دکتر حسن لشکری

دکتر حسن لشکری استاد دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین

دکتر حسن لشکری

Dr. Hassan Lashkari

استاد دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی بارش در خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 3
3 اثر موقعیت استقرار پرفشار جنب حاره ای عربستان بر سامانه های بارشی در جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
4 الگوهای همدید تعیین کننده مسیر حرکت سامانه های بارشی با منشاء سودانی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 1
5 الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی رودخانه های جوی منجر به بارش سنگین دوره سرد کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 29
6 Synoptic analysis of the changes trend of the share of systems due to the Sudan low In the cold period of the Persian Gulf coast during ۱۹۷۶-۲۰۱۷ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 3
7 بالاترین بارش محتمل۲۴ ساعته و تاثیر آن در مخاطرات هیدرولوژیکی منطقه جنوب غرب خزر (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
8 برآورد میزان تغییرات بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 4
9 بررسی الگوهای همدیدی آلودگی‌های شدید هوا، در لایه وردسپهر زیرین کلان‌شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 3
10 بررسی تغییرات بارش سامانه کم فشار سودان طی روند تاریخی در منطقه جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 2
11 بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایران مرکزی با استفاده از داده های بازتحلیل شده ECMWF (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 3
12 بررسی سینوپتیکی بارشهای سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش ۳۱ دسامبر ۱۹۸۴ لغایت ۴ ژانویه ۱۹۸۵ حوضه آبریز رودخانه دالکی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 1
13 بررسی سینوپتیکی سیستم های سیل زا در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 2
14 بررسی شرایط محیطی و گردشی رخداد بارش سنگین و بادوام حوضه دز (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی ظرفیت های توسعه ژئوتوریسم در استان سمنان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 33
16 بررسی میزان انطباق جهت معماری ساختمان های قدیم و جدید شهر سقز از منظر اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
17 بهینه سازی جهت گیری بناهای ساختمانی در شهر سقز بر اساس شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
18 پراکنش زمانی - مکانی و الگوهای همدیدی توفان های گردوخاک با دید افقی کمتر از ۲۰۰ متر در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 2
19 پهنه بندی سیلاب رودخانه زرینه رود با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 1
20 تاثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
21 تاثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 65
22 تجزیه و تحلیل آماری توفان های تندری و گرد و خاک وزیده شده در طی دوره آماری ۲۰۰۴-۱۹۹۰ در استان همدان(۱) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
23 تحلیل آماری – همدیدی رخداد شدیدترین بارش های غرب ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 4
24 تحلیل آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی(۲۰۰۵-۱۹۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 64
25 تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان های تندری استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
26 تحلیل اثرپذیری ناهنجاری های بارش در زمان وقوع ترسالی های شدید در جنوب ایران در سه سیکل خورشیدی اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 57
27 تحلیل اثرپذیری ناهنجاری های بارش در زمان وقوع خشکسالی های شدید و فوق شدید در جنوب ایران در سه سیکل خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 74
28 تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (۲۰۱۵-۱۹۷۹) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
29 تحلیل تداوم الگوهای فضایی (مکانی) گردوغبار در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 51
30 تحلیل تغییرات ماهانه ارتفاع لایه تروپوپاز بر روی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 1
31 تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 3
32 تحلیل رابطه بین ضخامت و ارتفاع وارونگی و شدت آلودگی هوا در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
33 تحلیل رابطه جهت و زاویه تابش خورشید و جهت گیری دیوار در انتقال انرژی گرمایی به داخل ساختمان در شهرهای گرمسیری (مطالعه موردی شهر لار) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
34 تحلیل رژیم بارندگی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 851
35 تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 13
36 تحلیل زمانی مکانی رژیم بارندگی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 74
37 تحلیل ساختاری و علت تشکیل هسته مرکزی پرفشار سیبری در محدوده دریاچه های بایکال و بالخاش (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 33
38 تحلیل سینوپتیک سامانه های همراه با بارش سنگین و سیل زا در حوضه رودخانه کشکان برای دوره آماری (۱۳۸۴-۱۳۵۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 43
39 تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر طوفان گرد و غبار استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 87
40 تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
41 تحلیل سینوپتیکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی های جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 2
42 تحلیل سینوپتیکی پهنه بارش سامانه ادغامی سودانی – مدیترانه ای بر روی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 84
43 تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 3
44 تحلیل سینوپتیکی توفان های تندری تبریز در فاصله زمانی (۲۰۰۵-۱۹۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 45
45 تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر ۱۳۸۲ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 66
46 تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی توفان های تندری درجنوب غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
47 تحلیل شاخص های حدی دما درآشکارسازی تغییر اقلیم خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 13، شماره: 45
48 تحلیل فرکتالی بارش های روزانه دو حوضه آبریز کرخه ودز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
49 تحلیل مکانی فشار بخارآب در جنوب و جنوب غرب ایران با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 2
50 تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
51 تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر کوچ عشایر فارس (مطالعه موردی طایفه عمله) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 3
52 تحلیل و پیش پینی نقش باد فون بر آتش سوزی جنگل های استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 79
53 تحلیل و محاسبه مناسب ترین جهت ساختمان از منظراقلیمی با استفاده از روش قانون کسینوس ها در شهر سقز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
54 تحلیل همدیدی ترمودینامیکی مکانیسم ابر در منطقه آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
55 تحلیل همدیدی – آماری برف‌های سنگین استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 42
56 تحلیل همدیدی – ماهواره ای وقوع برف سنگین استان گیلان(مطالعه موردی روز ۱۳ ژانویه ۲۰۰۸ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 63
57 تحلیل همدیدی بارش های فوق سنگین و تاثیر آن بر آبدهی اوج سیلاب های رودخانه دز (سیلاب سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
58 تحلیل همدیدی ترسالی های شدید و فوق شدید در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 4
59 تحلیل همدیدی رخداد فرین های بارشی زمستان (DJF) در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 3
60 تحلیل همدیدی شدت جریان در روزهای همراه با گرد و غبار با تاکید بر دوره گرم استان های کردستان و کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 49
61 تحلیل همدیدی موقعیت استقرار پرفشار سیبری و مسیرهای ورودی آن به کشور ایران در فصل سرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 2
62 تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب حاره ای عربستان و رودباد جنب حاره ای در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 2
63 تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان در امواج گرم استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 1
64 تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در کوتاه ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایرانتحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در کوتاه ترین طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 4
65 تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
66 تحلیل همدیدی، ترمودینامیکی جابجایی مکانی جت جنب حاره ای در فعالیت کم فشار سودانی (مطالعه موردی ترسالی های استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
67 تعیین قطعات حادثه خیز آزاد راه زنجان - ابهر در شرایط اقلیمی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 9، شماره: 3
68 تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
69 جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 49
70 چرا بارش ها در جنوب و جنوب غرب ایران در ماه فوریه نسبت به سایر ماه های زمستان کاهش می یابد؟ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 3
71 ردیابی آثار یخچالهای طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
72 روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
73 شناسایی ابرهای بارش زا در جنوب و جنوب غرب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره CALIPSO و CloudSat (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 2
74 شناسایی پهنه های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری تکنیک PCA و شاخص OIF (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
75 شناسایی و تحلیل همدید بالاترین بارش‌های مرتبط با رودخانه‌های جوی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
76 گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 7، شماره: 26
77 مدلسازی نقش توپوگرافی در برآورد و پهنه بندی تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی-شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 2
78 مقایسه و تحلیل پراکنش زمانی و مکانی طوفان های گرد و خاک با دیدکمتر از ۲۰۰ متر در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
79 مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
80 مکان یابی صنایع کارخانه ای با روش (AHP) و مدل منطق فازی در شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 4
81 مکان‎یابی نواحی مستعد کشت کلزا در منطقه‎ی سرپل زهاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 78
82 منشا و مسیر حرکت طوفان های گردوخاک بادید افقی کمتر از ۱۰۰۰ متر جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 15، شماره: 2
83 منشاء یابی و تحلیل همدیدی رودخانه های جوی منجر در بارش در منطقه غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 37
84 نقش توپوگرافی در تشدید بارش‌های جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
85 نقش جابه جایی مکانی پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره ای در الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی ترسالی های شدید جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
86 نقش منطقه همگرایی بین حارهای (ITCZ) در تکوین و الگوی گسترش زبانه کمفشار سودانی در بارشهای فراگیر و شدید جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 3
87 واکاوی اثر رشتهکوههای زاگرس بر تغییرات بارشهای سودانی در غرب ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 3
88 واکاوی الگوهای همدید- پویشی بارش های ابرسنگین فراگیر تابستانه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
89 واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاههای شمال شرق کشور، بهعنوان نمایهای از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
90 واکاوی همدید موج های سرمای بهاره ی استان آذربایجان غربی در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییر اقلیم شهر مشهد با استفاده از دماهای حدی و تاثیر آن برگردشگری و آسایش اقلیمی ساکنان شهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
2 ارائه مدل مناسب جهت گیری بناها وفضاهای آزاد شهری منطبق با شرایط اقلیمی مطالعه موردی شهر رودان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
3 ارزیابی شرایط آسایش انسانی شهر الشتر لرستان بر اساس شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 ارزیابی شرایط آسایش انسانی شهر نورآباد لرستان بر اساس شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 ارزیابی کمی از تغییرات 22 ساله بارش های یک روزه در محدوده کوه های زاگرس در غرب ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
6 ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی و معماری همساز با اقلیم شهر الشتر لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 ارزیابی وضعیت آسایش اقلیمی و معماری همساز با اقلیم شهر نورآباد لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 بازسازی مکانی - زمانی درازمدت میانگین ماهانه بارندگی با استفاده ازتکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار مطالعه موردی : شمال غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
9 بررسی تاثیر ارتفاع کوه های زاگرس بر تغییرات مکانی بارش حاصل از فعالیت سامانه مدیترانه ای بر اساس مدل رگرسیونی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
10 بررسی تاثیر شرایط جوی بر تصادفات آزاد راه زنجان – ابهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 بررسی تغییرات اقلیمی اهواز با استفاده از تحلیل ایزوتوپ اکسیژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
12 بررسی تغییرات اقلیمی دریاچه بختگان در هولوسن پایانی با استفاده از کانی شناسی رسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
13 بررسی توسعه پایدار گردشگری نجوم در شهرستان بیرجند براساس شاخص TCI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
14 بررسی روشهای طراحی معماری جهت بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
15 بررسی وضعیت آسایش انسان در مورد استفاده از وسایل گرمایش یا سرمایش در محیط؛ مطالعه موردی: شهرستان اقلید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
16 تحلیل آماری - همدیدی موثرترین الگوی رودباد موجدبارشهای فراگیر فصل زمستان درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
17 تحلیل تأثیرمولفه های بارش بر رواناب و شکل هیدروگراف سیل در حوضه آبخیز جاماش استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
18 تحلیل تصادفات درون شهری در ایران در سال 1388 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
19 تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر توفان گرد و غبار استان خوزستان طی دوره آماری (1997 تا 2006) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
20 تحلیل سینوپتیکی والگوهای گردشی منجر به خشکسالی های فراگیر وشدید جنوب وجنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
21 تحلیل شرایط اقلیمی آسایش استان سمنان جهت امکان سنجی توسعه توریسم با تأکید بر شاخص بیکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
22 تحلیل شرایط اقلیمی آسایش استان سمنان جهت امکان سنجی توسعه توریسم باتاکید بر شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
23 تحلیل همدیدی – دینامیکی دوره های بارشی طولانی در جنوب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
24 تحلیل همدیدی خسارت امواج گرمایی زمستانه بر محصولات درختان میوه دردشت مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 تحلیل همدیدی روزهای همراه با گردوغبار با تاکید بر دوره سرد استان های کردستان و کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 تحلیل همدیدی شدت جریان در روزهای همراه با گرد و غبار با تاکید بر دوره گرماستانهای کردستان و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
27 تحلیل همدیدی وترمودینامیکی نقش پرفشارجنب حاره ای عربستان درخشکسالی های فراگیر وشدید کشور ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
28 رفتارسنجی خشکسالی های استان بوشهر از دیدگاه شاخصSPIو همدید (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
29 طراحی اقلیمی معابرشهری درمناطق گرم و خشک برمبنای معیار پن واردن - مطالعه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
30 قابلی تهای نواحی بیابانی شهرستان بیرجند برای توسعه گردشگری نجوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
31 مقایسه تطبیقی و مطالعه همدیدی – دینامیکی ساختارقایم پرفشارهای عربستان، آفریقا و آزور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران