ژامک خورگامی

 ژامک خورگامی جراحی عمومی

ژامک خورگامی

Jamak Khorgami

جراحی عمومی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.