دکتر حبیب حکیم زاده

دکتر حبیب حکیم زاده دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

دکتر حبیب حکیم زاده

Dr. Habib Hakimzadeh

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی درختان رگرسیونی و رگرسیون تطبیقی چندمتغیره اسپلاین در تخمین حداکثر عمق آب شستگی در پایین دست سرریز جامی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 3
2 Experimental Study on Wave Transmission and Reflection at Impermeable Submerged Breakwaters (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 1، شماره: 3
3 Simulation of Wave Propagation over Coastal Structures Using WCSPH Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 2، شماره: 1
4 Wave Climate Variability and Longshore Sediment Transport Evaluation along Ramin Harbor, Southeast Coast of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
5 Weakly-compressible SPH and Experimental modeling of periodic wave breaking on a plane slope (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبخور، جرم و ارتفاع تیغه موج شکن شناور پانتونی تیغه دار بر میزان ضرایب انتقال و بازتاب در معرض امواج نامنظم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 7، شماره: 13
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد رینولدز، فواصل کارگذاری و قطر نسبی در پدیده جدایش جریان اطراف خطوط لوله با آرایش سوار بر هم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 11، شماره: 22
8 بررسی اثر اشکال مختلف پایه پل بر الگوی جریان اطراف آن با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی تاثیر فواصل کارگذاری خطوط لوله فراساحلی بر جدایش جریان اطراف آن ها با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 8، شماره: 16
10 بررسی تاثیر ناهمواری های مختلف بستر بر عملکرد موج شکن شناور مستطیلی با استفاده از مدل عددی Flow-۳D (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی تأثیر عمق دفنشدگی خطوط لوله فراساحلی در حالت تاندوم بر جدایش جریان با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
12 بررسی تجربی و عددی فرایند آبشستگی در اطراف پایه های با مرزهای جانبی متناسب با پروفیل سرعت تحت جریان دائمی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 4
13 بررسی دوام بتن مسلح در محیط دریایی خورنده شدید بر حسب موقعیت قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 5، شماره: 10
14 بررسی عددی تاثیر شکل هندسی موج شکن های شناور با آبخور و جرم یکسان بر راندمان آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 27
15 بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های مخروطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 6، شماره: 11
16 بررسی عددی و تجربی پدیده جدایش جریان در اطراف خطوط لوله نیمه مدفون تحت جریان های دائمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 4، شماره: 8
17 بررسی مسائل آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله با استفاده از مدل های عددی و فیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 3، شماره: 5
18 بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان های دائمی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 113
19 بررسی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 26
20 ترکیب روش VOF و هوش مصنوعی برای شبیه سازی سطح آزاد جریان سیال (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 2
21 شبیه سازی پدیده آبشستگی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریانهای جزر و مدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 19، شماره: 39
22 شبیه سازی دو بعدی پیش بینی روند انتقال رسوب در مخازن سدها ا استفاده از تلفیق مدل عددی و GIS (مطالعه موردی مخزن سد آیدوغموش) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 69
23 شبیه سازی سه بعدی پدیده رهایی متناوب گردابه ها و انتقال رسوب بستر حول موانع در معرض جریان با استفاده از Flow۳D (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 33، شماره: 2
24 شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن های عمود بر ساحل و مایل با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 4، شماره: 8
25 شبیهسازی عددی سه بعدی پارامترهای هیدرودینامیکی اطراف پایه استوانهای با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
26 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد میزان ضرایب انتقال وانعکاس موج شکن شناورپانتونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
27 محافظت از خطوط لوله فراساحلی با اضافه نمودن یک تیغه ی طولی نفوذ ناپذیر به زیر لوله (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 11، شماره: 22
28 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 3
29 مطالعه عددی سه بعدی مدلهای ترکیبی شکل پایه و شکاف در کاهش تنش های برشی آغاز کننده آبشستگی پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
30 یادداشت تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی پدیده آبشستگی در اطراف پایه های مخروطی و هرمی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای شکافت سد خاکی و تعیین هیدروگراف خروجیناشی از شکافت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 اثر شکل مقطع عرضی پایه­های استوانه­ای بر روند آب­شستگی در اطراف آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 استفاده از روش شبه لاگرانژی برای حل معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در بررسی رسوبگذاری در مخزن سدآیدوغموش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
5 امکانسنجی نصب توربین های بادی فراساحلی در دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر
6 COMparing the flow pattern around the oval shape pier with and without slot using fluent software (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 Experimental Investigation of Local Scour Below a Piggyback Pipelines Due to Steady Currents (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 NUMERICAL MODELING of LOCAL SCOUR BELOW a PIGGYBACK PIPELINE in CURRENTS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 NUMERICAL SIMULATION OF NON-REFLECTED WAVE IN A TANKUSING WCSPH METHOD (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 NUMERICAL SIMULATION OF THE TIDAL DISPERSION OF CONTAMINATION IN A MODEL OF ESTUARY (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 NUMERICAL STUDY OF SEDIMENTATION IN ANZALI HARBOR DUE TO NORTHWEST WAVES WITH RESPECT TO THE EXTENDED BREAKWATERS (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 NUMERICAL STUDY OF SEDIMENTATION IN ANZALI HARBOR DUE TO NORTHWESTERN AND NORTHEASTERN WAVES WITH RESPECT TO THE EXTENDED BREAKWATERS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 Siltation Process in Shahid Rajaee harbour (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 SIMULATION OFWAVE BREAKINGBY SPHMETHOD COUPLEDWITH LES TURBULENCEMODELING (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
15 Tide induced circulation in Shahid Rajaee harbour (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
16 Turbulence Modelling of Three Dimensional Flow in Rectangular Harbours (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
17 بررسی اثر تغییر جهت مواجهه پایه ی دوکی شکل با سیال در کاهش آبشستگی و مقایسه ی آن با پایه ی استوانه ای شکل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 بررسی اشکال پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی پدیده آب شستگی در اطراف پایه های استوانه ای تحت اثر جریان های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان¬های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیر ارتفاع و پریود بر میزان عبور امواج نامنظم دریا از موج شکنهای سکویی شکل پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
22 بررسی تجربی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های مخروطی شکل تحت اثر جریان ماندگار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تجربی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های هرمی شکل تحت جریان ماندگار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی تجربی فرایند آبشستگی در اطراف پایه با مرزهای جانبی متناسب با پروفیل سرعت تحت جریان دائمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بررسی تطبیقی الگوی جریان اطراف موانع مستطیلی بااستفاده از روش های حجم محدود و تفاضلات محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تعادل و پایداری سکوهای نیمه شناوردرشرایط صدمه دیده (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
27 بررسی توزیع سرعت جریان در اطراف پایه پل با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی دوام بتن مسلح در ناحیه پاششی(Splash Zone) وناحیه اتمسفری(Atmospheric Zone) محیط دریایی خورنده شدید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه با مقطع استوانه ای تحت جریان ماندگار با استفاده از مدل های آشفتگی مرتبه اول و دوم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی عددی انتقال رسوب در مخزن سد آیدوغموش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی عددی تاثیر شیب های آبشکن برکاهش آبشستگی اطراف آبشکن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
32 بررسی عددی تاثیرشکل هندسی موج شکنهای شناورباآبخوریکسان برراندمان آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
33 بررسی عددی تأثیر توأم پایه های مخروطی و ایجاد شکاف در پایه در کاهش پدیده آبشستگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 بررسی عددی تعادل و پایداری سکوی های نیمه شناور درحالت سالم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
35 بررسی عددی جریان های ناشی از موج در بندر امیرآباد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی عددی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان های دائمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی عددی و تجربی پدیده جدایش جریان اطراف خطوط لوله مرکب تحت حریانهای دایمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
38 بررسی عوامل مؤثر بر خرابی بتن مسلح در محیط دریا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 بررسی مدل عددی سه بعدی اثر شیب دیواره آبشکن بر الگوی جریان در اطراف آبشکن نفوذناپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 بررسی میدان جریان اشفته دراطراف پایه های استوانه ای با مقطع دایروی و مقاطع بیضوی با نسبت قطرهای مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی میزان پس زدگی جریان در اثر وجود پایه پل در جریان های زیر بحرانی با استفاده از مدلهای تجربی و عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی نیروهای هیدرودینامیکی لحظه ای وارد بر خطوط لوله فراساحلی سوار بر هم تحت جریان های دائمی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی و مقایسه الگوی جریان در پشت موانع با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی وضعیت تنش برشی و ممان خمشی پانتون های یک سکوی نیمه شناور در توازن آب متفاوت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
45 پیش بینی آلودگی نفتی در سواحل خزر ناشی از حفاریهای سکوی امیر کبیر وچاههای نفتی جمهوری آذربایجان و بررسی تاثیر همزمان موج و جریان با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
46 پیش بینی آلودگی نفتی درسواحل خزربااستفاده ازشبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
47 پیش بینی الگوی جریان اطراف آبشکن های مایل به روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
48 پیش بینی الگوی جریان سه بعدی اطراف آبشکن های مایل به روش حجم محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تحلیل عددی سه بعدی الگوی جریان در اطراف آبشکن مستغرق و غیر مستغرق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 تحلیل مشکل رسوب گذاری بندر صیادی رمین با استفاده از شبیه سازی عددی و ارائه راهکار مناسب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
51 تهیه مدل عددی برای شبیه سازی الگوی جریان در حوضچه های مستطیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 تهیه مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در بنادر رودخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
53 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
54 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف یک آبشکن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 شبیه سازی جریان آشفته با استفاده از مدل های اغتشاش در اطراف مانع و برسی تأثیر شکل مانع بر مشخصات (پارامترهای) سیال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
56 شبیه سازی سه بعدی رسوب گذاری ناشی از موج و جریان های رودخانه ای در بندرانزلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 شبیه سازی سه بعدی هیدرودینامیک در بندرانزلی با استفاده از مدل عددی مایک3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 شبیه سازی عددی امواج بندرانزلی با استفاده از مدل عددی MIKE21 قبل و بعد از توسعه موج شکن ها (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
59 شبیه سازی عددی امواج و اجسام شناور با استفاده از نرم افزار FLOW۳D (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 شبیه سازی عددی امواج وجریانهای ساحلی دربندررمین (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
61 شبیه سازی عددی پیشروی موج بررویموج شکن مستغرق نفوذناپذیر به روش هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
62 شبیه سازی عددی جریان در مخزن سد آیدوغموش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
63 شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهیدمدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
64 شبیه سازی گردش آب در بنادر رودخانه ای با استفاده از مدل توربلانس صفر معادله ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد میزان ضریب انعکاس و انتقال موج شکن شناور پانتونی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
66 مدل سازی عددی پدیده آبشستگی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریانهای جزر و مدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 مدل عددی سه بعدی جریان اطراف پایه های استوانه ای شکل به روش حجم محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 مدلسازی عددی انتشار آلودگی در مسیلها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
70 مدلسازی فیزیکی الگوی جریان اطراف خطوط لوله نیمه مدفون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
71 مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 مقایسه پروفیل توزیع سرعت و تغییرات تراز آب با استفاده از انواع مدلهای آشفتگی جهت بررسی الگوی جریان پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران