علی اصغر انواری رستمی

 علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر انواری رستمی

Aliasghar Anvari rostami

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت هایبورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
2 ارزیابی توان پیش بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل های سری زمانی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
3 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
4 بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
5 بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
7 پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
8 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
9 تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
10 تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
11 رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه ای خاکستری و تاپسیس در فضای فازی شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 10، شماره: 38
12 رتبهبندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساسدیدگاه تهیهکنندگان، حسابرسان و استفادهکنندگانصورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
13 شناسایی و ارزیابی مولفه های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
14 مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکت های پیمانکاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
2 ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 اهرم مالی و بهره وری سرمایه شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 بررسی تجارت الکترونیک در ایران وجهان، گامی به سوی جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
5 بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
6 بررسی علل تأخیر در پرداخت بهای خدمات(مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
7 بررسی عوامل موثر بر گسترش خدمات بانکداری الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
8 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای حوزه حمل و نقل ریلی بروش شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
9 پیش بیی ورشکستگی شرکت های بورس تهران باو الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 تاثیر حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر عملکرد و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 تاثیر نظام پیشنهادها در بهبود بهره وری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
12 تحلیل رابطه میان نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی، کیفیت اطلاعات مالی، و ارزش شرکت با استفاده از معادله یابی ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
13 تقسیم سود و بهره وری سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
15 طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 عدم تقارن بازده های سهام و اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
17 مدل سازی فرایندهای زنجیره ارزش و نیازمندی های اطلاعاتی شرکت های مجتمع دارای رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات