فرخ ساسانی

 فرخ ساسانی استاد دانشگاه UBC کانادا

فرخ ساسانی

Farokh Sasani

استاد دانشگاه UBC کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.