دکتر مرتضی شجاری

دکتر مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

دکتر مرتضی شجاری

Dr. Morteza Shajari

استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آفرینش بر اساس عشق و قاعده الواحد از دیدگاه ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 10، شماره: 4
2 آموزش حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب آن نقد بخش اول کتاب شرح منظومه حکمت (در باب وجود و عدم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 40
3 ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ابن میمون و اسپینوزا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 7، شماره: 18
4 ارزیابی ویژگی های شهر پایدار از منظر حکمت اسلامی مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 2
5 امامت و توحید حقیقی؛ تفسیری عرفانی بر حدیث سلسله الذهب (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
6 انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و پیشینه آن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی آفرینش هنری و نقش هنرمند در ظهور زیبایی با نظر به آفرینش الهی (دریافت مقاله) فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی تجلی وحدت در مسجد امام اصفهان براساس آراء ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی و نقد دیدگاه دکتر نصر در باب معماری اسلامی و ویژگی های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 3
10 بررسی و نقد کتاب اندیشه اسلامی۱ (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 5
11 تبیین رابطه گنبد مسجد و مراتب هستی در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 10، شماره: 2
12 تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 6
13 تجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
14 تجلی توحید در نفس انسانی از منظر ابن عربی و ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 1
15 تحقیقی در ماهیت جهان اخلاقی نزد ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 61
16 تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 24، شماره: 63
17 تفاوت علم و وجود ذهنی در معرفت شناسی ملاصدرا و بررسی نتایج آن (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 1
18 جاودانگی نفس ازدیدگاه ابن میمون واسپینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
19 حقیقت انسان در عرفان نظری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 3، شماره: 6
20 حقیقت ایمان از دیدگاه عین القضات (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 10، شماره: 2
21 خلاقیت در معماری با الهام از حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 2
22 دل آدمی و مراتب آن در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 33
23 زمان در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 14
24 زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 47، شماره: 1
25 زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 27
26 سبب سازی و سبب سوزی خداوند از دیدگاه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 3، شماره: 9
27 سعادت و رابطه آن با معرفت و عبادت از دیدگاه ابنسینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 8
28 شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
29 علم و نقش آن درکمال آدمی از دیدگا ه ابن عربی ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
30 فنا از دیدگاه ابن عربی و ارتباط آن با معرفت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 13
31 قاعده بسیط الحقیقه در حکمت متعالیه و تطبیق آن با «مقام کثرت در وحدت» در عرفان ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 1
32 قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 5
33 کمال آدمی و ارتباط آن با تعریف انسان از منظر ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 44
34 مراتب ادراک فضای سیال در مسجد جامع تبریز؛ با نگاهی به مفهوم حرکت در آراء ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
35 مرگ و ابدیت از دیدگاه مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 1
36 مسیولیت اخلاقی از دیدگاه ابن عربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 2، شماره: 6
37 معرفت از دیدگاه عین القضات (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 20
38 نظریه یادآوری و مبانی آن در عرفان اسلامی با تاکید بر دیدگاه عین القضات و مولوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 1
39 نفس و بدن در تفکر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 3، شماره: 7
40 نفی اشتراک معنوی مفهوم وجود در عرفان و حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 2
41 نقش تهذیب نفس در معرفت شناسی سینوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 47
42 نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 3، شماره: 9
43 نقش محبت در کمال آدمی با تکیه بر آراء سهروردی و ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 49، شماره: 1
44 نگاهی هستی شناختی به توبه درعرفان ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 2
45 وحدت وجود از دیدگاه عین­ القضات همدانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق در دنیای مجازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
2 الگوی کامل فضائل اخلاقی در آرای عین القضات همدانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
3 بررسی فلسفه و اهمیت فضای تهی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
4 تاثیر دکوراسیون داخلی در اخلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
5 تبیین بازارهای سنتی ایران بر اساس نظریه تشکیک وجود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 تبیین مفاهیم حق و تکلیف در شهر براساس حکمت اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
7 تشکیک نور و اخلاق مبتنی بر لذت از دیدگاه شیخ اشراق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
8 راز ماندگاری میدان نقش جهان اصفهان با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه انسانی ( رویکرد هرمنوتیک به هنر معماری اسلامی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
9 شهر مطلوب و رابطه آن با بهشت از منظر ابن عربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 قبر حقیقی و ارتباط آن با مقابر در معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 مقایسه خلاقیت از منظر ملاصدرا و کانت و تاثیر دیدگاه آنها بر معماری اسلامی عصر صفویه و معماری مدرن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
12 نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
13 نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
14 نماد پردازی در معماری بررسی مفهوم عدد هفت و تجلی آن درکالبد مسجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
15 نور در مسجد شیخ لطفالله افزایش حس معنویت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
16 هفت اکسیر کمال در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی