دکتر جعفر ارشاد

دکتر جعفر ارشاد استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

دکتر جعفر ارشاد

Dr. Djafar Ershad

استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.