عبدالمهدی عرب شاهی مقدم

 عبدالمهدی عرب شاهی مقدم کتری فقه و اصول، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران

عبدالمهدی عرب شاهی مقدم

Abdolma Arab Shahi Moghadam

کتری فقه و اصول، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.