سعید زهتاب سلماسی

 سعید زهتاب سلماسی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

سعید زهتاب سلماسی

Saeed Zahtab Salmasi

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 4
2 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
3 اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 4
4 ارزیابی عکس العمل عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیکی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) به منابع مختلف کود نیتروژن تحت شرایط کشت مخلوط با ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
5 بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و سنتتیک یونجه با نشانگر پروتیین ذخیره ای بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
6 تاثیر برخی از ریزوباکتری های محرک رشد و کود نیتروژنی بر ویژگی های مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
7 تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد جو پاییزه در واکنش به فراهمی نیتروژن و تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
8 واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به محدودیت آب (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر روند رشد، پوشش سبز و عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر آبیاری محدود مراحل مختلف نمو بر عملکرد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر آبیاری و تراکم بوته بر شاخص برداشت، اسانس و دانه بابونهآلمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تاریخ کاشت ومقدار نیتروژن بر تولید گل و عملکرد اسانس بابونه آلمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تراکم بوته بر خصوصیات مرفولوژی وعملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تنش خشکی بر روی رشد و ویژگی ها ی مورفولوژیکی گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر تنش شوری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیاچیتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 اثر تنش شوری برعملکرد و محتوای اسانس دانه ی شوید (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 اثر تنش شوری روش شاخص سطح برگ،بیوماس بوته دانه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر تنش شوری روی دمای برگ و عملکرد دانه لوبیا چیتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و ترکیب اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicu L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 اثر شوری برعملکرد و اسانس گل شوید (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
13 اثر قدرت بذر بر استقرار گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر قدرت بذر بر بقای زمستانی و عملکرد دانه کلزای پاییزی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
15 اثر کود نیتروژنی بر عملکرد و محتوای اسانس بابونه آلمانی در چینهای مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثر نوع و مقدار کود نیتروژنه بر روی عملکرد و اسانس گیاه داروئی نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرات اکوفیزیولوژیک مقادیر مختلف نیتروژن و تداخل علفهایهرز برروی درصد روغن و پروتین سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
18 اثرات تنش خشکی برروی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرتاریخ های مختلف کاشت گیاهان همراه برزیست توده علف های هرزو برخی صفات مرفولوژیک وزراعی ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 استفاده از گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum در کشت مخلوط با ذرت Zea mays برای تولید علوفه دارویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بررسی امکان استفاده از ورمی کمپوست و ازتوباکتر به عنوان راهی برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت در شرایط آبیاری مطلوب و محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
22 بررسی صفات مورفولوژیک جو و میزان نوردریافتی درکشت خالص و مخلوط جووماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 پاسخ کارآیی مصرف آب گیاه سویا (Glycine max L) در واکنش به تنش خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
24 تاثیر آللوپاتیک هفت گونه علف هرز غالب منطقه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
25 تاثیر پاشش اکسین بر خصوصیات رشد و عملکرد در گیاه دارویی اسفرزه تحت تاثیر شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر پرایمینگ آبی درتغییرات جوانه زنی گیاه شوید تحت شوری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
27 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی وزن خشک و عملکرد گل گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 تاثیر دوره های تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 تاثیر عناصر ریز مغذی و تراکم کاشت بر روی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیر محلول پاشی آهن و روی برروی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تاثیرکشت خالص و مخلوط جو وماشک گل خوشه ای برمیزان NDF و خاکسترجو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیروجین علف های هرزعدم وجین و استفاده ازبرخی گیاهان همراه برعملکردبیولوژیک عملکرددانه و شاخص برداشت ذرت سینگل کراس 504 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تأثیر تیمارهای آبیاری و کود نیتروژنی بر درصد و عملکرد اسانس گیاه داروییشوید ( Anethumgraveolens L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 تغییرات عملکرد و محتوای اسانس بابونه تحت سطوح مختلف کود زیستی در چینهای مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
35 خوشه یا عملکردعلوفه خشک و ارتباط آن با میزان کلروفیل درکشت خالص و مخلوط جو و ماشک گل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 کارآیی مصرف اب درتولیدبذربابونه آلمانیMatricaria chamomilla L.) تحت تیمارهای آبیاری و فاصله بوته روی ردیف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 مصرف بابونه آلمانی بررسی تاثیر آهن و روی بر عملکرد گل،اسانس و غلظت عناصر غذایی کم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 میزان و ترکیب اسانس بابونهآلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران