دکتر پروین صمدی

دکتر پروین صمدی دانشیار دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

دکتر پروین صمدی

Dr. Parvin Samadi

دانشیار دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اجرای طرح ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 7
2 آسیب شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 4
3 آموزش عالی و چشم انداز خبرگی برنامه درسی دانشجویان رشته گردشگری: یک مطالعه سنتزپژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
4 ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 2
5 Phenomenological analysis of the challenges and opportunities of decentralization of high school curriculum with emphasis on multiculturalism and cultural heritage (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
6 Qualitative Explanation of the Effect of Changes in the Educational System on the Development of Professionalism in Medical Residents (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 16، شماره: 1
7 بررسی تاثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک های تدریس آنان با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف در شهرستان رودبار (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 12، شماره: 1
8 بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 17
9 بررسی تحلیلی میزان توجه به ابعاد زیبایی شناسی تربیت شهروندی در کتاب های درسی دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
10 بررسی مقایسه ای نگرش خانواده و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش دبستان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 3
11 بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
12 تاثیر برنامه درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان های تربیت بدنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
13 تاثیر یادگیری مشارکتی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیا (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
14 تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مولفه ها ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 1
15 تبیین فرایند تاثیرگذاری برنامه ی درسی پنهان در شکل گیری اخلاق حرفه ای دانشجویان مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
16 تبیین مبانی فلسفی هویت ایرانی-اسلامی و آسیب شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 3
17 تبیین مولفه های حقوق شهروندی در سند برنامه درسی ملی با تاکید بر روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 2
18 تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از منظر خاستگاه برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 2
19 تبیین وضعیت برنامه ی درسی اجراشده ی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی از بعد تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 1
20 تحلیلی بر فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 4
21 تحولات رویکرد برنامه درسی دینی دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 2
22 تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 2، شماره: 2
23 تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 2، شماره: 3
24 تدوین و تولید راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 31
25 تلفیق برنامه درسی آموزش شیمی برای توسعه پایدار در دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
26 سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
27 سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگویی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
28 شناسایی ابعاد ذهن مورد تاکید و غفلت شده در برنامه درسی و تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران بر اساس تجربه آموزشی زیسته آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
29 شناسایی جایگاه برنامه درسی تربیت جنسی در نظام آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
30 شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های شایستگی معلم به مثابه یادگیرنده مادام العمر: یک مطالعه سنتز پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
31 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مساله محور مبتنی بر رویکرد زیبایی شناسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 1
32 عملکرد آموزگاران در تهیه و به کارگیری ابزار جمع آوری و ساماندهی اطلاعات در ارزشیابی توصیفی - کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 36
33 عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
34 مولفه ها و کیفیت ارزشیابی در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 58
35 میزان موفقیت برنامه درسی آداب ومهارتهای زندگی اسلامی ( طرح کرامت ) برکسب مهارت حل مساله دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
36 نقد و بررسی مولفه های نظریه ی سرمایه ی جنسی براساس آموزه های اسلامی و اشارات آن برای تربیت جنسی زنان و دختران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 53
37 نقدی بر کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 26، شماره: 50
38 نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
39 نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم سازی دانش بین اعضای هیات علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء(س) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
40 نقش مولفه های انسان افزار بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران و کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 4
41 واکاوی تجارب معلمان از برنامه درسی اجراشده مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی در بعد تربیت شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
42 هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرا و نظریات تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
2 آموزش مبتنی بر کنجکاوی: رویکردی نوین در فرایند یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
3 آموزش و فرهنگ سایبری ضرورت ها و رویکردها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
4 آموزش و یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر هوش معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 آموزش های غیررسمی و یادگیری درس زبان انگلیسی دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
6 آموزش: بستر ساز روحیه کارآفرینی در دانشآموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 ارائه الگوی برنامه درسی تربیت شهروند مطلوب با تاکید بر مبانی زیبایی شناسی در دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
8 ارزشیابی اثربخشی فرهنگ نقد بر شیوه ی تدریس معلمان دوره متوسطه براساس مدل کریک پاتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
9 ارزشیابی واقعی از پیشرفت تحصیلی و ضرورت تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی متمرکز (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
10 اقدام پژوهی: ارتقاء سطح دانش و تقویت درس املا دانش آموزان پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
11 بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر هوش اجتماعی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه۴ شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
12 بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و نواوری معلمان در مدارس متوسطه نظری دخترانه شهر قم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
13 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مشاهده بر مهارت استدلال فضایی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
14 بررسی تاثیر مولفه پنهان روابط و مناسبات اجتماعی بر رفتار هنرجویان تربیت بدنی شهر زنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 بررسی تجربیات معلمان از کلاسهای آموزشی ضمن خدمت جهت بالابردن ارتقای کیفیت و اثر بخشی این دوره ها( مطالعه موردی شهرستان شهریار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
16 بررسی تطبیقی آرای تربیتی دو اندیشمند هم عصرعالم اسلام و مغرب زمین؛ خواجه نصیرالدین طوسی و توماس آکوئینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
17 بررسی رابطه کیفیت تدریس اساتید با خلاقیت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی سلامت، علوم تربیتی و روان شناسی
18 بررسی سازواری رویکردهای تدریس بر جرات ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
19 بررسی سیر تاریخی رویکردهای تغییر در برنامه درسی از درالفنون تاکنون (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
20 بررسی شاخص های محیط زیستی توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ی اول متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
21 بررسی عوامل موثر در توزیع مناسب نیروی انسانی کارآمد در شرکت گاز استان مازندران (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
22 بررسی مقایسه ی مهارت جرات ورزی بین دانش آموزان مدارس دارالقرآن و دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
23 بررسی مقایسه ی مهارت جرات ورزی بین دانش آموزان مدارس دارالقرآن و دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
24 بررسی مولفه های آموزش سلامت در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
25 بررسی مولفه های تربیت اخلاقی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 بررسی نظریات تربیتی توماس آکوئینی از نظر هدف، برنامه، روش، معلم و دانش آموز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
27 بررسی وابستگی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی به والدین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
28 برنامه درسی پنهان: حلقه مفقوده آموزش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
29 برنامه درسی چندفرهنگی : چالش ها واسیب ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
30 پیامدها و نتایج ورود پایه ششم به مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
31 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رسالت درسی آموزش شهروندی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
32 تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در رسالت درسیآموزش شهروندی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
33 تاثیر محتوای کتاب کارآفرینی در شکل گیری خود کارآمدی دانش آموزان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 تاثیر محتوای کتاب کارآفرینی در شکل گیری خود کارآمدی دانش آموزان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
35 تاثیرشیوه های نوین تدریس بر میزان علاقه دانش آموزان به تحصیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
36 تبیین رویکرد مسأله محوری در محتوای کتب علوم انسانی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
37 تبیین عوامل مؤثر بر اجرایی شدن طرح مدیریت مدرسه محوری در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
38 تبیین فلسفی یادگیری خدمت محور، حلقه مفقوده یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
39 تبیین گونه های تدریس در نظام آموزشی چند فرهنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
40 تبیین مطالبات معلمان از دوره های آموزشی ضمن خدمت با تاکید بر رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
41 تحلیل ابعاد ذهن بر اساس پارادایم های تدریس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
42 تحلیل محتوا کتاب کار تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی بر اساس اهداف تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
43 تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش بر اساس مولفه های تفکر انتقادی کالیفرنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
44 تحلیل وضعیت سواد خواندن دانش آموزان ایران در مطالعات پرلز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
45 تربیت جنسی دوره ی پیش دبستان از منظر مربیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
46 تعلیم و تربیت سکولار:تحول یا تهدید (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
47 تغییر پایدار حرکت به سوی برنامه درسی یادگیرنده (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
48 تغییر فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای تمرکز زدایی برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
49 جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی
50 جایگاه هویت بومی -ملی درعرصه جهانی شدن و دلالت های آن درطراحی برنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
51 جهانی شدن فرهنگ و بدفهمی های هویت دینی دانش آموزان نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
52 جهانی شدن و نقش میراث فرهنگی و هویت ملی دربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
53 حرکت به سوی برنامه درسی یادگیرنده (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
54 دلالت های تربیتی حیات طیبه از منظر قرآن کریم در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
55 رویکرد فرهنگی : رهیافتی نودرتغییر برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
56 رهیافت توصیفی از معیارها و شاخص های فضای آموزشی مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
57 سازگاری نظریه ساخت وساز گرایی در برنامه درسی با رویکرد مبتنی بر سکوت تربیتی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
58 سازواری برنامه درسی سازنده گرایی با رویکرد آموزشی فنآوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
59 سنخ شناسی سازگاری بین یادگیری مغز محور و رشد استدلال اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
60 سنخ شناسی سازگاری بین یادگیری مغز محور و رشد استدلال اخلاقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
61 سیر تحول رویکرد روش های تدریس از دارالفنون تا عصر حاضر مبتنی بر یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
62 عامل کلیدی وانکار ناپذیر در تغییر ونوآوری برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
63 مطالبات و بدفهمی های دانش آموزان دوره متوسطه از فضای مدرسه (یک مطالعه پدیدارشناسی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
64 مطالبه گری دانش ؛ضرورت هوشمندسازی مدارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
65 معلم تربیت معلم وتغییر در برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
66 مقایسه تطبیقی روابط و ویژگی های معلم وشاگرد از دیدگاه دو اندیشمند هم عصر، خواجه نصیر الدین طوسی و توماس آکوئینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
67 مقایسه تطبیقی عنصر زمان در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران و فنلاند(براساس سند تحول بنیادین ج.ا.ا) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
68 مواجه ی پدیدارشناسانه ی دانشجویان شهرتهران باآموزش مجازی دردانشگاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
69 مواجهه پدیدارشناسی دانشجویان مهندسی از مولفه های آموخته شده اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
70 نقدی بر روش تحلیل مفهومی در باب اعتباربخشی اصطلاحات تربیتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
71 نگاه کاوشگرانه به طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه:(مطالعه موردی دانشگاه الزهرا ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
72 نگاهی گذرا به تربیت جنسی و ضرورت آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
73 واکاوی آموزش مغز محور ره یافتی نو در یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
74 واکاوی تقابل میان کاربرد فناوری اطلاعات و کیفیت یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
75 واکاوی مولفه های تربیت علوی درکتاب هدیه های آسمان مقطع ششم در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
76 واکاوی همخوانی برنامه درسی رسمی دوره پیش دبستان با روش های پرورش خلاقیت از دیدگاه مربیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی