دکتر مهدی تازه

دکتر مهدی تازه استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر مهدی تازه

Dr. Mahdi Tazeh

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluating the changes in Gavkhuni Wetland using MODIS satellite images in 2000-2016 (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 1، شماره: 1
2 به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت منابع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نهرین طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
3 تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در استان فارس و پهنه بندی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
4 تعیین رویشگاه بالقوه گاوزبان خارک دار (Anchusa strigosa) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
5 محاسبه بعد فراکتال سازندهای زمین شناسی و بررسی ارتباط آن با حساسیت سازندها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
6 مقایسه تراکم و بعد فراکتال شبکه های زهکشی در مقیاس و دقت های مختلف (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
7 مقایسة الگوریتم های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی (مطالعة موردی: شهرستان نور) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کویر ابرکوه در یک دوره ده ساله (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 آنالیز متریک های سیمای سرزمین در بررسی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی: منطقه دهلران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
3 اثر تغییرات رنگ، فونت و DEM و نوع سازند در محاسبه بعد فراکتال با استفاده از نرم افزار فراکتالیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
4 اثر کاربرد آب بازیافتی بر محیط زیست مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثرات خشکسالی اطراف دریاچه نمک با استفاده ازشاخصهای خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از دو مدل DRASTIC و SINTACS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی اثر استفاده از مدل های رقومی ارتفاعی راداری SRTM و نقشه های زمینی بر استخراج پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه سد نهرین شهرستان طبس) (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
8 ارزیابی اثرات سازه های عرضی بر تغییر بستر و رفتار سیل مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
9 ارزیابی حوزه آبخیز نکارود با توجه به وضعیت اقلیمی و کاربری اراضی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و ASTER در استخراج پارامترهای فیزیوگرافی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه سد نهرین شهرستان طبس) (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
11 ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره ای لندست در تهیه نقشه گسترده جنگل (مطالعه ی موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 ارزیابی کمی و کیفی اثرات اقدامات آبخیزداری در کاهش میزان فرسایش و رسوب ( مطالعه موردی : حوزه بنادک سادات ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
13 استخراج نقشه شبکه آبراهه ها با استفاده از DEM10,DEM30 و مقایسه آنها با مدل رقومی ارتفاعی حاصل از نقشه توپوگرافی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
14 استفاده از مقاطع خطی درتحلیل رفتار طیفی عوارض در مناطق کویری مطالعه موردی: کویر ابرکوه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 استفاده از نقشهبرداری زمینی در مدلسازی مقادیر انحنا در تپههای بارخانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 امکان سنجی استفاده از رخساره های کویری جهت دفن زباله های اتمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
17 امکان سنجی استفاده از مدل های سیمی سه بعدی در تشخیص اختلاف بازتابش طیفی مطالعه موردی: کویر ابرکوه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 امکان سنجی استفاده از نرم افزار image j در دانه بندی ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
19 امکان سنجی تفکیک واحدهای ژئومورفولوژی با استفاده ترکیب رنگی حاصل از پارامترهایژئومورفومتری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 امکان سنجی ساخت مدلهای سه بعدی کامپیوتری سفره های آب زیرزمینی، جهت برآورد حجم برداشت از سفره ها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
21 انتخاب مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice (مطالعه موردی: حوضه خرانق شهرستان اردکان استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 انتخاب مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین(مطالعه موردی:حوضه خرانق شهرستان اردکان استان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
23 اولویت بندی پارمترهای موثر بر رشد گونه Anchusa strigosa در شهرستان دزفول با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
24 اولویت بندی پتانسیل های بوم گردی در منطقه خوروبیابانک با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
25 اولویت بندی معیار های موثر در پتانسیل سیل خیزی با رویکرد سلسله مراتبی فازی حوزه آبخیز سد درودزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
26 برآورد فرسایش و تولید رسوب سالانه حوزه آبخیز کریت طبس با استفاده از مدل MPSIAC (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل تجربی MPSIAC (مطالعه موردی در حوزه آبخیز دودران در استان اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
28 برآورد کیفیت آب اراضی مرطوب پلایا با فن آوری نوینRS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی حوزه آبخیز سدنهرین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 بررسی پتانسیل اکوتوریسم شهرستان بوئین میاندشت بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی تابع توزیع احتمال و دوره بازگشت های پارامتر سرعت حداکثر باد سالانه_(مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی تاثیر شوری بر سرعت آستانه فرسایش بادی (مطالعه موردی: میبد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
33 بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی در محدوده لغزش منطقه سانیچ یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
34 بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی در محدوده لغزش منطقه سانیچ یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
35 بررسی تغییرات پوشش اراضی و زیست محیطی منطقه حفاظت شده دریاچه بختگان، با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره ی لندست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
36 بررسی تغییرات سطوح مرطوب باتلاق گاوخونی در 15 سال اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
37 بررسی تغییرات سه بعدی شوری خاکبا استفاده از معادله عمق خاک در باغات پسته (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی تغییرات شیب و ارتفاع در سازنذهای زمین شناسی با استفاد ه از GIS (مطالعه موردی حوزه حبله رود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
39 بررسی تغییرات کاربری اراضی در محدوده شهرستان شهرکرد با استفاده از تکنیک سنجش از دور (بازه زمانی 5002 6791) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
40 بررسی تغییرات کاربری اراضی محدوده شهری یزد یا استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 بررسی تغییرات ماهانه پوشش گیاهی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره مودیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
42 بررسی تغییرات مرفولوژی رودخانه ی با تصاویر ماهوارهی لندست (مطالعه موردی گاماسیاب نهاوند) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
43 بررسی خصوصیات سرعت و جهت بادهای غالب(مطالعه موردی: ارگ حسن آباد بافق) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی دامنه نیازهای اکولوژیکی گونه Anchusa strigosa درشهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
45 بررسی دانه بندی رسوبات از دیدگاه ژئومورفولوژی منطقه منشاد واقع در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
46 بررسی دانه بندی رسوبات بادی در دامنه رو به باد و پشت به باد تپه های بارخان (مطالعه موردی: ارگ زرین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
47 بررسی دانه بندی گرانومتری رسوبات ازدیدگاه ژئومرفولوژی منطقه بنادک سادات یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
48 بررسی رابطه باندهای مختلف تصاویر ماهواره ای با درصد پوشش سنگ فرش بیابان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
49 بررسی روش کالیبراسیون دوربین رقومی Nikkon D3200 با تأکید برکاربردهای فتوگرامتری در مطالعات بیابانزدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
50 بررسی روند تغییرات سطح فضای سبز شهر یزد با استفاده از تصاویر ماهوارهای در بازهی زمانی 2002 تا 2010 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی شدت بیابان زایی دشت یزد اردکان با استفاده از مدل IMDPA و با تاکید بر معیارهای بیوفیزیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
52 بررسی قابلیت استفاده از باند حرارتی سنجنده+ ETM ماهواره لندست به صورت خام در تبیین تغییرات حرارتی محدوده شهری(مطالعه موردی شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
53 بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست در تفکیک سازندهای زمین شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست و در تفکیک واحدهای زمیم شناسی (مطالعه موردی بخش شمالی حوزه حبله رود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
55 بررسی قابلیت تصاویر ماهوارهای سنتینل در برآورد درصد پوشش سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
56 بررسی قابلیت تغییرات مقاطع طول در تفکیک شیب های مختلف دشت سرها (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
57 بررسی قابلیت تغییرات مقاطع طول در تفکیک شیب های مختلف دشت سرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
58 بررسی قابلیت تفسیر رقومی تصاویر ماهواره ای در تفکیک واحدهای زمین شناسی در حوزه ی آبخیز ریزاب بردسکن، خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
59 بررسی کارائی روشهای زمینآمار و سنجش از دور جهت تهیه نقشه شوری و قلیائیت خاک در منطقه نصرآباد یزد (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
60 بررسی کاربری و وضعیت اراضی بر سرعت آستانه فرسایش بادی (مطالعه موردی: میبد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
61 بررسی کیفیت آب زیر زمینی در سازندهای مختلف زمین شناسی،دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
62 بررسی نرم افزار InVEST به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت زیستگاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
63 بررسی نقش سبزراه در معماری منظر شهرها و مسیرهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
64 بررسی نقش گیاهان بوته ای بومی درمنظرسازی و زیباسازی معماری منظر - درگاهان تفت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
65 بررسی و ارائه شاخص های شکل، در ذرات مختلف و سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز سد درودزن با بررسی معیار های زمین شناسی وپوشش زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
67 پهنه بندی رقومی بافت خاک در دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
68 پهنه بندی فرسایش پذیری از دیدگاه زمین شناسی (منطقه ی مورد مطالعه: حوضه ی بنادک سادات- یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
69 پهنه بندی گرد و غبار استان یزد با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 پهنهبندی درصد ساعات آفتابی استان یزد با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 پیش بینی فرسایش پذیری خاک با استفاده از معادلات واعظی و ویشمایر(منطقه موردمطالعه:شهرستان بانه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
72 تحلیل سرعت، جهت و فراوانی بادها (مطالعه موردی:دشت یزد رباط پشت بادام) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
73 تعیین ابعاد بهینه پلات در جنگل های دست کاشت به کمک تصاویرماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
74 تعیین بهترین زمان طبیعت گردی براساس آسایش اقلیمی (مطالعه موردی: هرات، یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
75 تعیین جهت غالب رسوب گذاری نهشته های ماسه بادی ایران با استفاده از اطلاعات کانون های بحرانی فرسایش بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
76 تعیین روندتغییرات اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک ایران و راهکارهای مقابله با آن مطالعهموردی: ایستگاه های سینوپتیک اراک شهرکرد، کرمانشاه و خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
77 تعیین رویشگاه بالقوه گونه های درمنه دشتی و درمنه کوهی (مطالعه موردی در شهرستان ابرکوه یزد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
78 تعیین عرصه های مناسب برای اجرای سازه های هلالی آبگیر در دشت راور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
79 تهیه نقشه شوری خاک در مناطق با سطح ایستابی بالا با استفاده از مدلهای رگرسیونی و داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
80 شاخص های خشکسالی و مقایسه آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
81 شناسایی آلودگی آبهای زیرزمینی حوزه آبخیز سرایان با ترسیم گرافهای شولر و ویلکوکس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
82 قابلیت استفاده از متریک های سیمای سرزمین در تعیین شکل ذرات سنگ ریزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
83 قابلیت تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه مناطق مرطوب کویری برای دفن زباله های سمی، مطالعه موردی: کویر ابرقو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
84 کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تخریب زمین براساس توان اکولوژیک و برد زیست محیطی (مطالعه موردی: محدوده شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
85 گزارش طرح ملی مکانیابی و احداث شبکه ایستگاههای رسوبسنجی فرسایش بادی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
86 محاسبه بعد فراکتال در سنگریزه های دشت سر لخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
87 مطالعه اکوتوریسم شهرستان بویین میاندشت از دیدگاه آسایش فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
88 مقایسه پلات و ترانسکت در اندازه گیری درصد پوشش سنگ فرش بیابان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
89 مقایسه جور شدگی رسوبات با کلوخه و بدون کلوخه با استفاده از فرمول فولک (مطالعه موردی: شهرستان میبد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
90 مقایسه دانه بندی سنگ فرش بیابان در تیپ های مختلف دشت سر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
91 مقایسه درصد سنگ فرش در دشت سرها با دو روش پلات و ترانسکت (مطالعه موردی:زارچ) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
92 مقایسه دو روش استدلالی و هیدروگراف واحد (SCS) در برآورد شدت سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
93 مقایسه روشهای تجربی در برآورد حساسیت سازندها به فرسایش (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه سرایان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
94 مقایسه زمانی پلات و ترانسکت در اندازهگیری درصد پوشش سنگفرش بیابان (مطالعه موردی: منطقه زارچ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
95 مقایسه زمانی پلات و ترانسکت در اندازهگیری درصد پوشش سنگفرش بیابان مطالعه موردی: منطقه زارچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
96 مقایسه قابلیت تصاویر ماهوارهای لندست و سنتینل در برآورد درصد پوشش سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
97 مقایسه قطر ذرات در دامنه رو به باد وپشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
98 مقایسه مقادیر زبری حاصل از فاصله یاب لیزری با بعد فراکتال آن در سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار