Extract on Acyclovir-Resistant Herpes Simplex Virus Type ۱ (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 1
6 اتنو بوتانی ، بررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضد باکتریال اسانس گیاه دارویی بومادران زرد (Achillea micranta L.) در جنوب شرق استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
7 اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم های کبدی سرم خون موش های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 2
8 اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 8، شماره: 1
9 اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر، رشد اولیه گیاهک و ساختار تشریحی اندام های رویشی چغندرقند (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 4
10 اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیکی کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 2
11 اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
12 اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 4
13 اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
14 اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
15 ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
16 ارزیابی فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف گونه Tanacetum pinnatum در رویشگاه های طبیعی با استفاده از روش های چند متغیره (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 4
17 ارزیابی و مقایسه مهم ترین متابولیت های ثانویه عصاره متانولی اندام های مختلف گیاه Cynara Scolymus L. تحت تاثیر تنش آبی و تراکم کاشت (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 3
18 ارزیابی ومقایسه تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس جمعیت های مختلف گیاه دارویی Stachys lavandulifolia Vahl. در استان های مختلف در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 2
19 اسانس و دستگاههای اسانس گیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 9، شماره: 1
20 استخراج و اندازه گیری ترکیب های فلاونوییدی kaempferol و quercetin در گلبرگ های گل محمدی Rosa damascena Mill. مناطق شمال و شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 3، شماره: 11
21 استخراج و اندازه گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
22 استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در ۹ رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
23 استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
24 استخراج و مقایسه میزان اولئوروپین از برگ و میوه گیاه زیتون Olea europaea L. در سه استان گیلان، تهران و فارس (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 13
25 استخراج وتعیین میزان املاح درگل گاو زبان Echium amoenum Fisch.and Mey. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 13، شماره: 1
26 استفاده از روش کلاهک جذب رایحه جهت شناسایی ترکیبهای سه گونه گیاه معطرWisteria sinensi (Sims.) Sweet. ، Polianthestuberosa L. و Rosa × damascena Herrm. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 4
27 استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری ۱۱ ژنوتیپ Rosa damascena Mill (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
28 اندازه گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 15، شماره: 1
29 اندازه گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 14، شماره: 1
30 Chemical Composition Essential Oils of Bunium kuhitangi Nevski and Bunium microcarpum (Boiss) Freyn & Bornm. (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 10، شماره: 2
31 Chemical Composition of the Essential Oil of Tanacetum polycephalum subsp. polycephalum from Different Locations of Azerbaijan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
32 Chemical Composition of the Essential Oil of Tanacetum uniflorum (Fisch. & C.A. Mey. ex DC.) Sch.Bip. from (Salmas) North-West of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 5، شماره: 2
33 Chemical Composition of the Essential Oil of Three Tanacetum Species from North-West of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 2
34 Chemical Composition of the Essential Oil of Two Tanacetum Species from Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 2
35 Chemical Composition of the Essential Oils of Six Hypericum Species (Hypericaceae) from Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
36 Comparison Extraction Methods of Essential oils of Rosmarinus officinalis L. in Iran By Microwave Assisted Water Distillation; Water Distillation and Steam Distillation (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 1
37 Comparison of Extraction and Measurement of Quercetin from Stigma, Style, Sepals, Petals and Stamen of Crocus Sativus by HPLC in Combination with Heat and Ultrasonic (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 2
38 Effect of Harvesting Time on Content and Chemical Composition of Essential Oil from Stachys lavandulifolia Vahl (Lamiaceae) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 2
39 Essential oil Analysis of Fresh Aerial part of Iranian Ocimum sanctum L. by Hydro & Steam Distillation (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 2
40 Essential Oil Composition of Eight Hypericum species (Hypericaceae) from Iran: Part II (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
41 Essential oils Composition of ocimum basilicum var. purpurascens from Different Ecological Zone in Iran and Antimicrobial Activity against different Species of Bacteria (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 6، شماره: 2
42 Investigation and Comparison of Volume and Chemical Compositions of Ferula assa-foetida L. Root Essential Oil under Farm and Natural Habitat Conditions (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 1
43 Investigation of Consecutive Separating Arrangements of Bio active Compounds from Black Tea (Camellia sinensis) Residue (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 8، شماره: 1
44 Optimization of Essential Oil Extraction Conditions for Rosmarinus officinalis L. on a Laboratory and Semi-industrial Scale (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 0
45 Phytochemical Analysis of Essential oil of Tanacetum parthenium L. with Hydro-distillation and Steam Distillation (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 1
46 Plant Flora of Iran: History and Applications in Traditional Medicine (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
47 Study of Essential Oils Compositions of Three Species of Medicinal Plants from ShirKooh Mountain (Up village) on Yazd Province (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 3، شماره: 2
48 Study on Chemical Composition of Essential Oil in Cotinus coggygria Scop (Smoke Tree) from Iran. (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 8، شماره: 1
49 باریجه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 17، شماره: 1
50 بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی مایکوریزا بر ویژگی‌های رویشی، فیزیولوژیک و عملکرد غدۀ سه رقم سیب‌زمینی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 10، شماره: 1
51 بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات موثر زیره ی سیاه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 3
52 بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ( Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
53 بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 4
54 بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه های مختلف در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
55 بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس دار تیره نعناع در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
56 بررسی اکولوژیک و شکل زیستی گیاهان اسانس دار استان یزد (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 25
57 بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 1
58 بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 12، شماره: 1
59 بررسی تاثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
60 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس Anthemis kotschyanaBoiss. Var. discoides (Bornm.) Grierson (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 2، شماره: 7
61 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس بومادران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 2، شماره: 8
62 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گل و برگ Achillea pachycephala Rech. F. (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 2، شماره: 5
63 بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 13، شماره: 1
64 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اکلیل کوهی Rosmarinus officinalis L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 4، شماره: 1
65 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium subsp. millefolium با روشهای تقطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
66 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 10، شماره: 1
67 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 15، شماره: 1
68 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 7، شماره: 1
69 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 6، شماره: 1
70 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس رازک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 3، شماره: 1
71 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 10، شماره: 1
72 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Achillea eriophora DC با روشهای تقطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 1
73 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه Anthemis lorestanica Iranshahr از استان اصفهان در ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 2
74 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های بومادران بیابانی، زرد و زاگرسی Achillea albicaulis C.A. Mey, Achillea bibersteinii, Achillea filipendula Lam (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 5، شماره: 1
75 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 3
76 بررسی ترکیبهای شیمیایی روغن اسانسی آویشن کرمانی Thymus carmanicus JALAS, spec. nov (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
77 بررسی ترکیبهای موجود در اسانس گل بومادران هزار برگ Achillea millefolium L. Subsp. Millofolium (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 4، شماره: 1
78 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 11، شماره: 1
79 بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 12، شماره: 1
80 بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
81 بررسی تنوع در ژنوتیپهای سه گونه نعناع ( .Mentha piperita L.، M. aquatica L و M.spicata L ) در واکنش به شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 4
82 بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 1
83 بررسی تنوع ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی Camellia sinensis L. با استفاده از خصوصیات اکوفیتوشیمیایی در رویشگاه های مختلف استان گیلان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 2
84 بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 4
85 بررسی تنوع کربوهیدارت و عناصر معدنی در صمغ کتیرای گیاه دارویی Astragalus gossypinus Fischer، جمع آوری شده از شش استان ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 4
86 بررسی عملکرد گل وصفات مورفولوژیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گیاه (Rosa damascena Mill ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 1
87 بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 14، شماره: 1
88 بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
89 بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان Echium amoenum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
90 بررسی کمی و کیفی کربوهیدراتهای صمغ گونه Acacia nilotica (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 2
91 بررسی مقایسه ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
92 بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
93 بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 4
94 بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 15، شماره: 1
95 پهنهبندی گیاه دارویی Teucrium polium L. در رویشگاههای مختلف حوضه آبخیز مهارلو استان فارس (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 4
96 تاثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
97 تاثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی هوازی در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
98 تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوی (چناران) (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 2
99 تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Thymus vulgaris L (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 3
100 تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 8، شماره: 1
101 تاثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 15، شماره: 1
102 تاثیر زمان جمع آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 11، شماره: 1
103 تاثیر کودهای شیمیایی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه های گلدار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 1
104 تاثیر مدت زمان نگهداری کلاله زعفران (Crocus sativus L.) بر میزان ترکیب Crocin (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 2
105 ترکیبهای اسانس سرو مردابی (.Taxodium distichum (Lدر زمانهای مختلف تقطیر با آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
106 ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
107 تعیین میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل محمدی (Rosa damascena Mill.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
108 تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
109 تعیین میزان هایپریسین در ۹ گونه Hypericum (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 1
110 رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی اکسیدانی و رادیکال زدایی آنها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 4
111 روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 2
112 شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 4
113 عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
114 فعالیت های ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
115 مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) مناطق غربی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
116 مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های گل محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع آوری شده از شش استان مرکزی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
117 معرفی گیاهان داروئی کوهستان زیارت گرگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 1
118 معرفی و بررسی شکل زیستی، خواص و قسمت های مورد استفاده فلور دارویی کفه ابرکوه یزد (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 6، شماره: 23
119 مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
120 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس و آناتومی برگ گونه Mentha x piperita L. در دو مرحله رویشی و گلدهی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 4
121 مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 2
122 مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخار(طراحی جدید)و اثرات آنها بر میزان و ترکیبهای اسانس نعناع فلفلی Mentha x piperita L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
123 مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 3
124 مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 3
125 مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 3
126 مقایسه متابولیت های ثانوی اندام های مختلف گیاه دارویی Tanacetum parthenium L. در دو رویشگاه شمال ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 3، شماره: 9
127 مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع بر ترکیبات گیاه داروئی چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahl.)منطقه چناران (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
2 اثر تیمار دمایی سرمای خشک و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 اثر شیب و ارتفاع زمین روی مقادیر قطر، طول، وزن و درصد تبایین گرز Papaver bracteatum Lindl در مراتع پلور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر عناصر کم مصرف به همراه هیومیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در شرایط اکولوژیکی ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر هیومیک اسید بر خواص آنتی اکسیدانی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در شرایط اکولوژیک ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 ارزش دارویی و اقتصادی گیاهان دارویی و معطر کشور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 ارزیابی کمی و کیفی اسانس جمعیت های مختلف چای کوهی (Stachys lavandolifolia Vahl) در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 اندازه گیری کربوهیدرات ها در گیاه اقاقیا Robinia pseudoacacia (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS ROSA DAMASCENE MILL IN IRAN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
10 The Necessity of Rehabilitation and Improvement of Traditional Methods in Farming and Extraction of Rosa damascene Mill. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دانش سنتی برای حفاظت از حفاظت از تنوع زیستی
11 بایوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره سر شاخه گیاه تاناستوم پارتنیوم و بررسی ویژگی های ضدباکتریایی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
12 بررسی اکوفیزیولوژیکی گیاه دارویی باریجه جهت اهلی سازی و تولید زراعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 بررسی پراکنش اکولوژیکی و فنولوژیکی گونه های دارویی منطقه رینه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
14 بررسی تاثیر کودزیستی ازتوبارور 2 بر مقدار و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (.Thymus deanensis Celak) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
15 بررسی میزان کمیت اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در ژنوتیپ های مختلف کشت شده در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 تاثیر تیمارهای استریفیکاسیون و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 تاثیرPH بربایوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ریشه گیاه پلارگونیوم سیدوییدز (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
18 تعیین نوع و مقدار درصد ماده موثره گرز خشخاش سیاه (Papaver bracteatum Lindl.) در مراتع پلور (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 گیاه سیاه کینه (Dendrostellera lessertii)، هم سم و هم دارو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
20 مقایسه اثر آنتی باکتریال عصاره واسانس گردو باچهار آنتی بیوتیک در کنترل بیماری لکه قهوه ای قارچ تکمه ای در شرایط in vitro (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 نقش داده کاوی در صنعت کشاورزی و گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی