دکتر محمد کافی

دکتر محمد کافی استاد
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر محمد کافی

Dr. Mohammad Kafi

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 آنالیز نیم دای آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین های گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
3 اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یون ها در گیاه کوشیا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 1
4 اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسم های بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
5 اثر پیری تسریع شده بر شاخص های جوانه زنی لاین های امید بخش کلزا (.Brasica napus L) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
6 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 6
7 اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
8 اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
9 اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) در شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
10 اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 5
11 اثر تنش آب در مرحله رشد رویشی بر روابط آلومتریک، صفات مهم ریشه و اندام های هوایی ارقام زودرس و دیررس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 1
12 اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
13 اثر تنش خشکی بر روی رشد اندام های هوایی و زیرزمینی کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
14 اثر تنش خشکی بر شاخصه‌های رشد و صفات مورفولوژیک دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در تراکم‌های کاشت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
15 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنتی اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
16 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
17 اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
18 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
19 اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
20 اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
21 اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
22 اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
23 اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
24 اثر تنش شوری بر فرآیندهای رشد و بقای ژنوتیپ های نخود دسی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 2
25 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
26 اثر تنش شوری و کم آبی بر تولید زیست توده کوشیا ( Kochia scoparia) و روند شوری خاک (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 4
27 اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
28 اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
29 اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در اکوتیپ های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
30 اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
31 اثر رقابت بین گونه ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
32 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
33 اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر( Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
34 اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
35 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
36 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
37 اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 1
38 اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیاچیتی در شهرکرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 1
39 اثر کودهای نیتروژنه و فسفره بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و خصوصیات ریشه گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 3، شماره: 2
40 اثر متابولیت ها و آنتی اکسیدان ها بر تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 3
41 اثر متقابل تنش کمبود آب و پتاسیم بر غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و روغن دو گونه کلزا و خردل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
42 اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 2
43 اثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
44 اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه وکارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی (Brassica juncea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
45 اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
46 اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
47 اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
48 اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
49 اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (.Allium sativum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
50 اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 23
51 اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
52 اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
53 اثرات شوری و تجمع کاتیون ها در اندام های هوایی و ریشه ارقام گندم مقاوم و حساس به شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
54 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
55 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
56 ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
57 ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از باکتری سودوموناس برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
58 ارزیابی اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیبزمینی در مرحله استولون دهی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 4
59 ارزیابی اثرات کاربرد سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا (Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 22، شماره: 1
60 ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
61 ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
62 ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
63 ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
64 ارزیابی تحمل به شوری ۱۴۰ ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 1
65 ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله ی سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
66 ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
67 ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
68 ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
69 ارزیابی تغذیه غلظت های مختلف نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
70 ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
71 ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
72 ارزیابی درجه حرارت های کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L. (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
73 ارزیابی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
74 ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 2
75 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
76 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 1
77 ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
78 ارزیابی مدل های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 1
79 ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
80 ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
81 ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 1
82 ارزیابی ویژگی های فتوسنتزی ژنوتیپ های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
83 Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 1
84 Freezing Tolerance of Chickpea Genotypes in Controlled Conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 34
85 Saffron Crocus sativus L. tolerance to some herbicides (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 4
86 Selection of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) landraces for fall planting and freezing tolerance (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
87 بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
88 برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) با استفاده از مدل پنج- پارامتری بتا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
89 بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
90 بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
91 بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (.Alliumm altissimum Regel) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
92 بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
93 بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذور موجود در بندهای بالایی و پایینی خورجینک شلمی (Rapistrum rugosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
94 بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
95 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
96 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانت های فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
97 بررسی اثر مقدار نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن ارقام جو در شرایط مشهد و دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 3
98 بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید غده های بذری سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در سه نوع بافت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
99 بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت‌شناسی و رشد گیاهچه‌های سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 4
100 بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 5، شماره: 2
101 بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
102 بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
103 بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 1
104 بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت‌ها در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
105 بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
106 بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
107 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
108 بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک ۱۱ ژنوتیپ نخود در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 4
109 بررسی تاثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
110 بررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 3
111 بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
112 بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی(Matricaria recutita) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
113 بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
114 بررسی تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم های موثر FM بر ویژگی های بنه های دختری زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
115 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
116 بررسی تاثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریزغده سیب زمینی (Solanum tuberosum) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
117 بررسی تاثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
118 بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
119 بررسی تحمل به تنش یخ ‏زدگی در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
120 بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته ) Pistacia vera L. )منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
121 بررسی تحمل به شوری ژنوتیپهای نخود کابلی (Cicer ariethinum L.) در مرحله گیاهچهای در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 4
122 بررسی تحمل به شوری و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
123 بررسی تحمل به یخ زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
124 بررسی خصوصیات ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تیمارهای ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی در شرایط خاک استریل و غیراستریل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 2، شماره: 2
125 بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
126 بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه های زعفران (Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 1
127 بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
128 بررسی رهیافت اختلاط علف کش های پیش رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
129 بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
130 بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 2
131 بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
132 بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
133 بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 3
134 بررسی نقش تغذیه ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
135 بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
136 بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 2
137 بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L.) در واکنش به دما و پتانسیل آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 4
138 به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه: ۱- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
139 به گزینی تحمل به شوری ژنوتیپ های نخود کابلی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
140 به گزینی در ژرم پلاسم عدس (Lens culinaris Medik.) برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
141 به گزینی مقدماتی ژنوتیپ های نخود تیپ دسی جهت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 2
142 بهبود جوانه زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب زمینی حاصل از ریزغده های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
143 بهبود رشد و عملکرد نخود دسی (Cicer arietinum L.) در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
144 بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
145 بهره گیری از رهیافت مدل سازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
146 بهینه سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید های فنولیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 4
147 پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک، I: رشد گیاه و ویژگی های فلورسانس کلروفیل برگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
148 تاثیر آب شور بر ویژگی های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
149 تاثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 1
150 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 27
151 تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
152 تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (Panicum miliaceum) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
153 تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (Panicum miliaceum) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
154 تاثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه ای در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 2
155 تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
156 تاثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
157 تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 2
158 تاثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
159 تاثیر سالیسیلیک اسید در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس ۴۰۰ (Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
160 تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
161 تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
162 تاثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 5، شماره: 1
163 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی(B.juncea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
164 تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graceum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
165 تاثیر سه گونه قارچ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
166 تاثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
167 تاثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم و ارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 4
168 تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های بومی گراس فسکویه بلند در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 2
169 تاثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 2
170 تاثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
171 تاثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 3
172 تاثیر غلظت های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
173 تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
174 تاثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیبزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
175 تاثیر کم آبیاری بر درصد ماده خشک غده، عملکرد و کارآیی مصرف آب و برخی از ارقام سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
176 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
177 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
178 تاثیر کم آبیاری و تنش شوری در تولید ارزن پادزهری بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
179 تاثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 4
180 تاثیر محلول پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
181 تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
182 تاثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
183 تاثیر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 2
184 تاثیرسطوح مختلف شوری و نیتروژن برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دورقم حساس و متحمل به شوری گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
185 تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
186 تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
187 تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‏های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل‌شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
188 تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 4
189 تعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط شوری و کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
190 تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
191 تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
192 تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول‌پاشی گیاهچه‌های سیب‌زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
193 تغییرات شاخص های رشدی توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
194 تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 3، شماره: 1
195 تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
196 توانایی جنس های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
197 جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 2
198 شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاهتحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
199 ضریب گیاهی، بهره وری و ضریب حساسیت آبی کوشیا تحت تنش شوری و رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
200 کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
201 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) . (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
202 مدل سازی تاثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
203 مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 4
204 مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
205 مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
206 مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 2
207 مطالعه برخی شاخص های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
208 مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
209 مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
210 مطالعه زراعی نمودن چهار گونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
211 مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
212 مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
213 مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی Allium altissimum و A. hertifuliumدر تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
214 مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
215 مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
216 مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
217 مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
218 مقایسه روش محلول پاشی و مصرف خاکی آهن بر ویژگی فیزیولوژیکی- بیوشیمیایی و آهن فعال گیاه یونجه یکساله (Medicago scutellata L.) در مقادیر مختلف آهک در خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
219 مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
220 مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
221 مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
222 نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
223 نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
224 واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
225 واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
226 واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر عملکرد علوفه دو توده بومی کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور در مشهد (Kochia scoparia L. Schrad) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
5 اثرات شوری آب آبیاری و تیمارهای بذر بر روی خصوصیات رشد و بیوماس یولاف وحشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
7 اثرات مقادیر بذر و شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد وو اجزا عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی جنبه‌های مختلف فیزیولوژی تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
9 استفاده از سطوح مختلف آب های نامتعارف وکودهای شیمیایی درتولید علوفه درگیاه بومی کوشیا(Kochia scoparia (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
10 اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 امکان استقرار نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) در کویر مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
12 Beneficial effects of foliar application of silicon compounds and potassium sulfate on cell membrane stability, biochemical traits, and tuber yield of potato under salinity stress (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
13 ENSILING EFFECTS ON KOCHIA SCOPARIA CHARACTERISTICS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
14 بانکداری فقرا در ایران، توهم یا واقعیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
15 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه برخی علفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک Berberis thunbergii زینتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
18 بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد علوفه گیاه کوشیا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود پتاسیم بر ویژگیهای کیفی گیاه کوشیا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی اثر شوری آب بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 بررسی اثر مواد افزودنی بر افزایش کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جاروKochia scoparia Lدر سطوح مختلف شوری محلول سمپاش (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 بررسی اثر نش خشکی و شوری بر پارامترهای رشد توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum Cyminum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول برارقام مقاوم و حساس گندم درمرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی الگوی های مکانی و زمانی تجمع املاح در خاک زیر اشکوب گیاه مرتعی زالکچه Salsola arbusculiformis Drob در منطقه گرمه خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه شورپسند کوشیاKochia scoparia به تنش خشکی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک موثر در رشد برگهای زعفران تحت سطوح مختلف آبیاری و محلولپاشی سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
27 بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علف های هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
28 بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانک شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
29 بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
30 بررسی تاثیر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر صفات مرتبط با عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 بررسی تجمع املاح دراندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
32 بررسی تراکم های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی روند تغییرات خصوصیات فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia) در طی دوره اعمال تنش شوری در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 بررسی زمانی الگوی تجمع املاح در اندامهای گیاه مرتعی زالکچهSalsola arbusculiformis Drob در منطقه گرمه خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب دو گونه کلزا تحت تاثیر کاربرد پتاسیم و رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی عملکردو برخی صفات زراعی تحت تاثیر پتاسیم و تنش خشکی دردوگونه کلزا و خردل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 بهبود عملکرد غده دو رقم سیب زمینی با استفاده از محلول پاشی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 پاسخ خواص مهندسی و گرانشی دانه و مغز گیاه جدید کوشیا به تغییرات سطوح رطوبتی واکوتیپ باکمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
40 پیام رسان های ثانویه و اثرات آن ها در شرایط تنش های محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 تاثیر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان بانک مسکن با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی مشتریان شعب بانک مسکن شهر مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
42 تاثیر افزودن اوره بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 تاثیررژیم آبیاری و عمق کاشت برعملکردگیاه دارویی و صنعتی موسیرAlliumm altissimum Regel درشرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
44 تاثیرسطوح نیترات و نوع گیاه برانباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز با گذشت زمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
45 تاثیرکودهای شیمیایی بربرخی خصوصیات کیفی علوفه کوشیاKochia scoparia درسطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 تأثیر رو شهای کاهش یافته آبیاری و همزیستی با قارچ شبه میکوریزا (Piriformospora indica) بر بهره وری و کارایی مصرف آب برنج (رقم طارم) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
47 تأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
48 تأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
49 جبران خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسئولیت مدنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
50 چالش های بخش کشاورزی در مواجهه با خشکسالی و کمبود آ و راهکارهای احتمالی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به شوری در گیاه شورزیست ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
53 طراحی یک مدولاتوردامنه با مصرف توان کم و سرعت بالا برای استفاده درسیستم های تله متری پزشکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
54 کشاورزی شور زیست و ضرورت اجرای آن در کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 کوشیا(Kochia scoparia گیاهی علوفه ای وروغنی جدید درکشاورزی شورزیست (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 گیاه شور زیست ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz ساز و کارهای جوانه زنی و استقرار دانه رست ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
57 گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
58 مطالعات اثرات سطوح شوری و نیتروژن برم حتوی نیتروژن ارقام گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
60 مطالعه جوانه زنی و قدرت بازیافت از تنش شوری بذر کوشیا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
61 مطالعه زادآوری بذر حاصل از علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
63 مقایسه خصوصیات آگروفیزیولوژی توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 واکنش عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان به تنش رطوبتی و محدودیت منبع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 واکنش عملکرددانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان به تنش رطوبتی و محدودیت منبع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران