دکتر علی شجاعی فرد

دکتر علی شجاعی فرد دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

دکتر علی شجاعی فرد

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.