دکتر حمید شایان

دکتر حمید شایان استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید شایان

Dr. Hamid Shayan

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
2 An analysis of the effects of religious tourism on economic development in rural settlements Case study: hinterland of Mashhad County (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
3 Analysis of the Impact of Environmental Unsustainability on Social Unsustainability in Iran: Tensions and Social Damages Caused by Drought in Rural Areas (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 4
4 Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 1
5 ارزیابی شاخص های برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار مقصدهای گردشگری روستایی در شرق استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
6 ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر جریان های جذب گردشگری روستایی (مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 4
8 ارزیابی و اولویتبندی مناطق روستایی براساس شاخصهای روستای سالم مطالعه موردی: دهستان قراولان شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
9 Deciphering the Space of Globalization Phenomenon with Emphasis on Conceptual Framework of Trialectic Lefebvre (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
10 Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages (Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 2
11 The Requirements of Rural Residents for Achieving Sustainable Livelihood (Case Study: Sarfariab District of Charam County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 4
12 برآورد میزان تاثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایهی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب- شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
13 بررسی اثرات اقتصادی شهرک های صنعتی بر نواحی روستایی پیرامون مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی خیام نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 27
14 بررسی ادراکات و تمایل جامعه محلی برای مشارکت در توسعه گردشگری کشاورزی(موردمطالعه: شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 35
15 بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
16 بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
17 بررسی تشکل سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 8، شماره: 3
18 بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستاییمطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز- یاسوج (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
19 بررسی علل مهاجرت های روستا شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی عوامل ساختاری موثر در نوآوری در کارآفرینی روستایی (نمونه موردمطالعه: شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
21 بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان بهمئی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 3
22 بررسی نقش کشاورزی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: بخش میانکنگی سیستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 8، شماره: 15
23 بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 1
24 بررسی و تحلیل اثرات روستا- شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی(نمونه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
25 بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 54
26 بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی (نمونه موردی دهستان سنبل آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 38
27 بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی نمونه‌ی موردی: حوضه‌ی صوفی‌چای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 30
28 برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
29 پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد- با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصادی- (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
30 پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 142
31 تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
32 تحلیل اثرات طرحهای کوچک محلی مهار و انتقال آب بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 4
33 تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه ی موردمطالعه: شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
34 تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
35 تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
36 تحلیل رابطه اشتغال زودرس با سطح توسعه انسانی در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 4
37 تحلیل عوامل ساختاری موثر بر مشارکت روستاییان در توسعه ی نواحی روستایی(مطالعه موردی شهرستان ایجرود- استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
38 تحلیل عوامل موثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلان شهرها (موردمطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
39 تحلیل عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت پسته در شهرستان سبزوار(مطالعه موردی: بخش مرکزی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
40 تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 1
41 تحلیل فضایی تاثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 4
42 تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس(شهری- روستایی) ایران در مقیاس استانی (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 3
43 تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
44 روستا در- قدرت و در- قدرت؛ دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
45 سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
46 سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (موردمطالعه: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 2
47 سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمتغیره فازی- تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 5
48 سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعه موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
49 شناسایی پیشران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 2
50 شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر در ارتقاء تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان فریمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
51 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی (موردمطالعه: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 2
52 علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
53 کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 31
54 گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 34
55 مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هرسین و کرمانشاه (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
56 مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 11
57 نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 8، شماره: 14
58 نقش عوامل مکانی- فضایی در توسعه گردشگری مذهبی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 1، شماره: 3
59 نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
60 نقش گردشگری و توسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 42
61 وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر توسعه مبلمان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
3 ارائه رویکردی جدیددرتخصیص خودروها برای پوشش تقاضا با هدف کاهش مصرف سوخت درشرکت های حمل و نقل باری با چندنوع وسیله نقلیه وچنددپو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
4 ارائه مدلی جدید برای تعیین سیاست ها و ابزارهای بهین به منظور کاهش مصرف سوخت درشرکت های حمل و نقل باری با چندنوع وسیله نقلیه و چنددپو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
5 ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم ا نداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
6 بررسی تطبیقی شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران اراضی وقفی و غیر وقفی،مطالعه موردی: دهستان فضل نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
7 بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد به منظور مدیریت بحران ناحیه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
8 بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی با استفاده از مدل تاپسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
9 تبیین سیاست گذاری های زیرساختی در توسعه ی کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
10 تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی 1397-1381 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
11 تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
12 تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای مرزی غرب ایران- نمونه موردی؛ بخش خاو و میرآباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
13 تحلیل و بررسی وضعیت، علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
14 تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
15 زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
16 محدودیتهای کسب و کارهای خانگی پرورش کرم ابریشم در زمینه تامین برگ توت (مطالعه موردی: شهرستان(بجنورد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
17 نقش اقامت گاه های بوم گردی بر توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
18 نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
19 نقش کسب و کارهای خانگی پرورش کرم ابریشم بر اقتصادروستایی مطالعه موردی شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
20 نقش گردشگری دربهبود شاخص های توسعه انسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
22 نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیطهای روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
23 نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی