دکتر فرهنگ ارشاد

دکتر فرهنگ ارشاد استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرهنگ ارشاد

Dr. Farhang Ershad

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
2 بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
4 بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 12
5 بررسی و ارزیابی کتاب جامعه شناسی شناخت کارل مانهایم (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
6 بررسی وضعیت اجتماع علمی استادان علوم اجتماعی شهر تهران (با اتکا بر نظریه میدان پیر بوردیو) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
7 پسا ساختارگرایی در آثار سهراب سپهری (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 44
8 تاملی جامعه شناختی در باب مناسبات دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
9 تحلیل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 4
10 تحلیل جامعه شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعه اجتماع علمی رشته جامعه شناسی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
11 تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
12 ترجمه متون اجتماعی و رابطه آن با اجتماع علمی و توسعه علمی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 3
13 تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی ۱۳۶۵-۱۳۷۵ و موضوع مهاجرت بازگشتی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
14 مرور کتاب دین، قدرت، جامعه، اثر ماکس وبر ترجمه احمد تدین، انتشارات هرمس، چاپ ششم، ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 3
15 مروری نقادانه بر ساختار انقلاب های علمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
16 مقایسه ای تاریخی در تحول عقل گرایی و انسان گرایی در شرق و غرب (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
17 مواجهه ی صاحب نظران ایرانی با نظریه ی «استبداد شرقی»، با نگاهی به ایران پیشامدرن مطالعه ای در «تاریخ نگاری میدانی» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 67
18 مهاجرت، نابرابری و پیامدهای آن (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1389، شماره: 1
19 نگاهی نقادانه بر جامعه شناسی تفسیری ماکس وبر و آموزه های آن برای پژوهش در جامعه شناسی تاریخی ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
20 واکاوی رفتارهای زیستمحیطی بر اساس مدل TPB (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
21 یک متن سترگ فلسفی اجتماعی بازخوانی و نقد کتاب دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد اجتماعی فولکلور و شعر بختیاری تحلیلی در راستای جامعه شناسی ادبیات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
2 جایگاه نقد در آموزش علوم اجتماعی به عنوان بستری برای توسعه علمی - فرهنگی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی