دکتر پدرام عطارد

دکتر پدرام عطارد استاد، گروه مهندسی جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر پدرام عطارد

Dr. Pedram Attarod

استاد، گروه مهندسی جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا تغییرات پوشش جنگلی در ناحیه رویشی زاگرس شمالی با روند پارامترهای اقلیمی همسوست؟ (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 4
2 اثر معیار های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش سوزی در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 3
3 اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل های ناحیه رویشی زاگرس در استان های ایلام و لرستان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
4 ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضه آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
5 Qualitative Analysis of Changing Procedure between Meteorological Parameters and Dust Occurrence in Kermanshah Province (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 3
6 باران ربایی توده های دست کاشت بلندمازو، پلت و کاج بروسیا در فصل رویش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 1
7 باران ربایی درختان کاج تهران (Pinus eldarica) و سرو نقره ای (Cupressus arizonica) در جنگل کاری منطقه خشک (مطالعه موردی: بیارجمند، شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 2
8 برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 4
9 برآورد ظرفیت نگهداری آب تاج پوشش و ضریب تاج بارش مستقیم تک درختان سرو نقره ای (پژوهش موردی: پارک جنگلی چیتگر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 3
10 برآورد مشخصه های اکوهیدرولوژیک تاج پوشش توده های راش شرقی و بلندمازو در ناحیه رویشی هیرکانی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
11 برآورد مشخصه های اکوهیدرولوژیک تنه و تاج درختان در جنگل دست کاشت کاج تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 3
12 برآورد نیاز رطوبتی گونه های اقاقیا (Robinia pseudoacania) و آسمان دار (Ailanthus altissima Mill) به منظور جنگلکاری تحت تنش های مختلف آبی (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
13 بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل های قلاجه کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
14 بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
15 پاسخ ریخت شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
16 پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی های شهری در تهران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
17 پیش نگری روند خشک سالی در زاگرس مرکزی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 2
18 تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 4
19 تاثیر شیب بر ویژگی های سیستم ریشه ای نهال های بلوط بلندمازو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 2
20 تجمع فلزات سنگین در سوزن های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 4
21 تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیه خزری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
22 ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
23 ترکیب شیمیایی تاج بارش توده­ های کاج تهران و سرو نقره­ ای درمنطقه آلوده شهری (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 3
24 تعداد مناسب نمونه برای برآورد تاج بارش تک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
25 تغییرات فصلی الگوی مکانی تاج بارش توده طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: جنگل خیرود- بهاربن) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 1
26 حساسیت تولید اولیه خالص به تغییر اقلیم در ناحیه رویشی هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 2
27 روندهای بلندمدت تولید اولیه خالص و تبخیر تعرق در ناحیه های رویشی جنگلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 4
28 ساقاب تولیدی توده های جنگلی خالص بلند مازو و راش در فصل تابستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
29 ظرفیت نگهداری آب روی تاج پوشش و تاثیر آن بر باران ربایی توده کاج تهران در منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 1
30 کاربرد مدل های گپ در پیش بینی رویش سطح مقطع درختان گونه های تجاری جنگل های هیرکانی با احتساب شرایط اقلیمی (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی - پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 1
31 محاسبه ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست کاشت پیسه آ در جنگل های خزری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
32 مدل سازی مشخصات سرپای درخت برای برآورد حجم و زی توده گونه کیکم Acer monspessulanum L. Subsp. cinerascens (Boiss.) با استفاده از رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 6
33 مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 4
34 مقایسه میزان نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه های زبان گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
35 مناسب‎ترین شاخص‎های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره‎ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا فنولوژی تاج پوشش بر مقادیر تاجبارش درختان راش شرقی در ناحیه مرکزی جنگلهای هیرکانی بین اثرگذار است؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر جهت باد بر الگوهای مکانی تاج بارش یک درخت بلوط ایرانی در ناحیه رویشی زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های اطراف شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارزیابی روند درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق مرجع در اقلیم مدیترانه ای زاگرس شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
4 اندازه گیری اجزای بارش در جنگل های طبیعی راش شرقی و دست کاشت پیسه آ در منطقه کلاردشت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
5 Ecohydrological implications of afforestation in the context of climate change: An Interdisciplinary Approach to Sustainable management (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 باران ربایی تاج پوشش بلوط ایرانی درناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 باران ربایی تاج پوشش کاج تهران و سرو نقره ای در منطقه خشک؛ اثرات اندازه باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
8 باران ربایی تک پایه های دست کاشت زبان گنجشک در دوره برگدار در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
9 باران ربایی توده های جنگلی بلند مازو و راش شرقی خالص در فصل رویش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 برآورد باران ربایی توده های دست کاشت کاج تهران و سرو نقره ای در اقلیم نیمه خشک تهران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی روند رویش سطح مقطع درختان جنگل های هیرکانی با استفاده از مدل JABOWA-۴ و استخراج اصلاح گرهای رشد تحت سناریوهای اقلیمی (مطالعه موردی: بخش گرازین جنگل خیرود) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی کارایی مدل SDSM در زیرمقیاس نمایی مولفه های دما و بارش (مطالعه موردی: شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 تاثیرات جنگل نشینان بر جنگل و معرفی اگروفارستری جهت احیای جنگل های تخریب شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
14 تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر اندازه بذور و درصد جوانه زنی بلوط ایرانی(مطالعه موردی: منطقه ریمله خرم آباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
15 تأثیر ارتفاع از سطح دریا و آبیاری بر صفات بلوط ایرانی(مطالعه موردی: منطقه ریمله خرم آباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
16 تغییر پارامترهای اقلیمی و تبخیر- تعرق مرجع ((ET(0) در زاگرس جنوبی (مطالعه موردی: فسا) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
17 تغییرات پارامترهای اقلیمی و تبخیر تعرق مرجع در ناحیه رویشی شهرستان اسلام آباد غرب، زاگرس شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
18 تغییرات میزان رنگیزه های فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل نهال های یکساله داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تاثیر تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
19 رابطه قرق با آفت زدگی و خشکیدگی درختان بادامک درجنگلهای مناطق خشک مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات ـ استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 روند بلند مدت پارامترهای اقلیمی و تبخیر تعرق مرجع در ناحیه رویشی زاگرس شمالی (پیرانشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
21 شناخت رابطهی بین پارامترهای اقلیمی و رویش درختان راش شرقی با بکارگیری علم گاهشناسی درختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
22 ضریب زبری پوست درختان در توده های خالص بلند مازو و راش شرقی : تاثیر بر تولید ساقاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
23 غلظت، ورود و غنای کلسیم حاصل از تاج بارش در توده های طبیعی راش شرقی و دست کاشت پیسه آ در فصل رویش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
24 محاسبه ظرفیت نگهداری آب تاج پوشش درختان راش شرقی در سنجه های زمانی مختلف در غرب جنگلهای هیرکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 مروری بر اثرات پدید گرمایش جهانی بر محیط زیست انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
26 مروری بر تآثیر تغییرات اقلیمی بر رشد گونه های درختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
27 مروری بر تاثیر تغییرات اقلیمی بر رشد گونه های درختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
28 معرفی روابط آلومتریک برای تعیین حجم درختان چندساقه کیکم Acer monspessulanum subsp Cinerascens Boiss. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
29 معرفی مد لهای رگرسیونی تک متغیره برای برآورد تاج بارش سالانه تودهراش شرقی در ارتفاعات بالابند جنگلهای نوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
30 مقایسه مقادیر تاج بارش تک درختان کاج تهران و پلت در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
31 مقایسه میزان ته نشست سطحی گرد و غبار بر روی سطح برگ چنار و اقاقیا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
32 میزان نشست ذرات گردوغبار بر سطح برگ بلوط ایرانی در زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی