سعید حسنی

 سعید حسنی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید حسنی

Saeed Hasani

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات استفاده از گندم عمل آوری شده به روش های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 4
2 ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک خلر و گاودانه به روشهای شیمیایی وآزمون گاز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
3 ارزیابی کیفیت میکروبی کرههای عرضه شده در تهران در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
4 Effects of canola meal diets on growth performance, carcass characteristics and thyroid hormones in Atabay finishing lambs (دریافت مقاله) مجله علمی علوم دامی دوره: 5، شماره: 3
5 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
6 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
8 برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
9 بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسیدپروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 2
10 بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
12 تاثیر بیوچار محصول فرعی پسته بر فراسنجه های تخمیر برون تنی شکمبه ای و عملکرد میش های شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
13 تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از پوست گردو و بسترمرغ بر فراسنجه های تخمیری شکمبه و تولید متان به روش برون تنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 1
14 تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره های غنی از کنسانتره (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 4
15 تاثیرکنگرفرنگی برفعالیت کبدوبرخی فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی مسموم شده باتتراکلریدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
16 تأثیر مکمل اسیدلینولئیک مزدوج محافظ شده بر تولید شیر، ترکیبات آن و فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
17 تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
18 تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
19 مطالعه تأثیر اندازه فیز یکی کلینوپتیلولیت بر بافتشناسی کبد، خصوصیات لاشه و میزان فعالیت آنز یمهای خون جوجههای گوشتی تغذ ه شده با جیرههای آلوده شده با آفلاتوکسین (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 28، شماره: 3
20 مقایسه مصرف اختیاری، قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و یک ترکیب تجاری جایگزین شیر و اثرات آنها بر عملکرد بره های شیرخوار نژاد دالاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید های آلی و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر افزودن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی با پریبیوتیک به جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 اثر جایگزینی کاه گندم با کاه زیره برافزایش وزن و فراسنجه های خون بره های نر پرواری کردی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
4 اثر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 ارتباط ساختار، ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی فلز جوش راسب شده از الکترود E7010-P1 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
6 ارزش غذایی کاه زیره سبز در تغذیه بره های پرواری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی کاربرد مکمل طبیعی سین بیوتیک بر مرفولوژی روده و وزن نسبی اندا مهای لاشه در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
9 ارزیابی وزن اندام های مرتبط با سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسید آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زیولیت در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 ایجاد مسیولیت و ضمانت اجرای آراء داوری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
11 بازده اقتصادی استفاده از جایگزین شیر تجاری در تغذیه بره های شیرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی درمرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
13 برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چربی شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بر روی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین سفید انگلیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در سنین مختلف درمرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
17 برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
18 برآورد همخونی در گوسفندان کردی شیروان و تاثیر آن بر اوزان بدن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 بررسی آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از GIS ومدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
20 بررسی اثر اسید های آلی و نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی اثر اسید های آلی و نانو نقره پوشش داده شده بر زیولیت بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در پایان دوره رشد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
23 بررسی اثرات سن وجنس برروی سرعت اسب های ترکمن ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
24 بررسی اثرات غنی سازی کاه زیره با اوره - ملاس بر محتوی پروتئین خام، عصاره اتری و دیواره سلولی کاه غنی شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 بررسی ارتباط بین برخی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 بررسی ارتباط بین سرویس و نگهداری دستگاه شیر دوشی و وضعیت بیماری ورم پستان و شاخص های اقتصادی مرتبط با این بیماری در گاوداری های روستایی شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی استفاده از پرلیت و زئولیت در مقوای بستر بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
28 بررسی افزایش شوری در جنوب شرق دشت قزوین و مدیریت کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
29 بررسی افزایش شوری در جنوب شرق دشت قزوین و مدیریت کنترل آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
30 بررسی افزودن مقادیر جزیی مس بر رفتار حرارتی و مغناطیسی آلیاژ [Mo5P9C7.5B1.5]1-xCux(x=0, 0.1)؛77(Fe0.9Ni0.1)] (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
31 بررسی اکراه در حقوق مسیولیت کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
32 بررسی ایمنی پهنه استخراجی معدن کارگاه و پایه سنگ نمک قاپلوق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
33 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی به مکمل سین بیوتیک به عنوان محرک رشد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
34 بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی جوان تغذیه شده با اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
35 بررسی پلی مورفیسم ژن آلفالاکتالبومین درگاومیش های استانمازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 بررسی پلی مورفیسم ژن دی اسیل گلیسرول اسیل ترانسفراز( DGAT1 ) درگاومیش های استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 بررسی تاثیر غلظت بر مورفولوژی و خواص مغناطیسی نانو ذرات CoFe2O4 تشکیل شده طی فرایند سل ژل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
38 بررسی تاثیر فرایند همگن سازی بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نیمه سخت Fe-Co-8V (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
39 بررسی تاثیر همزمان روی وانادیوم بر خواص ساختاری مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
40 بررسی تاثیردمای آستنیته کردن و محیط کوئنچ برریزساختارورفتارسختی پذیری فولادAISI4140 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
41 بررسی جایگاه مستی در قانون مجازات اسلامی با رویکردی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
42 بررسی چند شکلی ژن گیرنده β3 آدرینرژیک در گوسفند نژاد زل استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی چند شکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های ترکمن ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
44 بررسی چندشکلی جایگاه ژنی کالپاین در گوسفندان نژاد سنگسری (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 بررسی چندشکلی چهارمین جایگاه اگزون 2 ژن FOXO3 در میش های ایران بلک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی چندشکلی دومین جایگاه اگزون 2 ژن FOXO3 در میش های ایران بلک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 بررسی چندشکلی ژن VIPR-1 در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
48 بررسی چندشکلی نشانگر ریزماهوارهای BM6444 زیر واحد آلفا اینهیبین روی بازوی Q کروموزوم شماره 2 گوسفند نژاد کردی شیروان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
49 بررسی رابطه تعداد شکم زایش با اندازه فولیکول های تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
50 بررسی رابطه تولید شیر با اندازه فولیکول های تخمدان گاو پس از زایش به کمک اولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
51 بررسی ریز ذرات کپسوله شده عصاره نعناع فلفلی بر عملکرد سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
52 بررسی سطوح مختلف گیاه کنگر فرنگی ((Cynara scolymus) بر تعداد کل گلبول های سفید و نسبت هتروفیل بر لنفوسیت در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
53 بررسی سینتیک و انرژی اکتیواسیون موضعی آلیاژ شیشه ای Fe41Co7Cr15Mo14Y2C15B6 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
54 بررسی مسیولیت کیفری تاثیر مستی در اختلالات روانی موثر بر عقل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
55 بررسی نشانگرهای ژنتیکی BMS1004 و BMS2361 درگوسفندان نژادکردی شمال خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
56 بررسی هتروفیل و لنفوسیت و اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر Descurainia sophia در شرایط تنش حرارتی حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
57 بررسی همخونی گوسفنذان سنگسری ایستگاه اصلاح نژاد دامغان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
58 بهینهسازی پارامترهای روش سل-ژل به منظور تولید نانو ذرات مغناطیسی CoFe2O4 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
59 پاسخ رشد و پارامترهای عملکردی بره های نر نژادکردی به کاه زیره عمل آوری نشده و عمل آوری شده با اوره - ملاس (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
60 پاسخ صفات عملکردی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش حرارتی حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
61 پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و راه کارهای مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 تاثیر اکراه، اجبار، ضرورت در حقوق جزای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
63 تاثیر اندازه ذرات ذرت سیلویی و مکمل روغن سویا بر قابلیت هضم، مصرف و سرعت عبور بخش جامد در دستگاه گوارش گوسفند (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
64 تاثیر سرعت حرارت دهی بر مکانیزم اکسیداسیون ذرات پودری آلومینیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
65 تاثیر ظرف کشت بر روی تولید پروتئین FSH گاوی نوترکیب در مخمر پیکیا پاستوریس (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 تاثیر مستی در جرایم با نگاهی به قانون موضوعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
67 تاثیر مستی در مسیولیت کیفری با نگاهی به فقه و قانون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
68 تأثیر تغذیه کاه زیره خشک و عمل آوری شده با اوره - ملاس بر فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد کردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
69 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد با مدل رگرسیون تصادفی در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
70 تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمره سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
71 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی طول عمر تولیدی درمیش های کردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
72 تخمین ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
73 تشخیص نفوذ ترکیبی با خوشه بندی و تصمیم گیری چند معیاره در شبکه حسگر بی سیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
74 تشخیص نفوذ در شبکه حسگر بی سیم با ترکیب ماشین بردار پشتیبان و منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
75 تعیین انرژی اکتیواسیون مرحله کلسینه شدن فریت کبالت تولید شده توسط فرایند سل-ژل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
76 تعیین مدل مناسب برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت خارجی تخممرغ در مرغان بومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
77 توانمندسازی معابر و محلات شهری در برابر بزهکاری از طریق طراحی محیطی cpted (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
78 جایگزینی کاه زیره با کاه گندم درجیره بره های پرواری نژاد کردی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
79 جلب، توقیف، اخفاء حبس غیرقانونی در آیینه آرای قضایی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
80 جلب، توقیف، اخفاء حبس غیرقانونی در آیینه آرای قضایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
81 دیدگاه متخصصین تعلیم وتربیت در رابطه با تکلیف شب برای دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
82 روشی برای مدیریت تراکم خطوط درشبکه های انتقال توان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
83 فناوری نانو و کاربرد آن در صنعت غذا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
84 مطالعه چندشکلی ژن میوستاتین و تاثیر آن بر صفات رشد در گوسفند سنگسری (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 مطالعه خصوصیات پروتئینی کنجاله کانولا با مدل CNCPS و اثرات آن بر سطوح هورمونهای تیروئید در بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
86 مطالعه مولکولی و تعیین چند شکلی برخی نشانگرهای ریز ماهوارهای در گوسفندان نژاد کردی شیروان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
87 معرفی یک بستر نرم افزاری متن باز بهینه سازی و کاربرد آن برای بهبود ضریب پسای یک ایرفویل با الگوریتم شبه مدل-محور کریجینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
88 مقایسه اثرات سطوح مختلف کنگرفرنگی (Synara scolymus L) بر عملکرد رشد و وزن اندامهای داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
89 مقایسه اثرات سطوح مختلف گیاه کنگرفرنگی (Synara Scolymus L) بر سیستم ایمنی و ارگان‌های لنفاوی جوجه‌های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
90 مقایسه تطبیقی خلاقیت در عملکرد روابط عمومی سازمانهای دولتی وغیردولتی شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
91 مقایسه مدل های رشد و انتخاب مدل بهینه در مرغان بومی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
92 مقایسه مدل های مختلف برای تخمین وراثت پذیری صفات کیفیت داخلیتخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
93 نقش آگاهی مشتریان از نام سازنده محصول بر دیدگاه و وفاداری آنها نسبت به برند ملی وبرند خرده فروشی مطالعه موردی : فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
94 نوسانات نرخ ارز و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
95 همبستگی توسعه شکمبه با نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون در بره های شبرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
96 همخونی و تاثیر آن بر وزن تولد بره های نرو ماده گوسفند کردی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد حسین آباد شیروان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی