دکتر حبیب اله عباسی

دکتر حبیب اله عباسی گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

دکتر حبیب اله عباسی

Dr. Habibollah Abbaasi

گرو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.