مهدی فرمانیان

 مهدی فرمانیان استاذ فی قسم المذاهب الکلامیه، جامعه الادیان و المذاهب.

مهدی فرمانیان

Mehdi Farmaniyan

استاذ فی قسم المذاهب الکلامیه، جامعه الادیان و المذاهب.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.