دکتر علی اصغر انواری رستمی

دکتر علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اصغر انواری رستمی

Dr. Aliasghar Anvari rostami

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود با تاکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 3
2 ارایه الگوی فرایندی عمومی مدیریت سرمایه گذاری بانک ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 47
3 ارایه مدل برنامه ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
4 ارزیابی توان پیش بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل های سری زمانی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
5 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
6 ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای پلیس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها: مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی کارایی اطلاعاتی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی مقایسه ای سودآوری اعتبارات بانکی عقود اسلامی به روش بهایابی بر مبنای فعالیت و روش بهایابی سنتی: مورد بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 2
9 ارزیابی مقایسه توانمندی ویژگی های کیفیت سود با توانمندیهای مدیریتی شرکت ها در پیش بینی بازده مازاد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
10 استراتژی‏های تأمین مالی شرکت‏ها در شرایط عادی و بحران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 2
11 الگوسازی و پیش‎بینی EPS شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 1
12 اندازه گیری کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (شاخص های تکنولوژی اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 1
13 Identifying and Studying the Factors Affecting E-loyalty of Pioneer Banking Services Users (Private and Governmental Banking) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
14 Knowledge Management and Learning Organization: Analyzing the Role of Knowledge and Experience Documentation (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
15 Performance Evaluation of Information and Communication Technology Corporations in Tehran Stock Market: Inconsistency with the Global Trend (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
16 بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 2
17 بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
18 بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
20 بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی رابطه بین سود نقدی و استقلال هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی شرکت در چارچوب نظام مالیاتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
22 بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
23 بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص ۱۱ بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 2
24 بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
25 بررسی رابطۀ غیرخطی تأمین مالی با بدهی و دستکاری جریان‌های نقدی: شواهدی از بورس تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 4
26 بررسی سودمندی اطلاعات جریانهای نقدی، سودآوری و سود تقسیمی ( آزمون تجربی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
27 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
28 بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 1
29 بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 1
30 پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
31 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
32 تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت طلبانه. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
33 تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
34 تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 1
35 تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
36 تحلیل بهره وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
37 تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 3
38 تعیین محرک هزینه در سیستم های هزینه یابی برمبنای فعالیت با استفاده از روش های داده کاوی و تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 18، شماره: 63
39 رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه ای خاکستری و تاپسیس در فضای فازی شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 10، شماره: 38
40 رتبه‎بندی مالی شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‎های تصمیم گیری چند شاخصه و مدل های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 1
41 رتبهبندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساسدیدگاه تهیهکنندگان، حسابرسان و استفادهکنندگانصورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
42 رویه های تحلیلی در حسابرسی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
43 سرمایه فکری، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 20
44 شناسایی و ارزیابی مولفه های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
45 طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
46 طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 70
47 کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارآیی نسبی کلانتری ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 3
48 محتوای اطلاعاتی شاخصهای سرمایه فکری و عملکرد مالی در پیش بینی درماندگی مالی با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 24
49 مدل سازی پیش بینی EPS با استفاده از شبکه های عصبی - فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
50 مدلی برای تمکین مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 4
51 مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
52 نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 59
53 نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکت های پیمانکاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
2 ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 اهرم مالی و بهره وری سرمایه شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 بررسی تجارت الکترونیک در ایران وجهان، گامی به سوی جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
5 بررسی رابطه میان میزان موفقیت درپیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و برتری عملکرد سازمانهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 بررسی علل تأخیر در پرداخت بهای خدمات(مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
8 بررسی عوامل موثر بر گسترش خدمات بانکداری الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
9 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای حوزه حمل و نقل ریلی بروش شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
10 پیش بیی ورشکستگی شرکت های بورس تهران باو الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 تاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر عملکرد و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
12 تاثیر نظام پیشنهادها در بهبود بهره وری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
13 تحلیل رابطه میان نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی، کیفیت اطلاعات مالی، و ارزش شرکت با استفاده از معادله یابی ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
14 تقسیم سود و بهره وری سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
16 طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 طراحی مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارجه تولید و توزیع در زنجیره عرضه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 عدم تقارن بازده های سهام و اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
19 مدل سازی فرایندهای زنجیره ارزش و نیازمندی های اطلاعاتی شرکت های مجتمع دارای رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات