دکتر علیرضا اعرافی

دکتر علیرضا اعرافی رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

دکتر علیرضا اعرافی

Dr. Alireza Arafi

رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش حفظ قرآن در مهدهای کودک از منظر فقه تربیتی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 5، شماره: 10
2 اقتراح مفهوم شناسی و روششناسی تفسیر تربیتی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 2، شماره: 3
3 الاجتهاد الحالی والاجتهاد الحضاری -علی ضوء الحاجه الی التخصص فی الفقه وتوسیع الفقه والاجتهاد- (دریافت مقاله) مجله الاجتهاد المعاصر دوره: 2، شماره: 4
4 امکان سنجی و جایگاه شناسی مباحث «روابط میان فردی» در نظام فقهی شیعه (با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله اعرافی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 24
5 بررسی اکتساب توکل از منظر فقه الاخلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 6، شماره: 12
6 بررسی فقهی آموزش روزه به فرزندان با رویکرد فقه التربیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 9، شماره: 34
7 بررسی فقهی دعای والدین برای فرزندان قبل از تولد (به مثابه یک روش تربیتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی فقهی مشورت والدین در مورد تربیت فرزندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی قاعده فقهی علم نافع در تعلیم و تعلم * (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 5، شماره: 10
10 بررسی نقش مدارا در تعلیم و تربیت ارزش های عبادی با رویکرد فقهی * (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 5، شماره: 10
11 تاثیر متقابل فقه و اخلاق در راستای تاسیس دانش فقه اخلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 13، شماره: 1
12 تاثیرات فقه بر نظام تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 36
13 تبیین و ارزیابی دیدگاه غزالی درباره «نسبت فقه و اخلاق»* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 92، شماره: 1
14 تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 20، شماره: 76
15 تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 14
16 جایگاه فقه در ترسیم الگوی اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
17 روش‎های زمینه‎‎ ساز تربیت اجتماعی فرزندان؛ حکم فقهی * (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 4، شماره: 8
18 ریشه های اصاله البیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 96، شماره: 1
19 ریشه های اصاله البیان* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 93، شماره: 1
20 صیانت فرزندان از گناه* (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 2، شماره: 3
21 عدالت ورزی میان فرزندان؛ بررسی فقهی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 1، شماره: 1
22 قاعده هدایت از دیدگاه فقه تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 8، شماره: 16
23 قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 6، شماره: 12
24 محافظت از اطلاعات در فرایند تعلم و روش های آن از منظر فقه تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 8، شماره: 15
25 مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 102
26 نقش رعایت توان متربی در تربیت عبادی؛ از منظر فقهی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 2، شماره: 3
27 نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی(ع)( ) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 26
28 نگرش فلسفی فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلام (قسمت سوم) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
29 نگرش فلسفی فقهی کلان معنویت اسلامی (قسمت دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 3، شماره: 2
30 نمازآموزی به فرزندان در فقه تربیتی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 19
31 وظایف خانواده در تعلیم قرآن به فرزندان؛ بررسی فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 1، شماره: 2
32 وظیفه خانواده در تربیت دینی فرزندان از منظر سیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 6، شماره: 11
33 وظیفه مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم (دریافت مقاله) پژوهه های فقهی تا اجتهاد دوره: 6، شماره: 11
34 وظیفه مندی عمومی در تربیت اخلاقی در فقه تربیتی * (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 5، شماره: 9