دکتر محمد کارآموز

دکتر محمد کارآموز استاد دانشگاه تهران

دکتر محمد کارآموز

Dr. Mohammad Karamouz

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی بانگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک (اکولوژیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 43
2 اثر بخشی روان درمانی مثبت گرایی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 57
3 اثر تغییرات نیاز روی عملکرد مدل های بهره برداری از مخازن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 4
4 ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب آوری تصفیه خانه های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 2
5 ارائه ی راه کارهای مدیریتی در مقابله با مخاطرات هم زمان سیلاب های ساحلی و درون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
6 ارزیابی اثرات بهترین راهکارهای مدیریتی در حوزه ی آبخیز بر بهره برداری کمی و کیفی مخزن (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 9
7 ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست های بهره برداری انتقال آب بین حوزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی اثرات انتقال آب های سطحی شرق به غرب تهران بر کیفیت آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 2
9 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون – دز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
10 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
11 بهره برداری بهینه کمی کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی فازی ANFIS و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 51
12 پیش بینی اضطراب ناشی از ویروس کرونا بر اساس تاب آوری و تصور از خود در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 25، شماره: 1
13 پیش بینی بلند مدت رواناب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
14 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
15 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 2
16 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
17 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 3
18 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
19 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 3
20 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
21 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 2
22 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 3
23 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
24 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 2
25 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
26 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 3
27 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 1
28 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 3
29 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 2
30 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
31 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 3
32 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
33 پیشگفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
34 پیشگفتار: احیای تالابها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 1
35 پیشگفتار: امنیت آبی در محیطهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
36 پیشگفتار: انتقال آب بین حوضه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
37 پیشگفتار: بخش آب و هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
38 تحلیل اقتصادی انتخاب طرح های کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای انحرافی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
39 تحلیل پایداری تامین و تقاضا مبتنی بر بیلان آب، حرکت بسوی تدوین یک شاخص ترکیبی (مطالعه موردی: حوضه آبریز اهرچای) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
40 تحلیل مکانی بارش: مقایسه روش های کریجینگ با روش های متداول (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
41 تدوین سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) برای تحلیل داده های کیفی رودخانه ها، مطالعه موردی: رودخانه های کارون - دز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
42 تدوین مدل مدیریتی فسفر در مخزن با استفاده از رویکرد شبیه سازی پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 3
43 توسعه شاخص ارزیابی کیفی آموزش مهندسی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
44 طراحی بهینه برای ابعاد سیستم انحراف آب در سدها با بررسی و آنالیز عدم قطعیت هیدرولیکی و ریسک هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 1
45 کاربردتئوری تصمیم گیری بی دربهره برداری ازمخزن: مطالعه موردی سدستارخان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
46 مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برق آبی: مطالعه موردی بر سیستم پاعلم- کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
47 مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه کرخه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Spatial Veriation of Precipitation: A Case Study of Western Iran (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک (اکولوژیکی) (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
3 ارائه رویکرد جامع ارزیابی عملکرد سیستم های تصفیه آب در مواجهه با بحران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
4 ارزیابی آسیب پذیری سدها با رویکرد مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
5 ارزیابی اثر بهترین راهکارهای مدیریتی در کاهش بار مواد مغذی ورودی به مخزن سد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی حداکثر بار آلودگیروزانه مواد مغذی از حوزه آبریز به مخزن سد (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 ارزیابی ریسک بهره‌برداری از سیستم تصفیه‌خانه‌های شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی شاخص‌های پایداری طرح‌های توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
10 ارزیابی نقش آموزش مهندسی در بهبود کیفیت آموزش مهندسی عمران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
11 استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی در پیش بینی ماهانه جریان رودخانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
12 اقلیم بندی منطقه جنوب غربی ایران بر اساس نحوه تأثیرپذیری بارندگی از سیگنا لهای بزرگ مقیاس اقلیمی با استفاده از خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
13 الگوریتم ارزیابی اقتصادی طرح های انتقال آب، مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 الگوی پیش بینی شدت و مدت خشکسالی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 الگوی تعیین حریم رودخانه با در نظر گرفتن عوامل هیدرولیکی و اقلیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 Bayesian Stochastic Genetic Algorithm for Operation of Reservoirs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 Conflict Resolution in River Water Quality Management : A System Dynamics Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 Conflict Resolution in Water Allocation Considering the Water Quality Issues (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 Development of an algorithm for evaluation of climate change effects on sea level rise (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
20 Flood Damage Assessment in Coastal Areas: Case Study of New York City (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
21 History of Middle Eastern Water Resources Developments (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
22 IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON SALINITY (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
23 Long-Lead Rainfall Forecasting, Using Dynamic Neural Networks: Case Study of Western Part of Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
24 Predictors for Long-Lead Precipitation Forecasting in Western Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
25 بحران آب: آمادگی سیستم تامین و توزیع آب (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
26 بررسی تأثیر پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی بر ورودی سد زایند هرود با استفاده از تحلیل طیفی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
27 بررسی تغییرات ظرفیت ایمن مسیلهای شهری در اثر توسعه شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی رویکرد بار-مقاومت در تحلیل شکست زیرساخت های آبی شهری در مواجهه با سیلاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
30 بررسی قابلیت های استاده از مهندسی ارزش در طرح های توسعه منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بهره برداری از منابع آب با رویکرد جامع و پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
32 بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
33 بهره برداری بهینه کمی-کیفی از مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
34 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی در جنوب تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
35 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 پایش و تعیین روند خشکسالی با استفاده از شاخص های اقلیمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
37 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 پیش بینی بلند مدت بارش با استفاده از سیگنال های هواشناسی، کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (منطقه جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
39 پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنال های هواشناسی : کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 تحلیل پایداری منابع و مصارف آب: برخورد مبتنی بر بیلان آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
41 تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن با استفاده از روش ارزیابی ترکیبی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
42 تخصیص بار آلودگی بر اساس تغییرات آنتروپی رودخانه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
43 تدوین الگوی بهره‌برداری از مخزن با در نظر گرفتن تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 تدوین چارچوب سیستم پشتیبانی در تصمیم‌گیری با رویکرد حل اختلاف مطالعه موردی: سد کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
45 تدوین سیاست های بهره برداری اقتصادی از مخازن چندمنظوره برقابی بر اساس الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
46 تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 تدوین مدل بهینه سازی بهره برداری از سدها باتلفیق مدل کمی بلندمدت و مدل کمی - کیفی کوتاه مدت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تدوین مدل پیش‌بینی بارش جهت بهره‌برداری از منابع آب حوزه آبریز اهرچای: ریز‌مقیاس‌کردن آماری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تعیین شاخص هایی جهت ارزیابی آسیب پذیری مخازن؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
50 تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه – مطالعه موردی : رودخانه اهرچای (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 تعیین و شبیه سازی متغیرهای کیفی در بهره برداری از رودخانه کارون: بررسی تغییرات کیفی در انتقال آب کوهرنگ 3 به زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
52 توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبکه‌های توزیع آب شهری: تدوین پردازشگر بهینه‌سازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 توسعه شاخص پایش خشکسالی شهری؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
54 توسعه مدل بارش - رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده ازمدل های DBM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
56 جامع‌نگری در مدیریت خشکسالی حوزه آبرز اهرچای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
57 چارچوب مطالعات اجتماعی در بهره برداری از تأسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دشت پیر سهراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 چالش های کاربرد رویکردهای نوین در مدیریت منابع آب ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
59 چالش‌ها و فرصت‌های بکارگیری مدل‌های بهره‌برداری بهینه  از سیستم‌های منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
60 دوام و قوام (Resilience) در مدیریت منابع آب : ایجاد نگرش مشترک در پیوند اکولوژی با چرخه ی آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
61 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه - مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
62 رویکرد سیستمی بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
64 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
65 شبیه سازی غلظت فسفر در مخزن با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 شبیه سازی کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی :مطالعه موردی:دشت لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
67 طراحی سیستم پایش کیفی رودخانه به روش زمین آماری کریجینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
68 کاربرد مدل استوکستیک بهره‌برداری از مخزن با استفاده از تئوری بی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
69 کاربرد مدل های حل اختلاف در بهره برداری از سدهای چند منظوره برقابی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
70 مدل پویایی تغییرات فسفر در شرایط لایه بندی حرارتی مخزن- مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
71 مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 مدلسازی هیدرواقلیمی پیش بینی جریان ورودی به مخزن: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
73 مدیریت جامع سیلاب :سیستم هشدار سیل سد زیردان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
74 مدیریت جامع منابع آب: چالشها و دغدغه های حوضه آبریز اهرچای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
75 مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
77 مدیریت کیفی منابع آب با نگرش پایداری حوزه آبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
78 یک سیستم پشتیبانی تصمیم مکانیبرای بهینه سازی الگوی کشت و بهره برداری تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران