دکتر حسین ارزانی

دکتر حسین ارزانی استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

دکتر حسین ارزانی

Dr. Hossein Arzani

استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی بر تولید، تاج پوشش، ترکیب، تراکم و پوشش خاک سطحی رویشگاه، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز زاغه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
2 اثر بهره برداری های چرایی بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مناطق استپی (مطالعه موردی: مراتع استپی ساوه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
3 اثر توسعه رشد گیاه بر مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه در مراتع کوهستانی سبلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
4 اثر توسعه رشد گیاه بر مقدار عناصر معدنی چهار گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
5 اثرگیاهان شهدزاوگرده زا دربرنامه ریزی کاربری مرتع ازجنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
6 ارائه مدل برآورد ظرفیت چرای بلندمدت مراتع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
7 ارائه مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای بز با استفاده از GIS )حوزه قره آقاچ- سمیرم( (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 3
8 ارزشگذاری اقتصادی افزایش علوفه تولیدی متاثر از عملیات مرتع کاری در مناطق خشک سربیشه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 1
9 ارزیابی پتانسیل رویشگاه با استفاده از خصوصیات سطحی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
10 ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردی: طالقان میانی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 2
11 ارزیابی تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
12 ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 40
13 ارزیابی شیوه مرتعداری و سیستم های چرایی پیشنهادی در مراتع شهرستان سمیرم، اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
14 ارزیابی قابلیت بهره برداری از گیاهان دارویی در رویشگاه های مرتعی منطقه نیمه استپی بر مبنای شاخص های اکولوژیکی و اقتصادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 3
15 ارزیابی قابلیت مراتع کوهستانی درمیان خراسان جنوبی برای بهره برداری از گیاهان دارویی بر مبنای شاخص های اکولوژیکی و تکیه بر دانش بومی بهره برداران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 1
16 ارزیابی مراتع و راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در امر مدیریت دام و مرتع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 4
17 استفاده از نگرش بهره برداران به عنوان شواهدی برای جلوگیری از تخریب مراتع (مطالعه موردی: استان های لرستان، مرکزی و سمنان) (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 4
18 انتخاب روش های مرتع داری و سیستم های چرایی مناسب در تیپ های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار آبسر) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
19 Preparation of cationized albumin nanoparticles loaded indirubin by high pressure hemogenizer. (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 52، شماره: 3
20 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: تهم زنجان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
21 برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات آب و هوایی، خصوصیات گیاه (مرتع) و خاک به کمک برنامه نرم افزارCropwat ۸.۰ (مطالعه موردی: منطقه استپی استان مرکزی ایران، ایستگاه رودشور) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
22 برآورد تولید درمنه دشتی (Artemisia siberi) از طریق اندازه گیری ابعاد گیاه (مطالعه موردی: جنوب غربی سبزوار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
23 برآورد تولید علوفه با استفاده از شاخص های اقلیمی (بارندگی، دما و سرعت باد) مطالعه موردی: مراتع استپی پیشکوه استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
24 برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس (مطالعه موردی منطقه کلیبر در استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
25 بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش، تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 2
26 بررسی اثر اجرای طرح های مرتعداری بر تنوع گونه ای گیاهان در مراتع شهرستان سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 15
27 بررسی اثر طرح های مرتعداری بر پوشش گیاهی مراتع در شهرستان سمیرم (استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
28 بررسی اثر قرق بلند مدت بر خاک اکوسیستم مرتعی با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم انداز ( (LFA مطالعه موردی : مراتع سارال استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
29 بررسی اثر مدیریت بر تغییرات ویژگی های سلامت مرتع و شاخص های تعیین کننده آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 2
30 بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول های سازگار و کلروفیل (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 7
31 بررسی اثرات مدیریت قرق بر مراتع پارک ملی خبر و مناطق همجوار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
32 بررسی اثربخشی روش های مرتع داری (تعادلی، طبیعی و مصنوعی) در مدیریت مراتع ییلاقی (مطالعه موردی مراتع گزنک آمل- حوزه آبخیز رودخانه هراز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
33 بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع داری در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
34 بررسی اثرهای حفاظت بر روی برخی عوامل گیاهی (مطالعه موردی: حوزه گلوکان از منطقه حفاظت شده ورجین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 2
35 بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 32
36 بررسی تاثیر تغییرات خشکسالی اقلیمی بر شاخص های پوشش گیاهی (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد، استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 3، شماره: 4
37 بررسی تاثیر مرحله فنولوژیکی برکیفیت علوفه دوازده گونه مرتعی، در مراتع استان همدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
38 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
39 بررسی تغییرات تولید مراتع استپی استان اصفهان با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 2
40 بررسی تغییرات شاخص های سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتع در اثر شدت چرا و شخم مرتع (مطالعه موردی: اورازان طالقان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 1
41 بررسی تغییرات فصلی ذخایر کربوهیدراتهای محلول در سه گونه گرامینه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پلور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 1
42 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
43 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
44 بررسی رابطه تعادل دام و مرتع با کیفیت علوفه (مطالعه موردی: استان های سمنان، مرکزی، لرستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 2
45 بررسی رابطه تولید و تاج پوشش گونه های گیاهی در مراتع نیمه استپی زاغه لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
46 بررسی روند تغییرات مراتع در یک دوره ۵ ساله در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 3
47 بررسی روند تغییرات وضعیت مراتع استپی استان اصفهان در یک دوره هشت ساله (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 1
48 بررسی شایستگی مراتع منطقه جلیزجند برای گردشگری و تفرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
49 بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری (مطالعه موردی: حوزه سوادکوه - مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 2
50 بررسی قابلیت داده های سنجنده های TM و ETM+ در برآورد پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک - مطالعه موردی استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 3
51 بررسی کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مراتع استپی میمه اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
52 بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
53 بررسی گردش دام در مرتع با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره مکانی ( SMCE) در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه جاشلوبار سمنان ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
54 بررسی نقش ویژگی های خاک، پستی و بلندی و زمین شناسی در پراکنش پوشش گیاهی منطقه کوهین قزوین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آبادین) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 2، شماره: 5
55 بررسی و مقایسه گونه های مورد چرای دام اهلی(گوسفند و بز) و وحشی(آهو) در مراتع استپی منطقه پشتکوه استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
56 بررسی و مقایسه گونه های مورد چرای دام اهلی(گوسفند و بز) و وحشی(آهو) در مراتع استپی منطقه پشتکوه استان یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
57 بوم شناسی فرهنگی؛ تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سلیمانی در فرآیند توسعه پایدار مراتع (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 5
58 پاسخ شاخص های غنا و تنوع پوشش گیاهی به تیمارهای متفاوت بهره برداری دام در مراتع کلاشک (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
59 پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
60 پایش پوشش گیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
61 پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی مطالعه موردی: استان البرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
62 تاثیر بیوچار معدنی بر ویژگی های خاک و رشد رویشی Fortuynia bungei، و Calligonum comosum و Ziziphus spina-christi (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
63 تاثیر پیش تیمارهای مختلف پرایمینگ بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی دو گونه Sanguisorba minor و Elymus hispidus در شرایط کوتاه مدت گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 2
64 تاثیر شدت های گوناگون چرای دام بر مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 6
65 تاثیر شدت های مختلف برداشت بر میزان ذخایر کربوهیدرات های غیرساختاری بخش زیرزمینی دو گونه Stipa hohenacheriana و Salsola laricina (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
66 تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
67 تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید و پوشش مراتع استپی (مطالعه موردی:علویجه و خونداب-استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
68 تاثیر مراحل فنولوژیکی بر کیفیت ۵ گونه مرتعی در مراتع نیمه استپی جاشلوبار سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
69 تاثیر نوسانهای دوره های مختلف بارندگی بر روی کمیت تاج پوشش و تولید علوفه مراتع نیمه استپی استان یزد (مطالعه موردی: منطقه خودسفلی بین سالهای ۱۳۸۶-۱۳۷۸) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
70 تاثیرپذیری صفات ساختاری و عملکردی و ویژگی های مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر گونه Salsola laricina تحت چرای حمایتی در مراتع خشکه رود، ساوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
71 تبیین الگو جهت تهیه نقشه تولید علوفه قابل مصرف دام در مناطق استپی و نیمه بیابانی با استفاده از طیف سنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
72 تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
73 تعیین اندازه واحد دامی و برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد ماکویی در مراتع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
74 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 2
75 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 3
76 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد فشندی چرا کننده در مرتع (مطالعه موردی منطقه طالقان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
77 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد فشندی چرا کننده در مرتع (مطالعه موردی منطقه طالقان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
78 تعیین اولویت مکان های مناسب زنبورداری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
79 تعیین خوشخوراکی گونه های مرتعی مورد چرای بز در ارتباط با مراحل رشد و طول روز (مطالعه موردی: مراتع روستای ده شیخ استان کهگیلویه و بویراحمد)... (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 3
80 تعیین شاخص های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مدل زنبورداری در مراتع (منطقه مورد مطالعه: شهرستان سرایان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 2
81 تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 4
82 تعیین شایستگی منابع آب شرب دام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه طالقان، استان البرز (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 4
83 تعیین شایستگی منابع آب شرب دام برای چرای گوسفند با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مراتع جنوب غربی سبزوار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
84 تعیین شایستگی منطقه حفاظت شده برای چرای حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده گنو) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 8، شماره: 25
85 تعیین کیفیت علوفه Agropyron libanoticum Hack در مراحل مختلف فنولوژی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
86 تعیین میزان تاثیر شدت های چرای دام بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی با استفاده از مولفه های چندمتغیره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 4
87 تهیه نقشه پوشش گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-LissIII (مطالعه موردی: حوضه سرخ آباد- مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
88 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجنده + ETM ماهواره Landsat۷ (مطالعه موردی قسمتی از مراتع حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 2
89 تهیه‎ی نقشه‎ی پیشبینی مکانی گونههای گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه‎ی موردی: مراتع رینه، کوه دماوند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
90 دستورالعمل تناسب سامان عرفی مرتع برای گردشگری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
91 رابطه تولید علوفه گونه های Artemisia sieberi، Scariola orientalis و Stipa atriseta با متغیرهای اقلیمی درمراتع امیدآباد فارس، ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
92 روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید در مراتع استان مازندران طی یک دوره ۴ ساله (۱۳۸۴-۱۳۸۱) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 2
93 روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره ۵ ساله (۱۳۷۷-۱۳۸۱) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 4
94 رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مرتع برای بهره برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
95 سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
96 شناسایی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار مراتع از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع ریگان، کرمان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
97 شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
98 طبقه بندی شاخص های کیفیت علوفه مراتع ییلاقی طالقان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
99 طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 4
100 طبقه بندی شایستگی مراتع سرایان خراسان جنوبی برای چرای گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
101 ظرفیت چرای کوتاه مدت مراتع طالقان میانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
102 ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 3
103 ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلندمدت مراتع جنوب غربی تفت، یزد (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
104 علل تخریب مراتع در کشور و راهکارهای برون رفت از وضعیت پیش آمده (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
105 قابلیت دستورالعمل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی امام کندی ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
106 کاربرد تصاویر سنجنده ETM+ در تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع منطقه طالقان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
107 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مقایسه وضعیت بهره برداری مراتع طرح دار و بدون طرح شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
108 کاهش فشار بر مراتع، از طریق اقتصادی کردن مرتعداری (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 2
109 کیفیت علوفه ۲۵ گونه مهم مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
110 کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
111 کیفیت علوفه گونه های گیاهی و نیاز روزانه گوسفند سنگسری در مراتع کوهستانی فیروزکوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
112 کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مراتع نیمه استپی کرسنک چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
113 لزوم پایش بلندمدت پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم های مرتعی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
114 لزوم توجه جدی به «دیم زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
115 مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی :منطقه طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
116 مدل سازی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین درسطح فرم های رویشی گیاهی در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 54
117 مدل شایستگی استفاده مشترک گوسفند و بز از مراتع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
118 مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعة موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
119 مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مرکزی،اردستان و زاگرس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
120 مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مرکزی،اردستان و زاگرس ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
121 مدل های تخمین تولید مراتع از طریق اندازه گیری پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
122 مدیریت بهینه مرتع در راستای بهبود معیشت مرتعدار (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 1
123 مدیریت مراتع، نیازمند تدوین نقشه راه جدید (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
124 مطالعه فلوریستیک و برآورد شاخصهای تنوع گونه های گیاهی در زیرحوزه های آبخیز طالقان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 3
125 مطالعه کیفیت علوفه گونه های مهم مراتع استپی پشتکوه استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 2
126 مطلوبیت کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در مراتع ییلاقی سرعلی آباد استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 4
127 معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نزاد ترکی قشقایی در مراتع استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
128 معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد کبوده در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
129 معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیلرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
130 مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 13
131 مقایسه تکنیک های مختلف پایش تغییر کاربری اراضی / پوشش گیاهی با استفاده از GIS & RS(مطالعه موردی حوزه دره شهر- استان ایلام ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 3
132 مقایسه خوش خوراکی چند گونه مرتعی برای چرای گوسفند (مطالعه موردی: مراتع روستای ده شیخ در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
133 مقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
134 نقشه نیاز روزانه دام چراکننده از مراتع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 1
135 وضعیت مراتع ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات پوشش گیاهی (جنگل ها و مراتع)بر توسعه پایدار اکوتوریسم در شهرستان طالقان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثرات شاخص های خشکسالی بر روی مراتع و کشاورزی دیم استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزش اقتصادی گیاهان مرتعی برای جوامع محلی (گونه موردی: کنگر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی شایستگی تولید در مراتع با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوضه سوادکوه مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 استفاده از الگوی بارش در تخمین تولید مراتع ( مطالعه موردی: اراضی شور مرتاضیه ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 استفاده از خصوصیات سطح خاک در ارزیابی وضعیت مرتع با استفاده از روش آنالیز کارکرد سرزمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
7 اولویت بندی تیپ های گیاهی در مدل استفاده چند منظوره با استفاد از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
8 اولویت بندی معیارهای مؤثر در انتخاب مکانهای مناسب گردشگری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 Investigating the effect of overgrazing on rangelands (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
10 Investigating the effect of overgrazing on rangelands (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
11 Investigation of Vegetation Drought in Qazvin Province over Time (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
12 The introduction of a caravan park as a new way to The beter life (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 The investigation into the effect of the length of RGD peptides and temperature on the interaction with the αIIbβ۳ integrin: a molecular dynamic study (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری
14 Traditional management of herding system in central rangelands of Iran s Isfahan (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
15 برآورد ارزش اقتصادی آب در اکوسیستم های طبیعی با استفاده از روش هزینه جایگزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
16 برآورد تولید دراز مدت مرتع با استفاده از عوامل اقلیمی ( مطالعه موردی: مرتع استپی توران پشت یزد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 برآورد تولید و ظرفیت چرای دراز مدت به کمک عوامل اقلیمی در مراتع استپی علی آباد استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
18 بررسی اثر قرق مراتع بر پوشش سطحی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
19 بررسی اثرات تنش شوری بر روی گونه Salsola orientalis در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
20 بررسی اثرات زیست محیطی اسکان عشایر بر پوشش گیاهی مراتع دشت بکان (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
21 بررسی ارتباط عوامل اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع استان البرز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
22 بررسی استمرار زندگی دامداری و تصمیم گیری از دیدگاه بهره برداران مراتع استان های لرستان، مرکزی و سمنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی امکان استفاده از طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR) در ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
24 بررسی برخی ویژگی های گیاهی در منطقه قرق شده و خارج قرق در بخشی از مراتع کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر درآمد مرتعداران مطالعه موردی: بخش بلده نور استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 بررسی تنوع و پراکنش گونه های گیاهی زیر حوزه های آرموت، کش، زیدشت و کلانک در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
27 بررسی جذابیت گیاهان مرتعی در راستای توسعه گردشگری بر مبنای ارزشزیبایی شناختی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
28 بررسی شایستگی مرتع برای زنبورداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
29 بررسی قوانین مدیریت مراتع ایران و مقایسه آن با برخی از قوانین مدیریت مراتع و چراگاه های آمریکا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
30 بررسی میزان خاکستر برخی از گیاهان فورب مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی میزان فسفر، منیزیم و روی چند گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی نگرش بهره برداران مراتع نسبت به تسهیلات بانکی (مطالعه موردی: استان های لرستان، مرکزی و سمنان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 بررسی و مقایسه میزان وابستگی تغذیه ای دام به منابع مرتعی و غیر مرتعی بین عشایر اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
34 تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زراعت دیم بر وقوع سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
35 تاثیر تغییرات بلند مدت آب و هوایی بر ظرفیت چرای زیست بومهای مرتعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 تاثیر کانونهای بحران بر روی شاخص های بیوفیزیکی سطح خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 تحلیلی بر چگونگی رخداد سیل های فروردین ۹۸ در استان لرستان با تاکید بر نقش پوشش گیاهی و خاک در کنترل آنها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 تحلیلی بر سیل های فروردین ۹۸ در استان لرستان با تاکید بر نقش پوشش گیاهی و خاک در کنترل آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
39 تعیین پتانسیل مرتع لار آبسر مازندران برای گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
40 تعیین تناسب مرتع برای زنبورداری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 تعیین شایستگی مرتع جهت چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل تعیین شایستگی (مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
42 تعیین شایستگی مرتع لارک جهت بهره برداری از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
43 تعیین مدل شایستگی حساسیت به فرسایش برای چرای گوسفند با استفاده از GIS (مطالعهموردی: حوضه سوادکوه - مازندران) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
44 تعیین و مقایسه ارزش غذایی 4 گونه مرتعی در دو سال متوالی در مراتع نیمه استپی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
45 تعیین وضعیت مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر خوشخوراکی گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
46 تعیین ویژگی های سلامت مرتع به کمک شاخص های اکولوژیک: دیدگاهی نوین در آنالیز و ارزیابی مرتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
47 تکنولوژی و تکنیک حصارکشی در مدیریت مراتع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 جذابیت های گردشگری در مرتع (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 حداقل مساحت مورد نیاز دامداران عشایری استان لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
50 روند یابی تحقیقات مرتبط با بخش مرتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
51 کاربرد انرژی خورشیدی در کنترل دام در مرتع (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 کاربرد پلات های چند مقیاسی:لزوم بازاندیشی در روش های عرصه ای اندازه گیری تنوع گونه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 کاربرد تلفیقی GIS و RS برای ارزیابی و مدیریت مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
54 کاربرد مادون قرمز نزدیک انعکاسی Near Infrared Reflectance در برآورد کیفیت علوفه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
55 مطالعات پوشش گیاهی، ارزیابی و اندازه گیری و ارائه راهکارهای مدیریتی و اصلاحی برای حوزه آبخیز طالقان (مطالعه موردی زیر حوزه سوهان- لهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
56 مطالعه اثر توام بهره برداری و توپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع البرز مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
57 مطالعه اثرات انواع بهره برداری بر هدر رفت عناصر غذایی خاک در مراتع کوهستانی مازندران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 مطالعه فلورستیک، تعیین اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه دهشیر در استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
59 معرفی پلات چند مقیاسی C :اندازه گیری تنوع گونه ای در مرتع کرسنک شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
60 معرفی پلات ویتاکرتعدیل شده فشرده: اندازه گیری تنوع گونه ای درمرتع کرسنک شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
61 معرفی گیاهان دارویی منطقه لار آبسر در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
62 مناسب ترین کارکرد مرتع با تاکید بر شایستگی استفاده چندمنظوره در راستای ارتقاء وضعیت بهره برداران (مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
63 نقش گیاهان علوفه ای ومرتعی درچرخه تولید و ارتباط آن با برنامه ها و سیاست ها درحفظ و تقویت منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) همایش مدیریت مراتع مناطق خشک
64 نگرش بهره برداران نسبت به وضع مرتع و ترک شغل دامداری (مطالعه موردی: استانهای لرستان، مرکزی و سمنان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران