دکتر سیمین ناصری

دکتر سیمین ناصری استاد- دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سیمین ناصری

Dr. Simin Naseri

استاد- دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حذف اورانیم (VI) از محلول های آبی با ایجاد کمپلکس اورانیم بنزامید با استفاده از نانوکامپوزیت AC_Fe۳O۴ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
2 Absorption of copper (Cu۲+) and nickel (Ni۲+) from aqueous solutions by volcanic ash soil (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 8، شماره: 1
3 Absorption of copper (Cu۲+) and nickel (Ni۲+) from aqueous solutions by volcanic ash soil (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 8، شماره: 1
4 آب شیرین (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
5 احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایند  TiO۲/UV آلایش شده با نقره (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
6 ارزیابی ریسک سرطانزایی و نسبت خطر غیرسرطانزایی کروم درآب های آشامیدنی بطری شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
7 ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی فلزات سنگین (باریم،کادمیوم، سرب) در رنگ موهای موجود در بازار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
8 ارزیابی کارایی بیوسورفکتانت رامنولیپید MR۰۱ و تریتون X-۱۰۰ در حذف فنانترن از خاک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
9 ارزیابی کاربرد آهن عنصری در پاکسازی آبهای آلوده به نیترات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 60
10 ارزیابی کیفیت آب تولیدشده توسط سیستم های تصفیه آب خانگی مبتنی بر اسمز معکوس با استفاده از سیستم HACCP (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
11 ارزیابی و مقایسه ورود بار ناگهانی فنل و فورفورال در سیستم لجن فعال متعارف (AS) و سیستم PACT (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 19، شماره: 19
12 اکسیداسیون سونوکاتالیستی رنگ راکتیو بلو ۲۹ توسط نانو ذرات N-doped TiO۲ از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 166
13 امکان حذف MTBE از طریق تصفیه آب درنقطه مصرف  به کمک کربن  فعال دانه ای از نوع ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 6، شماره: 2
14 اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به تاسیسات فاضلابی با توجه به وضعیت فعلی دفع فاضلاب آنها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 12، شماره: 4
15 Evaluation of Peroxide Value and Acid Number of Edible Oils Consumed in the Sandwich and Fast Food Shops of Qom, Iran in 2016 (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 2
16 Nitrate Removal from Aqueous Solution by Using Modified Clinoptilolite Zeolite (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 3، شماره: 1
17 Waste water quality and quantity of great Tehran chemical and electronic industries (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 8، شماره: 3
18 Waste water quality and quantity of great Tehran chemical and electronic industries (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 8، شماره: 3
19 بررسی اثر فرآیند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 3
20 بررسی اثر نانونقره بر حذف باکتری های کلیفرم از آب آلوده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 1
21 بررسی اقتصادی استفاده از نشاسته به عنوان کمک منعقد کننده در تصفیه آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 24
22 بررسی تاثیر pH و سولفات در حذف نیترات از آب توسط نانو ذره آهن صفر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
23 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر کارآیی روش اولتراسونیک در تصفیه پساب ثانویه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
24 بررسی سطح خدمات تامین آب شرب، بهسازی و بهداشت فردی در روستاهای شهرستان سوادکوه مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
25 بررسی عوامل موثر در تولید هالواستیک اسیدها و اندازه گیری غلظت آنها در آب خروجی تصفیه خانه های شهرتهران در نیمه اول سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
26 بررسی فرایند انجماد غیر مستقیم در نمک زدایی از آب شورخلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
27 بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم (Cr+6) از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
28 بررسی کارآیی برکه های تثبیت تلفیقی در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 1
29 بررسی کارایی پامیس اصلاح شده در حذف نیترات از محلول های آبی: مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 1
30 بررسی کارایی ستون جریان پیوسته نانولوله های کربنی شکل دهی شده در حذف مواد آلی طبیعی از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 2
31 بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف رنگزای اسیدبلو ۱۱۳ از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
32 بررسی کارایی فرایند اسمز معکوس در حذف فلوراید از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
33 بررسی کارایی فرایند H۲O۲/UV در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
34 بررسی کارایی فرایند نانوفیلتراسیون در حذف فلوراید از آب (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 4، شماره: 4
35 بررسی کارایی نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیس در حذف موادآلی طبیعی از آب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
36 بررسی کارایی نشاسته گندم در تصفیه آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 3
37 بررسی کاربرد زئولیت کلینوپتی لولایت منطقه سمنان در حذف ازت آمونیاکی از آبهای آلوده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 8، شماره: 3
38 بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
39 بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
40 بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
41 بررسی مقایسه ای حذف ترکیبات تری هالومتان ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
42 بررسی میزان حذف کادمیوم از آب به وسیله کربن فعال دانه ای (GAC) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 12، شماره: 37
43 بررسی میزان فلوراید آب شرب و شاخص DMF در شهر دامغان در سال 80-79 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 49
44 بررسی وضعیت انتشار عرضی امواج مایکروویو ناشی از آنتن های BTS در شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
45 بهینه سازی حذف ترکیبات فنلی از فاضلاب در فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی با آندهای کاتالیستی و جداساز سلولزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
46 بهینه سازى شستشوى خاک آلوده به فنانترن به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 2، شماره: 2
47 پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
48 پهنه بندی کیفی آب رودخانه بابلرود بر مبنای شاخص کیفی NSFWQI و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 134
49 تاثیر جنس لوله بر رشد جمعیت میکروبی در شبکه ی آبرسانی کرج (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 3
50 تاثیر گیاه پالایی و زیست افزایی بر حذف فنانترن و پایرن از خاک آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
51 تجزیه زیستی استروژن مصنوعی ۱۷آلفا- اتینیل استرادیول با استفاده از مخلوط میکروبی جداسازی شده از لجن فعال واحد تصفیه پساب داروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 8، شماره: 30
52 تجزیه فتوکاتالیستی الکلیل بنزن سولفانات خطی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
53 تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده فرایند UV/TiO۲ غنی شده با آهن سه ظرفیتی از محیط های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
54 تجزیه و تحلیل کیفیت آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهرستان ری با استفاده از نرم افزار IWQIS (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
55 تحلیل تمایل خورندگی در سیستم تامین آب با استفاده از شاخص های کیفی و شاخص کمی پتانسیل ترسیب کربنات کلسیم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
56 تحلیل علم سنجی تولیدات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
57 تدوین یک HACCP-Plan استاندارد جهت به کارگیری در کارخانجات تولید آب معدنی ایران به منظور کنترل مهم ترین مخاطرات مطرح در بهداشت مواد غذایی موجود در این صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
58 تعیین کارایی فرایند ازناسیون کاتالیزوری / راکتور بیولوژیکی SBR در کاهش سمیت، معدنی سازی و تصفیه پذیری پساب حاوی فنل (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
59 جذب آنیلین از پساب مصنوعی توسط نانوذرات مغناطیسی و اکسید آهن (Fe3O ) و کربن فعال (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
60 جذب MTBE از محلولهای آبی توسط زئولیتهای اصلاح شده با سورفکتانتها (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 4، شماره: 3
61 جذب و جداسازی مغناطیسی سرب از فاضلاب سنتتیک با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
62 حذف بروماید از منابع آبی با استفاده از ستون های GAC و رزین (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 1، شماره: 1
63 حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات آلومینا و تعیین ایزوترم های جذب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
64 دیدگاه زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران درباره خشونت خانگی علیه زنان در ایران:  یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 6، شماره: 2
65 رنگ زدایی از ریمازول برلیانت بلو رویال توسط قارچ گانودرمای  ساکن شده در آلژینات سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
66 زدایش کروم از فاضلاب صنایع چرم سازی با استفاده از سلول های زنده قارچ آسپرژیلوس نیجر در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 5، شماره: 1
67 سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسی کارایی آن در حذف اورانیوم از محلول های آبی و پساب واقعی با استفاده از ماده واسطه بنزامید (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
68 سنتز و بررسی ویژگی های نانو کامپوزیت ۲ فلزی زئولیت-آهن صفر/ نقره (Z-Fe۰/Ag) به منظور حذف فلوراید (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
69 سنجش چگالی توان امواج الکترومغناطیسی ناشی از آنتن های بی تی اس در شهر هشتگرد با رویکرد بررسی اثرات (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
70 شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
71 غلظت کربن آلی و پتانسیل تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی  در آب شرب  شبکه توزیع آب تهران در برخی مواقع سال (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 7، شماره: 3
72 کارآیی تصفیه خانه متداول فاضلاب در حذف آنتی بیوتیک و تعیین غلظت آن، تصفیه خانه فاضلاب اکباتان و جنوب تهران: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
73 کارآیی فرآیند فنتون درحذف دترجنت و بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی  پساب صنایع شوینده و پاک کننده (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 6، شماره: 1
74 کارایی براده آهن در حدف آرسنات و آسنیت از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
75 کارایی فرایند ازن زنی و انعقاد شیمیایی به وسیله کلرورفریک و سولفات آلومینیوم در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
76 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در کاهش آلودگی مواد شوینده از آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
77 کارایی فرایند کمپوست درون محفظه ای در تجزیه هیدروکربن های نفتی از لجن های کف مخازن ذخیره نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
78 کاربرد سفالهای سنتی به عنوان صافی در تصفیه آب اجتماعات کوچک (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 3، شماره: 3
79 کاربرد فرایند فتوکاتالیستی UV/NiO در حذف رنگزای پلی آزوی مستقیم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
80 مدل پیش بینی مقدار مناسب تزریق ماده ی منعقدکننده در تصفیه خانه های آب ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 2
81 مدل سازی جذب فلوراید و کاربرد طراحی Box-Behnken و روش شناسی سطح پاسخ در حذف آرسنیک (V) از محلول های آبی با استفاده از نانوآلومینا پوشش داده شده بر روی نانوتیوب کربنی چند جداره (MWCNTs) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
82 مرور ساختار یافته مطالعات مرتبط با منابع آب شرب در ایران: شناسایی خلاءهای پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
83 مطالعه اثر حمایت کننده الکترولیتی سدیم کلراید در حذف الکتروشیمیائی اسپور باسیلوس سوبتیلیس از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
84 مطالعه خصوصیات اجزاء مواد آلی طبیعی در منابع سطحی آب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
85 مقایسه پتانسیل نانوذرات اکسید روی و پراکسید هیدروژن جهت حذف کروم ۶ ظرفیتی از آب های آلوده (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 19، شماره: 3
86 نقش گیاه تیره زنبق در دفع باکتری ها از فاضلاب در سیستم وتلند (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 11، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیاء نیترات توسط آهن عنصری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
2 احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایندTiO2/UV غنی شده با نقره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 ارزیابی ریسک سرطانزایی و نسبت خطر غیر سرطانزایی سرب و کادمیم در آبهای اشامیدنی بطری شده در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
4 ارزیابی عملکرد آلومینای فعال اصلاح شده برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
5 ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز جهت استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی با استفاده از مدل CWQI (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
6 ارزیابی میزان تاثیر پودر کربن فعال بر افزایش خوردگی تاسیسات سیستم تصفیه فاضلاب در فرایند PACT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران
7 استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهری در صنایع مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
8 امکان سنجی زیست پالایش از طریق کاربرد قارچهای رایزوسفر گیاهان مناطق آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 اندازه گیری اورانیوم به روش LASER FLUORIMETRY در آبهای معدنی استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
10 اندازه گیری غلظت اورانیم منابع آب استان اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 اولویت بندی و نیاز سنجی روستاهای کشور برای مطالعه و احداث تأسیسات فاضلابی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
12 بازدارنده های رشد در تجزیه بیولوژیک MTBE (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررس اثرات کلر برناجیان غریق استخرهای سرپوشیده مشهد و راهکارهای به سازی محیط (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی آلودگی صوتی در نیروگاه حرارتی بیستون کرمانشاه در سال 1379 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی اثرات ناشی از احداث سدها بر روی کیفیت آب مخازن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی امکان کاربرد گیاه Amaranthus retroflexus L. و قارچ های رایزوسفر آن جهت زیست پالایش خاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی تاثیر PH و سولفات د رحذف نیترات از آب توسط نانو ذره آهن صفر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی تاثیر سورفکتانت توئین 80 بر تجزیه زیستی فنانترین و پایرین توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از دو منبع کربنی فنانترین و پایرین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
20 بررسی تأثیر TDS بر تصفیه پذیری فاضلاب پتروشیمی آبادان با تأکید بر یون کلر و سولفات با استفاده ازسیستم لجن فعال هوادهی گسترده در مقیاس پایلوت با افزایش پودر کربن فعال (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی تأثیر مواد منعقد کننده در فرایند الکتروشیمیایی حذف فسفر از پساب سیستم لجن فعال (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی شهرستان شهر ری و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
23 بررسی حذف ترکیبات تری هالومتان (THMs) از آب آشامیدنی به وسیله فرایند جذب سطحی با کربن فعال دانه ای (GAC) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
24 بررسی راندمان حذف تری هالومتانها (THMs) توسط سیستم اسمز معکوس خانگی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی راههای کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان قزوین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی سرنوشت آترازین در چهار مزرعه با سابقه آلودگی زیاد در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیزوری هتروژنیکی با کاتالیست نانوذرات Fe3O4 تثبیت شده روی بسترکربن فعال در حذف فنل از پساب سنتتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
28 بررسی غلظت کربن آلی و پتانسیل تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی در آب شرب شبکه توزیع آب تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
29 بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم (Cr+6) از محیطهای آبی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی کارآیی نانو اکسید آلومینیوم، نانو لوله کربنی تک جداره و چند جداره در کاهش فلوراید از منابع آب شرب عماد شهر لارستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
31 بررسی کارائی فیلترهای سه بستری در حذف کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و نماتدها از پساب تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
32 بررسی کارایی استفاده توام پرفورمیک اسید (PFA) با کاتالیست های اسید سولفوریک و اسید آسکوربیک در غیر فعال سازی سوش اشرشیا کلی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آبهای زیرزمینی به روش هوادهی چکه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی کارایی روش فیلتر اسیون مستقیم در حذف آلاینده ها از پساب تصفیه خانه فاضلاب صاحبقرانیه به منظور استفاده عشق (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
35 بررسی کارایی سیستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جریان پیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی کارایی فرآیند سونوکاتالیست برای بهبود تصفیه پذیری زیستی شیرابه محل دفن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
37 بررسی کارایی فناوری اکسیداسیون پیشرفته در بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلابهای حاوی سورفاکتانت با فرایند (Fe+2/H2O2) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی و تعیین نوع تیپ شیمیایی آب در شهرستان بندرگز و کرد کوی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
39 بررسی مشخصات کیفی فاضلاب کارخانه پاکسان واثرات آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 بررسی میزان حذف تری کلرو اتیلن توسط نانو لوله های کربنی از محلول آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
41 بررسی و انتخاب روشهای مدیریت مجزا و تلفیقی همزمان پسماندهای جامد و فاضلاب درمناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
42 بررسی وضعیت بهداشت محیط شهرستان یزد در سال 1376 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
43 بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی منطقه 22 شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
44 بررسیتصفیه پذیری فاضلاب پتروشیمی آبادان با استفاده از فناوری لجن فعال همراه با پودر کربن فعال ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 پالایش خاک های آلوده به فنانترن: بررسی نقش هم افزایی بیوسورفکتانت های رامنولیپید و ساپونین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
46 پایش آلاینده های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
47 پایش سویه میکروبی زیست افزایی شده در لجن لخته شونده و لجن گرانوله هوازی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
48 پهنه بندی کیفی رودخانه بابلرود بر اساس شاخص کیفی NSFWQI با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
49 تثبیت لجن بیولوژیکی تصفیه خانه قاضلاب تهران با استفاده از روش کمپوست با توده های هوادهی ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
50 تجزیه فتوکاتالیتیکی فنل در محیطهای آبی با استفاده فرایند UV/ TiO2 غنی شده با Fe(III (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
51 تجزیه فتوکاتالیستی فنل در محیط های آبی با استفاده فرایند نانوفتوکاتالیستی TiO2 /UV غنی شده با آهن سه ظرفیتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
52 تسریع در حذف فسفر از فاضلاب با تغییراتی در بیواکتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
53 تصفیه باقیمانده ترکیبات آلی فاضلاب بیمارستانی با استفاده از فرایند UV/H2O2/TiO2 همراه با تخمین هزینه تصفیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
54 تعیین میزان حذف رنگ در فاضلاب صنایع نساجی توسط روش ADMI و مقایسه آن با سایر روشها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
55 تلفیق الگوهای ریاضی و برنامه نویسی دینامیک در تحلیل سیستم لجن فعال رشد چسبیده هوازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
56 جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
58 جذب سرب ((+Pb(2) و روی ((+Zn(2) از محلولهای آبی بوسیله یک نوع پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
59 جوانب کاربرد فرآیندهای زیستی مبتنی بر جذب و رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب های صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
60 چالشهای دستیابی به اهداف هزاره سوم در بخش آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 حذف آرسنیک از محیط های آبی توسط نانوذرات آهن صفر تثبیت شده با نشاسته (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
62 حذف بیولوژیکی کروم از پساب دباغی با استفاده از توده سلول زنده آسپرژیلوس اوریزا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
63 حذف مواد رنگزای راکتیو از پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
64 حضور MTBE در محیط زیست و نگرانی های بهداشتی مرتبط با آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
65 راه اندازی راکتور UASB برای تصفیه فاضلاب نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
66 راهکارهای بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب گرمسار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
67 رنگ زدایی فاضلاب صنایع چرمسازی با استفاده از قارچ Aspergillus niger به منظور حذف بیولوژیکی کروم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
68 روش شناسی کاربرد قارچها درجداسازی فلزات سنگین از کانی های معدنی و آبهای آلوده (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 زیست افزایی لجن گرانوله هوازی با رالستونیا پیکتی PKO1 در تصفیه فاضلاب های حاوی 4-کلروفنل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
70 فلوئورزدایی از محلولهای آبی توسط نانولوله کربنی چند جداره(MWCNT)، مشخصات و مطالعات جذب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
71 فناوری بیوراکتورهای غشایی (MBR) بعنوان روش پایدار تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
72 کارایی فرایند فنتون( H2O2/Fe+2 ) درکاهش دترجنت و بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی پساب کارخانه پاکسان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
73 کاربرد پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) در حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنایع (دریافت مقاله) ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
74 کاربرد توام فرآیندهای هوادهی و جذب با کربن فعال دانه ای جهت حذف آلاینده های آلی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
75 کاربرد راکتور ایرلیفت و قارچ Aspergillus oryzae در حذف کروم از پساب صنایع چرمسازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
76 کاربرد سفالهای سنتی بعنوان صافی جهت تامین آب آشامیدنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
77 کاربرد سلولهای زنده قارچ عامل پوسیدگی سفید در حذف بیولوژیکی کروم از فاضلاب صنایع چرمسازی در مقیاس آزمایشگاهی - 1380 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
78 کاربرد کربن فعال بیولوژیکی (BAC) در تصفیه آب آشامیدنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
79 گیاه پالایی در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
80 مدیریت کنترل سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
81 مطالعه اجزاء مواد هیومیکی و غیرهیومیکی آب خام ورودی به تصفیه خانه های تهران پارس و جلالیه تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
82 مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی در یکی از شهرهای جنوبی استان خراسان و حذف آلاینده های آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
83 مطالعه ویژگی های مواد الی طبیعی (NOMs) در منابع سطحی آب آشامیدنی تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
84 مقایسه تجزیه زیستی فنانترین و پایرین در حضور سورفکتانت توئین 80 توسط کنسرسیوم باکتریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
85 مقایسه کارآیی پلی آلومینیم کلراید و سولفات فروکلرینه شده در حذف COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی کاشان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
86 مقایسه کارآیی روشهای صافیهای غشایی و تجزیه پذیری زیستی (ایزو 9888) در حذف مواد رنگزا از پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
87 مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
88 مقایسه کارایی فرایندهای تبادل یونی و حذب سطحی در زدایش اورانیم از آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
89 مقایسه ی تأثیر بیوسورفکتانت رامنولیپید MR01 و سورفکتانت شیمیایی تریتونX-100 بر حذف هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از خاک آلوده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران