دکتر فریدون سرمدیان

دکتر فریدون سرمدیان استاد، دانشگاه تهران

دکتر فریدون سرمدیان

Dr. Fereydoon Sarmadian

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (مقاله علمی پژوهشی) برآورد عملکرد بالقوه گیاهان ذرت علوفه ای و گوجه فرنگی بر اساس رژیم تابشی -گرمایی منطقه ابهر (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر کاربری اراضی مختلف حوضه سد زاینده رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
3 اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 1
4 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین گرد و غبار و منشایابی آنها در اتمسفر منطقه کوهدشت استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
5 ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش TOPSIS و مقایسه آن با روش‎های پارامتریک برای محصول ذرت در بخشی از اراضی قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
6 ارزیابی تناسب اراضی برای جو دیم با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و GIS در بخشی از کوهین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
7 ارزیابی تناسب اراضی به روش های فازی شبیه سازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای گندم آبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
8 ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی استان البرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 2
9 ارزیابی شاخص های سبزینگی در مدل سازی عملکرد نیشکر با تاکید بر الگوی رشد بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: خوزستان کشت و صنعت امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
10 ارزیابی کیفیت خاک در بخشی از اراضی منطقه خشک و نیمه خشک دشت قزوین، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
11 ارزیابی هم پوشانی دوره ی رشد منطقه ی ابهر با چرخه ی رشد گندم زمستانه و جو بهاره ی دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 9، شماره: 1
12 استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
13 اعتبارسنجی داده های رطوبت خاک سطحی ماهواره SMAP در کاربری های مختلف در حوضه سیمینه-زرینه (بوکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
14 Land Suitability Evaluation for irrigated barley using GIS (A Case Study: Qazvin Area) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی دوره: 2، شماره: 9
15 برآورد تاریخ کاشت بهینه بر پایه تاریخچه اقلیمی با استفاده از مدل همانندساز رشد AquaCrop در منطقه دشت مغان استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
16 برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
17 برآورد میزان فرسایش آبکندی و مقدار عقب نشینی دیواره های آبکند با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بخشی از حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 1
18 بررسی پویایی اجزای فیزیکی کربن آلی خاک دانه های پایدار در انواع مختلف کاربری اراضی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
19 بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر دینامیک کربن آلی خاک در محدوده مرکزی شهرستان کرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
20 بررسی تغییرات اجزاء اندازه ای و شیمیایی مواد آلی خاک (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
21 بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت گندم و جو دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی توانایی تجمعات خاک ساخت آهن و منگنز در انباشت کبالت، مس، و سرب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 3
23 بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
24 بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 23
25 بررسی روش های درون یابی مکانی جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 2، شماره: 5
26 بررسی قابلیت داده های سنجنده LISS_III جهت تهیه نقشه خاک های تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
27 بررسی کارایی نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی در استان قزوین با استفاده از روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
28 بررسی کیفیت خاک در بخشی از اراضی کوهین استان قزوین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 4
29 بررسی وضعیت فلزات سنگین خاکهای غرب شهر تهران(مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
30 پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه تاکستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
31 پهنه بندی اگرواکولوژیکی بخشی از اراضی قزوین برای کشت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
32 پهنه بندی برخی ویژگی های سطحی و عمقی پروفیل خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار در بخشی از اراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
33 پهنه بندی رقومی قابلیت هدایت الکتریکی ظاهری با استفاده از رگرسیون کریجینگ و واریوگرام محلی در منطقه اردکان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
34 پهنه‌بندی آگرواکولوژیکی نظام‌های تولید گندم (Triticum aestivum L.) دشت کشاورزی شاوور خوزستان با به‌کارگیری فناوری RS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
35 پیش بینی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از پردازش سری زمانی تصاویر ماهواره ای لندست (مطالعه موردی: منطقه میان آب استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 2
36 پیش بینی مکانی عملکرد گندم با استفاده از نقشه برداری رقومی خاک در منطقه گتوند استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
37 تعیین نوع کاربری و پوشش اراضی بوسیله داده های لندست۷(ETM+) با استفاده از روش شیء گرا (منطقه کاشان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 4
38 تولید مدل رقومی ارتفاع از تصاویرASTER وارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
39 تهیه نقشه خاک های تحت تاثیر شوری با استفاده از داده های سنجنده ETM+‎ در بخشی از دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 2
40 تهیه نقشه رقومی خاک با استفاده از مدل جنگل های تصادفی در منطقه آبیک، استان قزوین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
41 تهیه نقشه رقومی کربن آلی ذخیره شده در خاک با استفاده از روش های یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
42 تهیه نقشه های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 1
43 شکل های مختلف آهن و منگنز و توزیع آنها در تجمعات و نیمرخ برخی آلفی سولهای تحت تاثیر شرایط اکسایش و کاهش (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
44 شنا‎سایی خاک های شور منطقه کاشان‎ ‎بر مبنای پردازش رقومی داده های ماهواره ‎ IRS-۱D‎ و مطالعات میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 4
45 عوامل موثر بر شکل گیری خندق در زیر حوضه های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
46 کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
47 کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
48 کاربرد مدل های یادگیری ماشین در برآورد مکانی فسفر و پتاسیم خاک در بخشی از اراضی دشت آبیک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 4
49 مدل سازی پتانسیل تولید اراضی برای گندم زمستانه آبی در منطقه عقیلی استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 4
50 مدل سازی تغییرات عمقی کربنات کلسیم معادل خاک با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 5
51 مدل سازی رقومی تغییرات سه بعدی شوری خاک با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در اراضی خشک و نیمه خشک دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
52 مدل سازی و پیش بینی رقومی کلاس های زیرگروه خاک با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق در بخشی از اراضی خشک و نیمه خشک دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
53 مدل سازی و پیش بینی مکانی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم یادگیری رگرسیون درختی توسعه یافته و جنگل-های تصادفی در بخشی از اراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
54 مقایسه روش فائو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای ارزیابی تناسب اراضی برای گندم دیم در منطقه کوهین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 4
55 مقایسه روش های پارامتریک و روش امتیازدهی منطقی ترجیحی (LSP) در ارزیابی قابلیت و تناسب اراضی برای زراعت های آبی در منطقه آبیک قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 4
56 مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه خصوصیات کیفی خاک مطالعه موردی (مزرعه دانشکده کشاورزی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 2
57 مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم در تهیه نقشه رقومی خاک در منطقه اردکان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 2
58 مقایسه روش های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
59 مقایسه روشهای هوش مصنوعی و رگرسیون چند متغیره برای واسنجی دستگاه القاگر الکترومغناطیس در منطقه اردکان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
60 مقایسه شاخص های اراضی اصلاح شده و اصلاح نشده در روش پارامتری ارزیابی تناسب اراضی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
61 مقایسه کارآیی روش‎های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
62 مقایسه مدل AquaCrop و مدل پتانسیل حرارتی-تابشی تولید در برآورد عملکرد پتانسیل در بخشی از اراضی دشت مغان در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
63 میکرومورفولوژی پوششهای کربنات کلسیم پدوژنیک در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک البرز جنوبی، تاکستان- ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
64 نقشه برداری رقومی تغییرات سطحی و زیرسطحی کربن آلی و شوری خاک در بخشی از اراضی دشت قزوین (مطالعه موردی: مناطق آبیک و نظر آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
65 نقشه برداری رقومی سه بعدی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه دورود استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
66 نقشه برداری رقومی ضخامت خاک سطحی و عدم قطعیت وابسته به آن با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین در بخشی از اراضی خشک و نیمه خشک دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر درصد هم پوشانی مجموعه های فازی بر روی شاخص خاک در شهر آبیک استان قزوین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 ارایه یک مدل منطقه ای برای ارزیابی خطرتخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس جهت بررسی وضعیت خطر تخریب خاک در دشت بوکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
3 ارزیابی تاثیر کاربریهای مختلف بر شبکه منافذ خاک سطحی با استفاده از سیتی اسکن اشعه ایکس درمنطقه نیمه خشک مدیترانه ای در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی تناسب اراضی برای جو دیم با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و GIS در بخشی از اراضی کوهین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی تناسب اراضی برای کشت یونجه آبی در بخش از اراضی دشت قزوین با استفاده از روش فایو و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی در منطقه تاکستان با استفاده از نظریه مجموعه های فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 ارزیابی تناسب اراضی برای گندم و ذرت آبی در منطقه اخترآباد شهریار به روش پارامتریک و با استفاده ازGIS و RS (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
9 ارزیابی تناسب اراضی به منظوردستیابی به توسعه پایداربااستفاده ازgis مطالعه موردی: بخشی ازاراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
10 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
12 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای چای در شرق استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول گندم دیم به روش پارامتریک و با استفاده ازGIS در بخشی از اراضی کوهین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 ارزیابی مدل AVSWAT جهت برآورد تولید رسوب در حوضه رودخانه کردان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
15 ارزیابی و بهینه سازی چند معیاره تناسب اراضی با استفاده از رویکردهای نوین المانموضوعی - رندوم فارست و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 استخراج دانش نهفته در بانک اطلاعاتی خاک با استفاده از مدل های ANFIS و CART (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 استفاده از روش هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در مدلسازی پیوسته تناسب اراضی در منطقه نیمه خشک زیاران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
18 استفاده از مدل مکعب لاتین مشروط (cLHS) برای طراحی نقاط مطالعاتی در پدولوژی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 استفاده ازروش ژئوپدولوژی دربررسی تغییرات آهک درموقعیت های مختلف لندفرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
20 اصول طراحی استفاده از اراضی (دریافت مقاله) سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی
21 Optimizing the fuzzy model for land suitability evaluation by GA approach and choosing the kind of membership function (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 برآورد مقدار تولید پتانسیل گندم و زیست توده خالص در بخشی از اراضی دشت مغان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی ترکیب کانی شناسی رس در خاک های آهکی جزیره کیش (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکها در اثر فرایند بیابانی شدن در منطقه یزد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی تناسب اراضـی برای محصولات تحت آبیــاری با استفاده از سنجش از دور ( R.S )و سامانههای اطلاعات جغرافیایی ( G.I.S )درمنطقة ورامین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تناسب اراضی محصول جو آبی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
27 بررسی تناسب اراضی محصول ذرت آبی با استفاده از GIS و AHP در اراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
28 بررسی تناسب اراضی محصول گندم آبی با استفاده ازAHP وGISدر اراضی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی توزیع مکانی کربن آلی خاک با استفاده از زمین آمار و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: هشتگرد استان البرز) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تهیه نقشه خاک به منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 بررسی خصوصیات ریخت شناسی، فیزیکی، شیمیائی و کانی شناسی خاک های دشت اشتهارد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی خصوصیات موثر در تغییر پذیری خاک با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 بررسی شاخص تنوع خاکها در واحدهای ژئومورفولوژی در مناطق بیابانی اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
34 بررسی قابلیت داده های سنجنده + ETM جهت تهیه نقشه خاکهای تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی کارایی روشهای زمین آماری در پهنه بندی برخی خصوصیات خاک در منطقه هشتگرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
36 بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه های آبخیز کرخه و دز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصول گندم در منطقه فشند با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیای به منظور حفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
38 برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک در منطقه آبیک قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
39 بهبود کارایی تخمین عملکرد گندم دیم بر اساس آزمون گاما و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
40 بهینه سازی تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 پهنه بندی شوری و pH سطحی و عمقی خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و GIS در دشت قزوین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تاثیر تغییرات اقلیمی در ارزیابی حساسیت تخریب پذیری اراضی شهرستان اهر با استفاده از سیستم میکرولیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تدوین شاخص کیفیت خاک با استفاده از روش های توابع امتیازدهی استاندارد و اشتراک واریانس مبتنی بر همبستگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 تعیین اولویت کشت محصولات زراعی با استفاده از روش دلفی در تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
45 تعیین اولویت کشت محصولات گندم، جو و ذرت در بخشی از اراضی دشت مغان با روش TOPSIS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 توزیع مکانی و دینامیکی رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر ماهواره SMAP در حوزه آبخیز سیمینه- زرینه بوکان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 توصیف تغییر پذیری عملکرد محصول گندم دیم در مقیاس ناحیه ای با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و تجزیه مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
48 تهیه نقشه بافت خاک شالیزار با استفاده از منطق فازی و زمین آمار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای روش ژیوپدولوژی و مدل گلاسود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در شرق استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
50 تهیه نقشه تخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شرق استان قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
51 تهیه نقشه تناسب اراضی برای کشت گندم در بخشی از اراضی دشت مغان با روش SAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 ساخت لایه های رقومی مورد نیاز برای تهیه نقشه خاک با استفاده از مدل SCORPAN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
53 سنجش از نزدیک خاک، تکنیکی نوین در مطالعات علوم خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 سینتیک رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی با رزین اسیدی درخاکهای استان همدان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 شاخص کیفیت خاک در واحدهای کاربری اراضی با استفاده از مدل ESA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 شبیه سازی زمانی سازی تولید رسوب حوضه رودخانه کردان با استفاده از مدل AvSWAT (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 شناسایی و رده بندی خاک های شالیزار جهت بهره برداری پایدار از آنها در نواحی مرکزی گیلان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 طبقه بندی و تفکیک لندفرم با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
59 کاربرد داده های سنجش از دور (RS) در تهیه نقشه کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیای (GIS) در ارزیابی کیفیت خاک به منظور مدیریت کشاورزی پایدار (آمایش سرزمین) در منطقه قزوین (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
61 کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی برای پیشبینی عملکرد گندم بر اساس داده های انرژی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
62 کمی سازی ناهمگنی مکانی توزیع کربن آلی خاک در مقیاس لنداسکیپ با استفاده از تئوری فرکتال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
63 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی پتانسیل کاربرد باکتری های ریزوسفری و اندوفیتی محرک رشد گیاه گندم به عنوان یک بسته کود کمپلکس (زیستی شیمیایی) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
64 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- تهیه نقشه رقومی پراکنش کربن آلی خاک با استفاده از مدل جنگل تصادفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- تهیه نقشه رقومی کلاس های خاک در سطوح مختلف تاکسونومیک با استفاده از مدل جنگل تصادفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- مقایسه عملکرد دو روش TOPSIS و ریشه دوم در ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- نقشه برداری رقومی برخی ویژگی های خاک سطحی با استفاده از دو رویکرد جنگل تصادفی و منطق فازی(مطالعه موردی: بخشی از اراضی کوهین، استان قزوین) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- مقایسه الگوریتم درخت تصمیم گیری C5.0 به صورت بوستینگ و غیربوستینگ جهت پیش بینی زیررده ها و گروه های بزرگ خاک در منطقه آبیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
69 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- مقایسه برون یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش های طبقه بندی درخت تصمیم و رگرسیون لاجستیک چندجمله ای در منطقه آبیک، قزوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مدلسازی و پیش بینی مکانی تغییرات سطحی و عمقی کربنات کلسیم معادل در دشت قزوین (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
71 مروری بر روش های پدومتریک در مطالعات شناسایی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
72 مروری برکاربرد داده های ماهواره ای درمطالعات خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
73 مطالعه ای بر مقابله با نابودی اراضی: کاربرد مدلسازی عامل مبنا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
74 مطالعه میکرومورفولوژیکی برای شناسایی عوارض خاکسازی Gypsic Aquisalid (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 مقایسه ارزیابی تناسب اراضی برای جو دیم با استفاده از روش فایو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: بخشی از اراضی کوهین) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 مقایسه روش های زمین آماری در برآورد شوری خاک سطحی (مطالعه موردی:هشتگرد استان البرز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
77 مقایسه قابلیت داده های سنجنده های MSS و LISS_III در شناسایی خاکهای مناطق خشک ( مطالعه موردی منطقه آران ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
78 مقدمه ای بر روش های اعتبارسنجی مدل های عامل مبنا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
79 مقدمه ای بر کاربرد مدل های عامل مبنا در کاربری اراضی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
80 مکانیابی دفن زباله با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
81 میکرومورفولوژی پندانتهای آهکی و اهمیت آنها به عنوان شواهد تغییر اقلیم در خاک های خشک و نیمه خشک منطقه تاکستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
82 نقشه برداری رقومی خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک – سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
83 نقشه برداری رقومی عمق خاک سطحی با استفاده از روش جنگل تصادفی در اراضی خشک و نیمه خشک دشت آبیک-نظر آباد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
84 نمونه برداری هدفمند در مطالعات نقشه برداری رقومی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار