محمد کافی

 محمد کافی استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

محمد کافی

Mohammad Kafi

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
3 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنتی اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
4 اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
5 اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
6 اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
7 اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
8 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
9 اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در اکوتیپ های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
10 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
11 اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
12 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
13 اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیاچیتی در شهرکرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
14 اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
15 اثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
16 اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
17 اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (.Allium sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
18 اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
19 ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از باکتری سودوموناس برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
20 ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
21 ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
22 ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
23 ارزیابی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
24 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
25 ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
26 ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
27 بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
29 بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذور موجود در بندهای بالایی و پایینی خورجینک شلمی (Rapistrum rugosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
30 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
31 بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 1
32 بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
33 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
34 بررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 3
35 بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی(Matricaria recutita) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
36 بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
37 بررسی تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم های موثر FM بر ویژگی های بنه های دختری زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
38 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
39 بررسی تاثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریزغده سیب زمینی (Solanum tuberosum) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
40 بررسی تاثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
41 بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته ) Pistacia vera L. )منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
42 بررسی تحمل به شوری و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
43 بررسی تحمل به یخ زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
44 بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
45 بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
46 بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
47 بهبود جوانه زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب زمینی حاصل از ریزغده های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
48 تاثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 1
49 تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
50 تاثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
51 تاثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
52 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی(B.juncea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
53 تاثیر سه گونه قارچ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
54 تاثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیبزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
55 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
56 تاثیر محلول پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
57 تاثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
58 تاثیرسطوح مختلف شوری و نیتروژن برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دورقم حساس و متحمل به شوری گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
59 تغییرات شاخص های رشدی توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
60 تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
61 شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاهتحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
62 مدل سازی تاثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
63 مطالعه برخی شاخص های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
64 مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
65 مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
66 مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
67 مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
68 مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
69 مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
70 واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
71 واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر عملکرد علوفه دو توده بومی کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور در مشهد (Kochia scoparia L. Schrad) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
5 اثرات شوری آب آبیاری و تیمارهای بذر بر روی خصوصیات رشد و بیوماس یولاف وحشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 اثرات مقادیر بذر و شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد وو اجزا عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی جنبه‌های مختلف فیزیولوژی تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
9 استفاده از سطوح مختلف آب های نامتعارف وکودهای شیمیایی درتولید علوفه درگیاه بومی کوشیا(Kochia scoparia (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
10 اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 امکان استقرار نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) در کویر مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
12 Beneficial effects of foliar application of silicon compounds and potassium sulfate on cell membrane stability, biochemical traits, and tuber yield of potato under salinity stress (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
13 ENSILING EFFECTS ON KOCHIA SCOPARIA CHARACTERISTICS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
14 بانکداری فقرا در ایران، توهم یا واقعیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
15 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه برخی علفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک Berberis thunbergii زینتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
18 بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد علوفه گیاه کوشیا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود پتاسیم بر ویژگیهای کیفی گیاه کوشیا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی اثر شوری آب بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 بررسی اثر مواد افزودنی بر افزایش کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جاروKochia scoparia Lدر سطوح مختلف شوری محلول سمپاش (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 بررسی اثر نش خشکی و شوری بر پارامترهای رشد توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum Cyminum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول برارقام مقاوم و حساس گندم درمرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی الگوی های مکانی و زمانی تجمع املاح در خاک زیر اشکوب گیاه مرتعی زالکچه Salsola arbusculiformis Drob در منطقه گرمه خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه شورپسند کوشیاKochia scoparia به تنش خشکی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علف های هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانک شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
28 بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
29 بررسی تاثیر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر صفات مرتبط با عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 بررسی تجمع املاح دراندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
31 بررسی تراکم های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی روند تغییرات خصوصیات فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia) در طی دوره اعمال تنش شوری در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی زمانی الگوی تجمع املاح در اندامهای گیاه مرتعی زالکچهSalsola arbusculiformis Drob در منطقه گرمه خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
34 بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب دو گونه کلزا تحت تاثیر کاربرد پتاسیم و رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی عملکردو برخی صفات زراعی تحت تاثیر پتاسیم و تنش خشکی دردوگونه کلزا و خردل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 پاسخ خواص مهندسی و گرانشی دانه و مغز گیاه جدید کوشیا به تغییرات سطوح رطوبتی واکوتیپ باکمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
37 پیام رسان های ثانویه و اثرات آن ها در شرایط تنش های محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 تاثیر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان بانک مسکن با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی مشتریان شعب بانک مسکن شهر مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
39 تاثیر افزودن اوره بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 تاثیررژیم آبیاری و عمق کاشت برعملکردگیاه دارویی و صنعتی موسیرAlliumm altissimum Regel درشرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
41 تاثیرسطوح نیترات و نوع گیاه برانباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز با گذشت زمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
42 تاثیرکودهای شیمیایی بربرخی خصوصیات کیفی علوفه کوشیاKochia scoparia درسطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 تأثیر رو شهای کاهش یافته آبیاری و همزیستی با قارچ شبه میکوریزا (Piriformospora indica) بر بهره وری و کارایی مصرف آب برنج (رقم طارم) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
44 تأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
45 تأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
46 دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به شوری در گیاه شورزیست ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
48 طراحی یک مدولاتوردامنه با مصرف توان کم و سرعت بالا برای استفاده درسیستم های تله متری پزشکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
49 کشاورزی شور زیست و ضرورت اجرای آن در کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 کوشیا(Kochia scoparia گیاهی علوفه ای وروغنی جدید درکشاورزی شورزیست (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 گیاه شور زیست ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz ساز و کارهای جوانه زنی و استقرار دانه رست ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
52 گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
53 مطالعات اثرات سطوح شوری و نیتروژن برم حتوی نیتروژن ارقام گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
55 مطالعه جوانه زنی و قدرت بازیافت از تنش شوری بذر کوشیا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
56 مطالعه زادآوری بذر حاصل از علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
58 مقایسه خصوصیات آگروفیزیولوژی توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
59 واکنش عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان به تنش رطوبتی و محدودیت منبع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 واکنش عملکرددانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان به تنش رطوبتی و محدودیت منبع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران